A conseqüència de la COVID-19, a l’efecte de les prestacions econòmiques, les baixes d’incapacitat temporal (IT) per aïllament o contagi dels treballadors, són considerades com a una situació d’incapacitat temporal derivada d’accident de treball.

La sisena onada de la COVID-19 ha provocat l’augment desmesurat de baixes laborals, i són molts els dubtes que s’estan originant sobre aquest tema per part dels treballadors i empresaris.

La Comissió de Salut Pública, en la qual estan representats les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, va acordar per unanimitat reduir la quarantena de tots els positius per COVID-19 de deu a set dies. Una mesura que segueixen països de l’entorn com el Regne Unit, Itàlia o França.

D’altra banda, el Govern de Catalunya autoritza que les proves d’antígens fetes a casa i tinguin  resultat positiu valguin com a prova per tramitar la baixa laboral a través d’Internet. Amb aquesta mesura, es pretén  reduir la pressió en els ambulatoris i evitar fraus. Altes comunitats autònomes, com Madrid, han revisat els seus protocols per permetre la tramitació telefònica de la baixa. 

Qui pot sol·licitar la baixa laboral per COVID-19?

Totes les persones que han donat positiu en una prova diagnòstica o són contacte estret d’un positiu sense tenir la pauta de vacunació completa.  Tothom que tingui símptomes de COVID-19 o hagi realitzat un test amb resultat positiu pot sol·licitar la baixa laboral en el seu centre de salut.

En canvi, els contactes estrets d’una persona positiva en COVID-19 que estiguin vacunades no hauran de fer quarantena, i, per tant, no necessitaran demanar la baixa laboral. No obstant això, i en els casos que no sigui possible teletreballar, si el treballador és convivent d’una persona amb COVID-19,el seu metge podrà donar-li el comunicat mèdic de baixa laboral. 

Per tal de justificar les absències al lloc de treball, el treballador haurà de trobar-se en una situació de baixa per d’incapacitat temporal (IT), reconeguda i expedida pel Servei Públic de Salut. El resultat positiu d’una prova d’antígens  haurà de ser comunicat al Servei Públic de Salut per confirmar aquest resultat amb una segona prova i es tramiti la baixa per IT.

Qui està autoritzat per donar-nos la baixa mèdica?

Quan un treballador està contagiat pel COVID-19 o bé ha de fer quarantena obligatòria a causa d’un contacte directe, el metge de capçalera (atenció primària) ha de ser qui li trameti la baixa. En aquest cas, les baixes les dona el metge de capçalera i no la mútua. No és necessari, que  el treballador vagi en persona al centre de salut perquè el metge faciliti la baixa. Una vegada el treballador obtenigui el comunicat aquest l’ha d’enviar a la seva empresa. 

El RDL 6/2020 és la mesura especial i exclusiva per baixes derivades del COVID-19. La mesura preveu que les baixes derivades per COVID-19 tinguin consideració de  “baixa per contingències comunes”, però a efectes de la prestació econòmica es consideraran baixes per d’accident o malaltia professional.

La xarxa sanitària dels Serveis Públics de Salut de les corresponents comunitats autònomes (atenció primària) són els encarregats de diagnosticar, tractar i establir els períodes d’aïllament de la COVID-19, el tractament de la malaltia i l’establiment dels períodes d’aïllament. No hi haurà la intervenció de les mútues. 

Quan el treballador sigui del sector sanitari, la baixa si és considerada contingència professional.

Quina és la meva prestació econòmica en cas de baixa per COVID-19

La prestació econòmica en cas de la COVID-19, és la mateixa a una situació  de la situació d’incapacitat temporal derivada d’accident de treball.

La persona que tingui la baixa per COVID-19 rebrà el 75 % de la base de contingències professionals del mes anterior  i el cobrarà des de de l’endemà a la baixa fins a la data de l’alta. El 75 % de la base és la quantitat mínima que regula la legislació, però hi ha alguns convenis col·lectius en els quals es millora aquesta situació i se’l reconeix al treballador el dret a rebre el 100 % de la seva base de cotització. Per això cal consultar si el conveni col·lectiu contempla aquesta millora a càrrec de l’empresa. ¿T’ajudem?

No es pot teletreballar i és obligatori estar en aïllament mentre duri la quarantena pel que fa a les baixes per COVID-19, ja sigui per haver-se confirmat la malaltia, o per una quarantena obligada.

La Seguretat Social ha donat una especial protecció en aquestes situacions, fins i tot, sent contingències comunes, es paguen com les professionals. La diferència és important, ja que, en el cas de la grip considerada contingència comuna a nivell de prestació econòmica els tres primers dies de baixa no es cobra res. Del 4t dia al 20è es cobra el 60 % de la base reguladora i a partir del dia 21è es cobra el 75 % de la base reguladora. En canvi, en les  baixes per COVID-19 es cobra el 75 % des del primer dia.

Qui és el responsable de pagar la baixa per COVID-19 d’un treballador? 

L’empresari haurà de pagar el salari íntegre del dia de la baixa, amb independència que hi hagués hagut o no, prestació laboral efectiva el dia de la baixa mèdica. A partir de l’endemà i pel que fe a la resta de dies fins que es doni l’alta, el pagament de la incapacitat temporal estarà a càrrec de l’entitat que protegeixi la contingència professional dels treballadors de l’empresa (INSS, mútua, etc.). En la majoria de casos és l’empresa qui paga al treballador amb la nòmina a través del pagament delegat.

A més d’aquestes situacions, algunes persones han sigut considerades com especialment sensibles al risc biològic derivat del virus SARS-CoV-2 pel servei de prevenció, com ha succeït amb les treballadores embarassades o els treballadors més grans de seixanta anys, amb obesitat mòrbida o amb diabetis, per exemple. En aquests casos:

  • L’empresa està obligada a adaptar el lloc de treball de la persona per garantir que la seva exposició sigui acceptable.
  • Si l’adaptació no és possible, haurà d’assignar a l’afectat un altre lloc de treball sense risc d’exposició. No es podran assignar funcions que suposin un menyspreu de la dignitat professional de l’afectat, respectant-se la seva retribució (si són funcions de categoria inferior) o satisfent el salari superior que correspongui (si se li encomanen funcions de superior categoria).

Quan no sigui possible la designació d’un altre lloc de treball, el treballador passarà a situació d’IT. En aquest sentit, s’ha equiparat la situació d’aquests treballadors -els que són especialment sensibles i no se’ls pot adaptar el lloc ni reassignar funcions- a la de treballadors contagiats o en quarantena obligatòria, tindran dret a percebre la prestació per incapacitat laboral derivada d’un accident de treball i no la prevista per a accidents no laborals o per malaltia comuna.

Error de la Seguretat Social. S’estan donant casos en els quals l’entitat pública gestora no ha tramitat aquest tipus de baixes, per la qual cosa el comunicat de baixa que rep l’empresa no recull que la prestació serà la prevista per a accidents de treball.  Davant aquesta situació:

  • És el treballador qui ha d’aconseguir la rectificació de l’error per part de la Seguretat Social, i no l’empresa. 
  • Per això, l’empresa haurà d’abonar, en pagament delegat, la quantia que li hagi comunicat la Seguretat Social, i no la que correspondria al treballador. La Seguretat Social només li retornarà les prestacions segons el tipus de baixa reconeguda (comuna) i no la que realment corresponia (accidents), la qual cosa produirà una pèrdua per a l’empresa.

Complement d’IT. Alguns convenis col·lectius preveuen a la prestació percebuda pel treballador durant una situació d’IT un complement a càrrec de l’empresa. Tot dependrà de la redacció de cada conveni, és comú que aquest complement només s’hagi d’abonar en IT derivades d’accidents de treball. Si aquest és el seu cas i la Seguretat Social encara no ha corregit l’error, tampoc estarà obligat a abonar el complement d’IT al treballador. 

I què passa si estic en un ERTO?

Quan un treballador causa baixa mèdica i mentre està l’ERTO, predomina la situació d’IT, que anul·la, durant la seva vigència, els efectes de l’ERTO per al treballador. Una vegada el treballador obté l’alta mèdica, quedarà altra cop afectat a l’ERTO, i se suspendrà el seu contracte o bé es reduirà la seva jornada.

Prestació: El treballador deixarà de percebre la prestació per desocupació durant la vigència de la baixa mèdica per contingència comuna i passarà a percebre la prestació per IT en quantia igual a la prestació per desocupació que percebia. A aquesta prestació se la coneix com  IT-desocupació.

Pagament: l’empresa no és responsable del pagament d’aquesta prestació. Quan la protecció de la IT correspon a l’INSS, el pagament el farà directament el SEPE com ha  pagament delegat. Per a això, el treballador, ha de presentar davant el SEPE el comunicat de baixa mèdica per malaltia comuna després de comunicar la seva baixa a l’empresa,. Així mateix, el treballador haurà de comunicar els comunicats de confirmació de la baixa així com el comunicat mèdic d’alta a l’empresa i al SEPE.

Durada de la desocupació: es descomptarà del nombre total de dies de prestació per desocupació el període de percepció de la IT-desocupació als quals té dret el treballador. Amb això s’evita que el treballador amb ERTO simuli una baixa mèdica amb l’objectiu d’evitar el consum de dies de prestació de desocupació. Si s’esgota el període de prestació de desocupació abans de l’obtenció de l’alta mèdica, l’afectat continuarà percebent la prestació d’IT en la mateixa quantia que percebia (quantia igual a la prestació per desocupació).

Contingència professional: si la baixa s’origina a causa d’un accident de treball o en una malaltia professional (perquè l’ERTO és de reducció), el treballador afectat deixarà de percebre la prestació per desocupació i s’iniciarà la prestació per IT. En aquest cas és diferent de la baixa per contingències comunes:

  • L’import de la prestació per desocupació que la persona afectada percebia abans de l’accident no limitarà a la prestació per incapacitat temporal. 
  • Els dies de percepció de la prestació per incapacitat temporal no es descomptaran dels dies de prestació per desocupació als quals el treballador tingui dret.

I si ja estava de baixa? El treballador que es troba en situació d’incapacitat temporal abans de l’inici de l’ERTO no podrà ser afectat a aquest fins que tingui l’alta mèdica Amb independència de la durada de la baixa mèdica, és important que l’empresa inclogui el treballador en l’ERTO. Si no ho fa, el treballador, no podrà ser afectat una vegada rebi l’alta mèdica.