És important que les empreses es preocupin de la bona gestió de la comptabilitat, ja que, tot i que dins el pla general comptable hi ha marge per realitzar determinats ajustaments que poden modificar d’alguna manera el resultat de la comptabilitat,  un excés de “maquillatge” pot convertir els comptes en un esperpent, que pot dur nefastes conseqüències pels socis i administradors de la societat.

De fet, la comptabilitat deficient, és una de les principals raons per les quals les empreses fracassen. Sense comptabilitat, estaries conduint cegament el teu negoci.

Ramió Assessors

El pla general de comptabilitat fa referència als requisits que ha de complir la informació comptable continguda als anuals i, entre ells, fa referència a la integritat, la qual s’aconsegueix quan la informació financera conté, de forma completa, totes les dades que poden influir en la presa de decisions, sense cap omissió d’informació significativa.

La informació és fiable quan està lliure d’errors materials i és neutral, és a dir, està lliure de desviacions, i els usuaris poden confiar que és la imatge fidel del que pretén representar.

Perquè aquesta informació dels estats financers sigui íntegra, hem de comptar amb professionals de la comptabilitat que ens garanteixin que no es produeix cap tipus d’error que ens distorsioni els apunts comptables que es van introduint. Una forma de control pot ser la llista de comprovació,  per a assegurar-se que es revisen tots els punts sensibles de la informació comptable. Addicionalment a aquests controls interns, l’auditoria de comptes expressa una opinió sobre si els comptes anuals presenten la imatge fidel, complint els principis del Pla General Comptable i guarden uniformitat amb els aplicats en l’exercici anterior, detallant les excepcions que considerin en l’informe d’auditoria.

Encara no estàs convençut de la importància de la comptabilitat en la teva empresa? A continuació t’expliquem les raons per les quals hauries de posar més atenció a aquest tema.

10 raons per les quals les empreses han de dur correctament la comptabilitat:

En molts casos, a la comptabilitat no se li dóna la importància que realment té, considerant-se una simple obligació mercantil i de suport per al pagament d’impostos, però el seu àmbit va molt més enllà. Principalment hi ha deu raons per preocupar-se de dur correctament la comptabilitat. Això és així:

  1. Per poder deduir-se les quotes de l’IVA suportat de les factures rebudes, a més de l’existència del dret per la realització efectiva de les operacions que l’atorguin, s’han de complir les exigències de caràcter formal que s’estableixen en la normativa reguladora de l’impost. Si no es compleixen totes les exigències de caràcter formal, malgrat existir el dret, aquest no pot ser exercit fins que no es compleixin, de manera que si no es registren correctament les factures, l’Agència Tributària, si ens realitza una inspecció, no permetrà que s’exerceixi la deducció fins que les factures estiguin correctament registrades i així es reflecteixi en els llibres registre d’IVA.
  1. Els administradors tenen responsabilitat davant de socis i tercers del dany que puguin causar amb els seus actes i omissions contraris a la llei, de manera que si els comptes anuals que signen no s’han realitzat aplicant els criteris i les normes de comptabilitat recollides en el Pla General Comptable, els administradors poden ser responsables de les conseqüències.
  1. La direcció de l’empresa ha d’extreure de la comptabilitat i dels estats comptables de l’empresa informació útil per a la presa de decisions, de manera que si la comptabilitat de l’empresa no es porta correctament, les decisions que es prenguin, poden, en el millor dels casos, no ser les correctes, i en el pitjor, poden fins i tot, abocar l’empresa al tancament.
  1. Els erros comptables poden derivar en errors en les liquidacions tributàries i en incoherències entre diferents models tributaris, motius tots dos perquè l’Agència Tributària iniciï una inspecció.
  1. A més de l’Agència Tributària i l’ús intern de la informació comptable, les entitats financeres i els proveïdors també utilitzen la informació comptable per a la concessió de crèdits, de manera que si la comptabilitat no es porta correctament, l’empresa pot veure restringit el crèdit.
  1. Una correcta gestió de la comptabilitat permetrà a l’empresa conèixer en tot moment el que li deuen els seus clients, així com detectar abonaments pendents de proveïdors.
  1. Si els registres comptables dels bancs es duen al dia, s’evitaran càrrecs indeguts en els comptes, i es procedirà a la immediata devolució de qualsevol càrrec incorrecte. A més, l’empresa pot confeccionar i seguir pressupostos de tresoreria que evitaran problemes de liquiditat.
  1. El correcte registre dels apunts de fi d’exercici pot tenir un important impacte en el compte de resultats de l’empresa i en la càrrega tributària a suportar per l’impost sobre societats, per la qual cosa és molt important realitzar correctament els assentaments d’amortitzacions, provisions, així com imputar correctament les despeses i ingressos en el període corresponent.
  1. La comptabilitat també ha de registrar correctament els inventaris de l’empresa, això és fonamental, ja que si els inventaris pateixen minves de qualsevol naturalesa, la comptabilitat les detectarà. A més, l’assentament de variació d’existències pot tenir un impacte significatiu en el resultat de la societat.
  1. Una comptabilitat ben portada és un reflex de una bona direcció a l’empresa.

En definitiva, una bona gestió comptable permet tenir controlada en tot moment l’empresa.

Ramió Assessors