Els administradors d’una societat han d’assistir a la Junta General?

La Llei de societats de capital estableix de forma imperativa que els administradors hauran d’assistir a les juntes generals. Aquest deure té la seva justificació en què en la junta es desenvolupen funcions essencials per al correcte funcionament de la societat. En primer lloc, la funció controladora o fiscalitzadora que té la junta general respecte del propi òrgan d’administració, que difícilment es pot donar si els administradors no hi són. En segon lloc, és en la junta general on pot exercitar-se una de les facetes del dret d’informació dels socis el compliment dels quals correspon als administradors, per la qual cosa la seva falta d’assistència pot impossibilitar l’exercici del dret d’informació en aquest acte.
El Tribunal Suprem rebutja (per exemple, en la seva sentència de 19 d’abril de 2016) la possibilitat que els administradors puguin ser representats vàlidament per altres persones en la seva condició d’administradors (sí que podrien ser representats, si escau com a socis), perquè l’assistència dels administradors a les juntes forma part de les competències orgàniques, que no són delegables.
Al llarg dels anys els tribunals han establert possibles conseqüències per la manca d’assistència a la junta general per part de l’administrador. El Tribunal Suprem, en la seva sentència de 19 d’abril de 2016, estableix, com a regla general, que l’absència dels administradors no ha de comportar la nul·litat de la junta, (com havien establert tribunals d’instància) ja que, sense perjudici de les responsabilitats que podrien derivar-se de l’incompliment del seu deure, els administradors podrien limitar-se a no assistir a les juntes per impedir l’expressió de la voluntat dels socis (o fins i tot  la seva pròpia separació per acord de la junta).
No obstant això, com a excepció a la regla general, el TS considera que, quan com a conseqüència de l’absència de tots els administradors, quedi completament retallat el dret d’informació dels socis (aspecte fàctic a enjudiciar cas per cas), llavors sí que cal declarar la nul·litat de la junta.  
Per tant, si l’administrador no assisteix a la pròxima junta, algun soci podria intentar impugnar-la al·legant que no va poder sol·licitar-li aclariments o informacions sobre els comptes i que, per tant, no ha pogut votar amb la informació necessària. Per evitar aquest risc, cal deixar constància de la presència de tots els administradors en l’acta de la reunió, i cal recollir la signatura de tots ells.

Contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.