Bonificacions treballadors i autònoms discapacitats

Treballadors discapacitats

Les empreses poden obtenir una sèrie de bonificacions i reduccions si contracten a persones que pertanyen a determinats col·lectius, com és el cas de persones amb discapacitat.
Les principals bonificacions i reduccions per a contractes celebrats amb persones amb discapacitat.

 • Contractació indefinida

  Requisits Treballador:

  1. Treballadors amb grau mínim reconegut, per l’Organisme competent, de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
  2. Estar inscrits en l’Oficina d’Ocupació.
  3. No haver estat vinculat a l’empresa, grup d’empreses o entitat en els 24 mesos anteriors a la contractació indefinida.

  Requisits empresa:

  1. Podran sol·licitar aquests beneficis les empreses que contractin treballadors amb discapacitat per temps indefinit a jornada completa o parcial, així com les cooperatives de treball associat que incorporin treballadors amb discapacitat com a socis.
  2. Les empreses que hagin extingit o extingeixin per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu contractes bonificats quedaran excloses per un període de dotze mesos de les bonificacions establertes en aquest programa.
  3. Les empreses han de sol·licitar els treballadors amb discapacitat de la corresponent Oficina d’Ocupació.
  4. Estar al corrent de pagament en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

  Bonificació aplicable:
  Treballadors sense discapacitat severa:

  Menors de 45 anysAmb 45 anys o majors
  Homes375€/mes 4.500€/any475€/mes 5.700€/any
  Dones445,83€/mes 5.350€/any475€/mes 5.700€/any

  Treballadors amb discapacitat severa:
  (Paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% o discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%)

  Menors de 45 anysAmb 45 anys o majors
  Homes425€/mes 5.100€/any525€/mes 6.300€/any
  Dones495,83€/mes 5.950€/any525€/mes 6.300€/any

  En els contractes a temps parcial la bonificació serà el resultat d’aplicar un percentatge, a les quanties que figuren per a cada cas, igual al de la jornada pactada en el contracte a què se li sumaran 30 punts percentuals, sense que pugui superar el 100% de la quantia prevista.

 • Contractació temporal:

  La durada de les bonificacions / reduccions s’estendrà durant tota la vigència del contracte.
  Requisits Treballador:

  1. Treballadors amb grau mínim reconegut, per l’Organisme competent, de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
  2. Estar inscrits en l’Oficina d’Ocupació.
  3. No haver estat vinculat a l’empresa, grup d’empreses o entitat en els 24 mesos anteriors a la contractació indefinida.
  4. Amb caràcter general queden exclosos els treballadors que hagin finalitzat la seva relació laboral de caràcter indefinit en un termini de tres mesos previs a la formalització del contracte.

  Requisits empresa:

  1. Podran sol·licitar aquests beneficis les empreses que contractin treballadors amb discapacitat per temps indefinit a jornada completa o parcial, així com les cooperatives de treball associat que incorporin treballadors amb discapacitat com a socis.
  2. Les empreses que hagin extingit o extingeixin per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu contractes bonificats quedaran excloses per un període de dotze mesos de les bonificacions establertes en aquest programa.
  3. Les empreses han de sol·licitar els treballadors amb discapacitat de la corresponent Oficina d’Ocupació.
  4. Estar al corrent de pagament en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

  Bonificació aplicable:
  Treballadors sense discapacitat severa:

  Menors de 45 anysAmb 45 anys o majors
  Homes291,67€/mes 3.500€/any341,67€/mes 4.100€/any
  Dones341,64€/mes 4.100€/any391,67€/mes 4.700€/any

  Treballadors amb discapacitat severa:
  (Paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% o discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%)

  Menors de 45 anysAmb 45 anys o majors
  Homes341,67€/mes 4.100€/any391,67€/mes 4.700€/any
  Dones391,67€/mes 4.700€/any441,67€/mes 5.300€any

  Formalització, durada i jornada

   • a) El contracte es realitzarà:
    – Per escrit, en model oficial, i es comunicarà en els deu dies següents a la seva celebració al Servei Públic d’Ocupació.
   • b) Durada entre dotze mesos i tres anys. Pròrrogues no inferiors a dotze mesos.
   • c) El contracte es podrà celebrar a jornada completa o parcial.

  En els contractes a temps parcial la bonificació serà el resultat d’aplicar un percentatge, a les quanties que figuren per a cada cas, igual al de la jornada pactada en el contracte a què se li sumaran 30 punts percentuals, sense que pugui superar el 100% de la quantia prevista.

 • Transformació contractes temporals en indefinits:

  La transformació de contractes temporals en contractes indefinits amb persones amb discapacitat s’apliquen les mateixes bonificacions/reduccions que un contracte indefinit.
  Bonificació aplicable:
  Treballadors sense discapacitat severa:

  Menors de 45 anysAmb 45 anys o majors
  Homes375€/mes 4.500€/any475€/mes 5.700€/any
  Dones445,83€/mes 5.350€/any475€/mes 5.700€/any

  Treballadors amb discapacitat severa:
  (Paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% o discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%)

  Menors de 45 anysAmb 45 anys o majors
  Homes425€/mes 5.100€/any525€/mes 6.300€/any
  Dones495,83€/mes 5.950€/any525€/mes 6.300€/any
 • Contracte per a la formació i l’aprenentatge per a persones amb discapacitat

  Contracte de naturalesa mixta que combina prestació de treball i formació teòrica fora del lloc de treball, que té per objecte promoure la contractació de persones amb discapacitat, en empreses ordinàries, a través de mesures i incentius que afavoreixin la seva contractació.
  Bonificació aplicable:

  Treballadors en plantillaReducció de les quotes empresarials
  Menys 250100%
  250 o més75%

  Durada:

  • Mínima 1 any, màxima 3 anys. (Per conveni col·lectiu la durada mínima es podrà reduir a 6 mesos.)
  • Es podran fer un màxim de 2 pròrrogues fins arribar als 3 anys. La durada mínima de cada pròrroga serà de 6 mesos.
  • El període de prova serà màxim de 2 mesos.

  Jornada:

  • Temps complet.
  • Es considera jornada tant el temps de treball efectiu com el dedicat a formació teòrica. El temps de treball efectiu podrà ser compatible amb l’activitat formativa, i no podrà superar el 75% de la jornada màxima legal durant el primera any, ni el 85%, durant el segon i tercer any.
  • Si el treballador té una discapacitat psíquica, la formació teòrica es pot substituir, total o parcialment, per rehabilitació o ajustament personal i social en un centre de rehabilitació sociolaboral.
  • No es podran realitzar hores extraordinàries, ni treballs nocturns ni a torns.

  Requisits Treballador:

  1. Treballadors amb grau mínim reconegut, per l’Organisme competent, de minusvalidesa igual o superior al 33 per 100.
  2. Treballador amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33 %.
  3. Pensionista de la Seguretat Social que tingui reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa.
  4. Pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
  5. No tenir la titulació o certificat de professionalitat necessari per formalitzar un contracte en pràctiques.
  6. No haver estat contractat per cap empresa amb un contracte per a la formació i l’aprenentatge que hagi esgotat la seva durada màxima, per la mateixa activitat laboral o ocupació objecte de la qualificació professional associada al contracte.
  7. No haver estat contractat per temps superior a 12 mesos en el mateix lloc de treball en la mateixa empresa.
  8. Estar inscrits en l’Oficina d’Ocupació.
 • Alta autònom discapacitat

  Els treballadors autònoms amb discapacitat, que causin alta inicial o que no haguessin estat donats d’alta en els dos anys immediatament anteriors a la data de la seva afiliació, podran beneficiar-se, si trien cotitzar per la base mínima, d’una reducció sobre la cotització per contingències comuns durant els primers 12 mesos immediatament següents a la data de l’alta, que consistirà en una quota única mensual de 60 euros.
  Si s’opta per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui, els treballadors podran aplicar-se durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data de l’alta una reducció del 80% sobre la quota per contingències comunes.
  Quan hagin transcorregut els 12 mesos i amb independència de la base de cotització triada, els treballadors discapacitats podran beneficiar d’una bonificació del 50% sobre la quota per contingències comunes per un període màxim de 48 mesos.