El Govern ha aprovat un Reial decret pel qual s’incrementa un 22,30% el salari mínim interprofessional (SMI) per a l’any 2019. El SMI per a 2019 quedaria fixat en 30 euros/dia o 900 euros/mes, segons si el salari està fixat per dies o per mesos.
Per l’any 2019 l’SMI es fixen en els següents valors:

La quantia es fixa en salari/dia i salari/mes i en el cas d’empleats de llar es fixa també en salari/hora. El salari mínim per a mitja jornada es correspondria amb el 50% dels valors indicats, és a dir, 450€ mensuals.

Treballadors eventuals i temporals i empleats de la llar

Els treballadors eventuals, temporals i per a la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar, els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de cent vint dies percebran, conjuntament amb el salari mínim citat, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries al fet que, com a mínim, té dret tot treballador, corresponents al salari de trenta dies en cadascuna d’elles, sense que la quantia del salari professional pugui resultar inferior a 42,62 euros per jornada legal en l’activitat.

Retribució de les vacances

Pel que fa a la retribució de les vacances dels treballadors eventuals i temporals, aquests treballadors percebran conjuntament amb el salari mínim interprofessional fixat, la part proporcional d’aquest corresponent a les vacances legals mínimes en els supòsits en què no existís coincidència entre el període de gaudi de les vacances i el temps de vigència del contracte. En els altres casos, la retribució del període de vacances s’efectuarà d’acord amb l’article 38 de l’Estatut dels Treballadors i altres normes d’aplicació.

Salari mínim per hores per a treballadors eventuals i temporals

Com a novetat per aquest exercici 2019, trobem un salari mínim per hora per a eventuals i temporals els serveis dels quals a una mateixa empresa no superin els 120 dies a l’any.
En el cas que la jornada sigui inferior als cent vint dies a l’any, el salari mínim per hora efectivament treballada i que inclou tots els conceptes retributius per als treballadors eventuals i temporers serà de 6,90 euros.
Contacta amb l’equip de Ramió Assesors per un assessorament més extens i personalitzat. Disposem d’una àmplia experiència en matèria laboral.

Si tens dubtes, contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.