S’ha convocat per part de dos sindicats (INTERSINDICAL CSC i INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA) una vaga general el proper divendres dia 18 d’octubre de 2019 tot l’àmbit territorial de Catalunya.

Objectius:

 • Derogació de les reformes legislatives de treball i seguretat social
 • Salari mínim de 1.200 euros.
 • Inspecció de treball dotada de recursos suficients.
 • Igualtat de gènere en el món del treball i superació de la bretxa salarial.
 • Recuperació del poder adquisitiu de salaris i pensions i la garantia d’aquestes.

Convocatòria:

 • De les 00:00 fins les 24:00 hores del dia 18 d’octubre.

Quines conseqüències té la vaga per els treballadors:

 • El contracte laboral es suspèn, el que vol dir que els treballadors que s’afegeixin a la vaga no cotitzaran a la Seguretat Social i l’empresa no els pagarà el salari d’aquestes hores (incloent-ne la part proporcional de les pagues extraordinàries).
 • Les empreses tenen l’obligació de realitzar els tràmits amb la Seguretat Social, informant-los de tots els treballadors amb aquesta situació “d’alta especial”.

Qui pot acollir-se a la vaga?

 • Tothom qui ho vulgui.
 • El dret a fer vaga és un dret individual i el dret d’exercici és col·lectiu (es poden acollir tots els treballadors).
 • Cap empresa pot obligar a fer vaga o a no fer-la.

El treballador ha d’avisar que s’acull a la vaga?

 • No, en cap cas. La pregunta de l’empresa sobre si vas a fer vaga no ha de ser resposta. En determinats supòsits la pregunta pot ser vulneradora del dret de vaga.
 • Tu mai estàs obligada a respondre.

Pot l’empresa substituir-me en les meves funcions?

 • No. Són il·legals tant el esquirolatge extern (emprar treballadores externes al centre), intern (suplir les vaguistes mitjançant canvi de funcions o de lloc de treball d’altres treballadores) i tecnològic (relleu per mitjans automàtics).

L’empresa pot prendre represàlies?

 • No. No es poden prendre represàlies de cap mena. Si per haver participat s’acomiada al treballador o se li reprimeix d’alguna manera, el mateix treballador pot acudir a la Justícia, a l’estar protegit per ella de manera especial amb un procediment de tutela de drets fonamentals amb caràcter urgent. Comporta la reparació del dany i la indemnització pels danys soferts. De fet, si l’acció de represàlia fora l’acomiadament, no hi ha dubte que es tractaria d’un acomiadament nul de ple dret.

Si un treballador arriba tard el puc sancionar?

 • No hi hauria cap problema: l’empresa no pot sancionar un treballador per aquest motiu. No cal ni tan sols demanar un justificant perquè la anormalitat (la convocatòria d’una vaga general) ja està més que justificada. Tan sols caldria trucar per avisar que s’arriba tard. Això sí, els minuts o les hores que s’hagin perdut cal recuperar-los aquest mateix dia.

Els becaris/es es poden acollir a la vaga?

 • Encara que en ocasions els becaris exerceixen una funció professional com si d’un treballador normal es tractés, una persona que es troba amb una beca a una empresa no és un treballador, sinó un estudiant: la seva situació queda regulada pel Reial Decret 1543/2011 de Pràctiques No Laborals en Empreses, i encara que rebin una quantitat de diners per això, això no és cap retribució professional, sinó “una beca de suport” que es lliura als estudiants en formació.