Tributació dels 300.000 accionistes del Banc Popular

La intervenció pública del traspàs de tot el capital del Banc Popular per un valor simbòlic (1 euro) al Banc Santander anul·la el valor de les accions. 300.000 accionistes, titulars de bons convertibles, participacions preferents i obligacions subordinades han perdut tota la seva inversió. La Comissió Nacional del Mercat de Valors ha decidit suspendre la cotització del Banc Popular, amb la premissa que ja havia perdut més de la meitat del seu valor en borsa en els últims temps. La CNMV investigarà a l’entitat, per descartar possibles abusos de mercat.
El dia 07 de juny de 2017, el Banc Central Europeu va declarar l’entitat com a inviable, el MUR (Mecanisme Únic de Resolució de la Unió Europea) i el FROB (Fons de Reestructuració Ordenada Bancària) van arribar a l’acord de prendre les següents mesures de sanejament i re capitalització:

 • Reducció a 0 del capital social i extinció de totes les accions.
 • La conversió en accions dels bons contingents convertibles que el banc tenia emesos que ha determinat de la mateixa manera, la reducció a zero.
 • La conversió en accions dels bons subordinats que havien estat distribuïts entre clients minoristes a través de les seves oficines.
 • La venda de totes les accions al Banc Santander S.A.,  a través d’un procés competitiu de subhasta, per un euro en total.

 

Emissions d’híbrids de capital

El Banc Popular va efectuar una remesa d’híbrids de capital, majoritàriament amb uns resultats nefastos; com per exemple:

 • Els bons convertibles emesos el 2009, es van transformar en accions el novembre del 2015. El motiu que al·legava l’entitat era per una reestructuració per una permuta d’una nova emissió el 2012 (pèrdues del 90%).
 • Durant els últims 5 anys van realitzar quatre ampliacions de capital per un valor aproximat de 5.400 milions d’euros.

 

El Banc Santander no disposa de garanties públiques per fer front a les reclamacions, pel que proposa “bons de fidelització” sense cap cost pels accionistes

 

Les pèrdues dels accionistes i dels bonistes

La Sra. Ana Botín, en facultat de presidenta del Banc Santander, descarta qualsevol possibilitat de compensació general.  El banc no disposa de garanties públiques per fer front a les reclamacions. El que ofereixen és una alternativa compensatòria que satisfà poc els afectats. La solució que proposen són “bons de fidelització” sense cap cost pels accionistes. Es tracta de bons perpetus (no tenen data de venciment o cancel·lació), de 100 euros de valor nominal, tot i no tenir data límit, es podran amortitzar, si es cau, en un termini de set anys a voluntat del Banc Santander (a partir del 2024), sigui total o parcialment amb prèvia autorització del BCE (Banc Central Europeu) aquests bons s’entregarien el setembre, i seran obligacions emeses per l’entitat. Quan es produeixi l’amortització, el titular rebrà el 100% del valor nominal dels “bons de fidelització”.
Des d’un punt de vista objectiu, la solució esmentada que ens proporciona l’entitat, suposa més desavantatges que avantatges, ja que:

 • Ens suposa un deute perpetu amb el banc.
 • No ens permet recuperar el 100% del capital invertit.
 • Obliga a establir un vincle amb el banc amb la periodicitat mínima de 7 anys.

Casos reals d’inversors molt afectats

El grup Luksic va comprar un 3% del Banc popular aquest mateix any per 90 milions d’euros a través de la societat Vallum Foundation. L’empresa ha perdut tots els diners.
El grup d’empreses d’Antonio Valle va invertir 450 milions per tenir un 6% de l’entitat l’any 2013. L’any 2016 va tornar a invertir i va obtenir un 4,28%. Actualment, les seves pèrdues superen els 550 milions d’euros.
L’empresa que més s’ha vist afectada ha estat la de la Sra. Helena Revoredo (propietària de la societat PROSEGUR). Aquesta disposava de 2,59 milions de títols amb un valor total de més 800.000, que s’han convertit directament en un valor nul.
 

El Banc Popular és la primera entitat Europea on ha intervingut la Unió Europea

 

Dipositants, titulars i/o estalviadors es “salven”

Els clients de Banc Popular (dipositants, titulars i/o estalviadors) no tindran cap tipus de problema en aquesta transacció. El Banc Santander és una entitat sòlida, amb poder i capacitat per absorbir l’entitat financera i evitar la seva fallida. Banc Popular és la primera entitat Europea on ha intervingut la Unió Europea (La Junta Única de Resolució – Autoritat de resolució bancària). La Junta va agafar el control i va decidir vendre el banc popular per evitar que l’entitat fes fallida i hagués d’estar rescatada per diners públics. Aquest fet dóna la seguretat als clients de Banc Popular (titulars, estalviadors, dipositants…) que no perdran ni un cèntim dels seus diners.
Les persones que estiguin en procés contra l’entitat, sigui contractual i/o processal, tampoc perden res. Tota l’operativa comercial i litigiosa continua amb normalitat amb en Banc Santander. Qui tingui pendent de resoldre reclamacions o demandes (o que estiguin pendent de presentar-les) ja sigui per clàusules sòl, despeses de constitució, cancel·lacions d’hipoteca, interessos, comissions abusives, etc., mantenen els seus drets. Ara bé, en comptes de contra el Banc Popular, contra el Banc Santander.
 

Orientació fiscal – solucions pels afectats – evitem la tributació latent

A continuació exposem solucions pels afectats en:

 • La presentació de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de l’exercici 2017 (presentació l’any 2018) i fins als 4 exercicis següents, les minusvalideses afectades podran compensar-se. (petits accionistes).
 • Els accionistes i/o bonistes també podran fer constar a l’IRPF la perduda obtinguda. Es calcula  de la següent manera:
  • Valor de transmissió (0€) – Valor d’adquisició + despeses i/o comissions de compra – l’import obtingut pels drets de subscripció venuts durant la tinença de les accions.

Com hem comentat, aquesta pèrdua es podrà compensar a l’IRPF, que s’integraran a la base imposable de l’estalvi. Inicialment amb els guanys patrimonials de l’exercici i, si el saldo és negatiu, es podrà compensar amb el saldo positiu dels rendiments del capital mobiliari i interessos. També es podrà equilibrar amb els dividends però amb un màxim del 20%.
 

El límit de compensació dels rendiments del capital mobiliari serà del 25% a partir de l’any 2018

 
Si els accionistes i/o bonistes encara els queden pèrdues per compensar després de la propera liquidació de la renda de les persones físiques, també tenen el límit de 4 anys per poder-ho fer (fins l’exercici 2021). Cal destacar i tenir en compte que el límit de compensació dels rendiments del capital mobiliari serà del 25% a partir de l’any 2018 i no del 20% com en l’actualitat.
1. Què succeeix amb els que ja havien reclamat la nul·litat de l’adquisició dels bons convertibles al banc popular?
Aquesta operació no els afecta en cap sentit, perquè el que obtenen amb aquesta demanda és anul·lar la compra dels bons convertibles que ara s’amortitzen. És a dir, que tornaran a la situació anterior a la compra. Així, recuperaran la inversió més els interessos legals des de la compra, restant l’import dels cupons i/o dividends que hagis cobrat amb els interessos legals des de cada pagament.
2. Qui pot reclamar?
Poden reclamar els clients minoristes (banca personal, banca privada, usuaris d’oficines comercials, professionals  i empreses) de la següent manera:

 • Els que tinguin bons convertibles (híbrids de capital). Tenen el dret de reclamar al Banc Popular (aquest continua tenint personalitat jurídica pròpia, encara que ara sigui propietat del Banc Santander). El període màxim de reclamació ha de ser de menys de 3 anys des que es coneix la falsedat o des que l’entitat va emetre els tríptics d’informació. Ha de passar per un procés de peritatge judicial per aprovar que no reflectien amb objectivitat la situació real del Banc Popular. Així ho empara l’Article 38 del Text Refós, aprovat pel Real Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre. 
 • Una altra alternativa seria l’acció de nul·litat de la compra. Deixar sense efecte a través de declaració judicial, ja que el fet d’adquirir accions es considera una relació contractual de societat cap a l’emissió de les accions.

Per acabar, els facilitem l’enllaç del Departament d’Inversors de la CNMV, per qualsevol tipus d’informació i/o reclamació específica:  
Informació i reclamacions pels accionistes del Banco Popular
 

Ramió Assessors, assessoria de Girona per a empreses i persones amb 30 anys d’experiència