Tipus de finançament per empreses

La cerca de recursos financers és un dels grans reptes amb el que han de comptar aquells empresaris i emprenedors que estan pensant posar en marxa un projecte empresarial. Alguns disposen de recursos propis per iniciar un negoci, però la majoria han de buscar altres fórmules i mecanismes per a obtenir el finançament necessari.
Possiblement, el més habitual és acudir a tercers, com ara bancs, o buscar ajudes en administracions públiques o societats d’inversió. Tot i això, cada projecte és diferent i haurà de cercar  les fonts de finançament que millor s’adaptin a les seves necessitats i característiques.
 

Tipus de finançament 

El finançament d’una empresa són els recursos amb els que ha de comptar per fer front a les despeses d’activitat (despeses corrents) i inversió.
Com ja s’ha plantejat, una empresa compte amb dues alternatives per a obtenir els seus recursos econòmics:

 • Fonts de finançament propi o intern. És el que realitza l’empresari directament a través dels seus recursos o capital propi. Quan l’empresa està en funcionament correspon als recursos que genera l’empresa a través de la seva activitat (autofinançament) o de les aportacions dels socis.
 • Fonts de finançament aliè o extern. Són els recursos que l’empresa obté de tercers, ja siguin accionistes, proveïdors, clients, entitats de crèdit, etc.

Ambdues fonts permeten obtenir tresoreria que generi liquiditat suficient per a desenvolupar l’activitat empresarial i permetre el seu creixement.

Fonts de finançament extern 

Aquest tipus de font de finançament, coneguda també com finançament intern, aglutina els recursos aportats pels socis a l’inici de l’activitat, per exemple al capital social,  més els generats per la pròpia empresa.
Es caracteritzen per la seva estabilitat o permanència, però comporten un elevat risc en cas de fallida de l’empresa , per ser els socis els últims en rebre les liquidacions si finalment l’empresa es liquida.  
Des del punt de vista comptable i financer, les font de finançament internes es concentren en dos:

 • Capital Social
 • Autofinançament:  
  • Amortitzacions
  • Provisions

 

Fonts de finançament extern

També és conegut com Finançament de tercers o aliè. És el complement financer necessari pel desenvolupament de qualsevol activitat empresarial, ja que generalment els recursos propis no són sempre suficients per atendre les seves necessitats.
A continuació es presenta un esquema general de les fonts de finançament aliè disponibles per les empreses en el mercat nacional:
 

Taula de fonts de finançament extern 

 Productes a Llarg TerminiProductes a Curt Termini
Finançament Via Entitats de Crèdit
 • Préstec bancari
 • Crèdit bancari: Pòlissa de crèdit
 • Lísing
 • Rènting
 • Descompte comercial bancari
 • Crèdit bancari a CT: Línia de crèdit
 • Crèdit comercial
 • Descobert en CC
 • Avançament de crèdit
 • Factoring
 • Confirming
 • Crèdit documentari
Finançament Via Mercats Organitzats
 • Pagarés d’empresa (venciment a Curt Termini)
 • Bons i obligacions (venciment a Llarg Termini
Altres Vies de Finançament
 • Préstec dels accionistes
 • Capital – risc (ECR)
 • Societats de Garantia Recíproca (SGR)
Entitats i Organismes Públics
 • Ajuts i  subvencions

Les opcions disponibles, per tant, segons el que s’observa en la taula són:

 • Mercat de crèdit: és el finançament a llarg termini disponible via entitats de crèdit (préstecs o crèdits, Leasing, rènting…).
 • Emissió de deute: és el finançament a curt termini disponible via entitats de crèdit o a curt o llarg termini via mercats organitzats (pagarés, obligacions, bons…).
 • Altres vies de finançament (capital – risc, Societats de Garantia Reciproca, etc.).

 
Si vols conèixer més detalls sobre els tipus de finançament per una empresa, consulta el següent document.
 

A Ramió Assessors comptem amb 30 anys d’experiència en gestió comptable d’empreses. Necessites ajuda? Contacta amb la nostra assessoria de Girona.