Bonus 2019

És un sistema de bonificació per a aquelles empreses que acreditin la millora de la sinistralitat laboral i les actuacions efectives en matèria de prevenció de l’accident de treball i de la malaltia professional.

Qui ho pot demanar?

Podran sol·licitar el Bonus totes les empreses que cotitzin a la Seguretat Social per contingències professionals, i que reuneixin, específicament, els següents requisits:

 • Haver cotitzat a la Seguretat Social durant el període d’observació amb un volum total de quotes per contingències professionals superior a 5.000 euros o haver assolit un volum de cotització per contingències professionals de 250 euros en un període d’observació de quatre exercicis.
  En tot cas, aquestes cotitzacions s’obtindran i seran les que constin en les bases de dades de la Seguretat Social.
 • Trobar-se en el període d’observació per sota dels límits que s’estableixin respecte dels índexs de sinistralitat general i sinistralitat extrema. (del còmput de la sinistralitat laboral, s’exclouran els accidents in itinere)
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització a la Seguretat Social a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • No haver estat sancionada per resolució ferma en via administrativa en el període d’observació per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de Seguretat Social.
 • Complir les obligacions de prevenció de riscos laborals.
 • Haver informat als delegats de prevenció de la sol·licitud de l’incentiu.

Quina és la quantia?

La quantia de l’incentiu serà del 5% de l’import de les quotes per contingències professionals de cada empresa corresponents al període d’observació.
A més, si l’empresa ha realitzat inversions en alguna de les següents accions complementàries de prevenció de riscos laborals s’ha de reconèixer un 5% addicional, amb el límit màxim de l’import d’aquestes inversions complementàries.
Accions preventives complementàries:

 • Incorporació a la plantilla de recursos preventius propis o ampliació dels existents.
 • Realització d’auditories externes voluntàries del sistema preventiu de l’empresa.
 • Existència de plans de mobilitat viària a l’empresa.
 • Inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que millorin les condicions de seguretat i salut.

Per a les petites empreses, les accions preventives complementàries que possibilitaran un 5% addicional del incentiu són:

 • Assumpció per l’empresari de l’activitat preventiva o incorporació a la plantilla de recursos preventius.
 • Inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que millorin les condicions de seguretat i salut.
 • Formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals, per part de l’empresari o treballador designat que assumirà les tasques preventives.

Quin és el període d’observació?

En la campanya “Bonus 2019”, corresponent a l’exercici 2018, el període d’observació pot ser:

 • A. Un any, el 2018, per a les empreses que superin 5.000 € de volum de cotització per contingències professionals en l’exercici 2018.
 • B. Dos anys, el 2018 i el 2017, per a les empreses que hagin superat els 5.000 € en la suma dels exercicis (2018 + 2017), sempre que l’exercici 2017 no formés part d’una sol·licitud anterior.
 • C. Tres anys, el 2018, 2017 i 2016, per a les empreses que hagin superat 5.000 € de volum de cotització per contingències professionals a la suma dels exercicis (2018 + 2017 + 2016), sempre que els exercicis 2017 i 2016 no hagin format part d’una sol·licitud anterior.
 • D. Quatre anys, el 2018, 2017, 2016 i 2015, per a les empreses que només superin els 5.000 € de volum de cotització per contingències professionals, sumant els quatre exercicis a la vegada (2018 + 2017 + 2016 + 2015) i sempre que els exercicis 2017 +2016 + 2015 no formin part d’una sol·licitud anterior.
 • E. Quatre anys, el 2018, 2017, 2016 i 2015, per a les empreses que encara que no superin els 5.000 € de volum de cotització per contingències professionals, sumant els quatre exercicis a la vegada (2018 + 2017 + 2016 + 2015), hagin cotitzat com a mínim 250 € en aquest període de temps (Petites empreses beneficiàries) i sempre que els exercicis 2017 + 2016 + 2015 no formin part d’una sol·licitud anteriors.

Data límit presentació sol·licitud?

La data màxima de presentació de les sol·licituds és el dia 31 de maig de 2019.