Ajuda familiar de 1.200 euros “Xec Familiar 2020”

El conegut com Xec Familiar consisteix en la deducció de l’impost sobre la renda per a les famílies nombroses, les monoparentals amb al menys 2 fills o amb ascendents o descendents amb algun tipus de discapacitat. És un ajut de 1.200 euros anuals (en el cas d’una Família nombrosa de categoria especial puja a 2.400 euros) que es pot obtenir anticipadament a raó de 100 euros mensuals ingressats en el compte corrent del contribuent (200 en el cas de família nombrosa especial) o com una Deducció en la Declaració de l’IRPF després de la quota diferencial, per això es considera un “impost negatiu”. Per entendre’ns, Hisenda ingressarà els diners en el compte corrent del contribuent si la seva declaració és a retornar la sumen a la devolució i el restarà en el cas que sigui positiva, de l’import que la persona interessada haurà de pagar a l’Agència Tributària.
Els ajuts són acumulables entre si, de manera que per exemple un pare separat amb 2 fills, o una família nombrosa amb 2 fills amb discapacitat, podrien optar a 3.600 € de deduccions.

Qui pot sol·licitar el Xec Familiar?

 • Famílies nombroses, amb al menys 3 fills o Famílies monoparentals amb al menys 2 fills, és a dir, un pare o una mare soltera, separada o divorciada, a el temps que compten amb 2 fills menors de 25 anys
 • Família amb fills dependents amb discapacitat superior a l’33%.
 • Família amb ascendents dependents amb discapacitat superior a l’33%.
 • Família nombrosa de categoria especial: aquelles amb cinc o més fills o aquelles famílies amb quatre fills, dels quals al menys tres siguin per part o adopció múltiple; i aquelles que tinguin quatre fills i uns ingressos anuals no superiors a l’75% de l’IPREM .

Les mares treballadores amb fills menors de 3 anys segueixen gaudint d’aquesta deducció sota les mateixes condicions

Quins requisits cal complir per poder sol·licitar el pagament avançat?

 1. Disposar del títol de Família nombrosa o de la certificació oficial del grau de discapacitat de l’ascendent o descendent.
  És convenient que comprovi que disposa del títol de Família Nombrosa i de el certificat de discapacitat. La comunitat autònoma enviarà aquesta informació directament a l’Agència Tributària per poder realitzar l’abonament anticipat.
 2. Tots els sol·licitants, així com els ascendents i descendents amb discapacitat han de disposar de número d’identificació fiscal (NIF) sense el qual no es podrà presentar la sol·licitud.
 3. Els sol·licitants han de treballar per compte propi o aliè per la qual es estigui donat d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat i haver cotitzat durant els terminis mínims requerits. Igualment les persones que rebin una prestació contributiva de la Seguretat Social o una prestació contributiva o assistència de el Servei d’Ocupació.

En la sol·licitud col·lectiva és suficient que compleixi aquesta condició qui figuri com a primer sol·licitant.

Quin és el termini per a sol·licitar el “Xec Familiar”?

L’ajuda es pot demanar durant tot l’any. Des de fa 2 anys, aquesta sol·licitud es pot tramitar a qualsevol època de l’any.

Si se sol·licita el cobrament anticipat, quan es cobra?

L’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària) li ha d’abonar mensualment de forma anticipada en el seu compte mitjançant transferència bancària, l’import de cada deducció a sol·licitant.
Si no procedís l’abonament anticipat de la deducció per incompliment dels requisits, l’Agència Estatal d’Administració Tributària ho ha de notificar a la persona interessada.

Com puc sol·licitar el Xec Familiar?

 • Per internet: Per mitjà de l’DNI electrònic o el Pin24h.
 • Per telèfon: Trucant a el Centre d’Atenció Telefònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària en el 901 200 345 i aportant l’import de la casella 415 de la declaració de l’IRPF de l’any anterior.
 • Presencial: a qualsevol oficina de l’Agència Tributària presentant el model 143 correctament emplenat. Un cop imprès l’han de signar tots els sol·licitants.