¿Què es la Targeta Social Universal?

És un sistema d’informació que integra totes les prestacions econòmiques públiques, ja siguin pensions bàsiques o complementàries, contributives, no contributives i assistencials, prestacions temporals com els subsidis per incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i lactància, prestacions i ajudes de pagament únic, etc.

En definitiva, tota prestació social o ajuda de caràcter econòmic destinat a persones o famílies.

En definitiva, tota prestació social o ajuda de caràcter econòmic destinat a persones o famílies.
No es tracta d’una targeta física sinó d’una aplicació informàtica que fa possible accedir a aquesta informació, amb independència de l’Administració Pública responsable.
A la Targeta Social Universal (TSU) s’accedeix a través del portal Targeta Social Universal o d’altres administracions públiques, o bé per mitjà de dues aplicacions mòbils adaptades als sistemes Apple IOS i Android.
Els ciutadans usuaris poden accedir amb el Certificat digital o DNI electrònic o Clau Permanent. L’empleat públic, a través del Portal INFOTSU.

¿Qui gestiona les dades que recull la Targeta Social Universal?

Aquesta informació la faciliten electrònicament diferents organismes de l’Administració de l’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals.
L’Institut Nacional de la Seguretat Social (I.N.S.S.) és l’encarregat de l’administració, la gestió i el manteniment del registre de dades rigorosament protegits, així com del sistema informàtic que li dóna suport.
L’Administració General de l’Estat, les Administracions de les Comunitats Autònomes i l’Administració local, estan obligades a transmetre al I.N.S.S. la informació actualitzada corresponent a les dades d’identificació dels titulars de les prestacions econòmiques, quan determinin o condicionin el reconeixement i manteniment del dret a aquestes prestacions, dels beneficiaris, cònjuges i altres membres de les unitats familiars, a més dels imports, classes de prestacions abonades i la data d’efectes de la concessió o reconeixement.
També estan obligades a transmetre al I.N.S.S. la informació actualitzada les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (mútues d’accidents), les entitats del sector privat vinculades o dependents de les administracions públiques i les empreses col·laboradores en la gestió de la Seguretat Social.
Els organismes dependents del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública o, si escau, de les diputacions forals, han de facilitar dins de l’exercici anual, informació relativa als nivells de renda dels ciutadans afectats.

Funcionalitats i utilitats per els ciutadans:

S’ha de regular reglamentàriament el procediment perquè els ciutadans puguin utilitzar les funcionalitats i utilitats del sistema amb l’objectiu de beneficiar-se de serveis o productes oferts per empreses als titulars de les prestacions socials públiques i situacions subjectives incorporades a aquest.

En definitiva, s’ha creat una potent eina amb l’acumulació de la major quantitat de dades possibles per evitar el frau en les prestacions socials.