T’expliquem els diversos tipus de jubilació anticipada pels autònoms

La jubilació anticipada d’autònoms és una de les opcions que tenen els treballadors per compte propi, i que més dubtes els susciten. Fins a l’any 2013 no es va regular la possibilitat que existís la jubilació anticipada dins de la norma a la qual se sotmetia el treball autònom excepte en casos excepcionals per la naturalesa de l’activitat i relacionades amb la toxicitat, perillositat o penositat i situacions de discapacitat.
Amb la reforma de les pensions de 2013 s’estableix que els treballadors, autònoms inclosos, poden jubilar-se a partir dels 63 anys sempre que tinguin un mínim de 35 anys de cotització. Igual que l’edat de jubilació ordinària s’anirà elevant fins a arribar als 67 anys l’any 2027; l’edat de jubilació anticipada també s’incrementarà fins a arribar als 65 anys en la mateixa data.
Cal recordar que d’acord amb la normativa vigent els coeficients reductors que s’apliquen en les pensions són els següents:

 • 8% amb 38 anys i 6 mesos cotitzats, o menys;
 • 7,5% pels qui tinguin cotitzat entre 38 anys i 6 mesos i menys de 41 anys i 6 mesos;
 • 6,8% per als períodes cotitzats entre 41 anys i 6 mesos i menys de 44 anys i 6 mesos;
 • 6,5% per als treballadors que hagin cotitzat un temps igual o superior a 44 anys i 6 mesos.  

 

Modalitats de jubilació anticipada per a treballadors autònoms

Jubilació anticipada no voluntària o forçosa
En els casos de jubilació no voluntària o forçosa, el fet de retirar-se de la vida laboral es deu a una força major, com una malaltia, discapacitat o al tancament de l’empresa per jubilació de l’empresari.
En aquests casos, per tal que sigui possible fer efectiva la jubilació anticipada, el treballador autònom haurà de complir les següents condicions:

 • La seva edat sigui inferior en 4 anys a la de jubilació general. És a dir, la persona no podrà tenir menys de 63 anys si ha de jubilar-se sota aquesta modalitat.
 • L’autònom ha d’estar inscrit com a demandant d’ocupació els 6 mesos anteriors a la petició de la retirada laboral anticipada. O, en defecte d’això, que aquesta petició es degui a causes econòmiques, com l’acomiadament col·lectiu, jubilació de l’empresari, resolució judicial, força major o violència de gènere.

 
Jubilació anticipada voluntària
En aquest cas, l’autònom decideix per si mateix jubilar-se abans de complir els 65 anys reglamentaris. No obstant això, és indispensable que el treballador autònom compleixi els següents requisits:

 • L’autònom ha d’haver cotitzat almenys 35 anys.    
 • Ha de tenir 2 anys menys que l’edat legal per jubilar-se. El 2018, l’edat legal és de 65 anys i 6 mesos.
 • Ha de poder demostrar que, almenys dels dos anys dels cotitzats, es van treballar durant els 15 anteriors a sol·licitar la jubilació anticipada.  
 • Que l’import de la pensió a percebre resulti superior a la quantia de la pensió mínima que correspondria a l’interessat per la seva situació familiar al compliment dels 65 anys i sis mesos d’edat. En cas contrari, no es podrà accedir a aquesta fórmula de jubilació anticipada.

Com que el 2013 es va acordar retardar l’edat de jubilació de forma progressiva, l’edat reglamentària de jubilació, a data de 2018, és de 65 anys i 6 mesos. Per tant, el treballador autònom es podrà jubilar anticipadament a partir dels 63 anys i 6 mesos.
Quan s’acabi aquest període transitori de retard progressiu, que és el 2027, aquesta edat reglamentària serà de 67 anys, per la qual cosa, l’edat de jubilació anticipada de l’autònom serà de 65 anys.
En el cas d’anticipar la seva jubilació, els autònoms experimentaran una reducció en la quantia a percebre, conforme a uns determinats coeficients reductors, que van del 2% per trimestre pels qui hagin cotitzat menys de 38 anys i 6 mesos fins a l’1,625% per trimestre pels qui hagin cotitzat 44 anys i 6 mesos o més.
En concret, s’estableixen quatre trams de coeficients reductors en funció dels anys cotitzats:

 • Per als qui tinguin cotitzats fins a 38 anys i 6 mesos s’aplicarà una reducció del 2% per trimestre.
 • Per als autònoms que hagin cotitzat entre 38 anys i 6 mesos i 41 anys i sis mesos la reducció serà de l’1,875%.
 • Pels qui hagin cotitzat un mínim de 41 anys i mig i 44 anys i sis mesos, un 1,750% de reducció trimestral.
 • Si l’autònom ha cotitzat des de 44 anys i mig d’ara endavant el percentatge de reducció s’estima en 1,675% per trimestre.

 
Als efectes exclusius de determinar aquesta edat legal de jubilació, es considerarà com a tal la que li hagués correspost al treballador en cas que hagués continuat cotitzant durant el termini comprès entre la data del fet causant i el compliment de l’edat legal de jubilació que en cada cas resulti d’aplicació.
Per al còmput dels períodes de cotització es prendran períodes complets, sense que se n’equipari a un període la fracció.
En qualsevol cas, existeixen excepcions tant a la quantia com al període de cotització de determinats col·lectius, com els del sector agrari o els treballadors autònoms contractats a temps parcials.  
 

Contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.