Renda 2020. La primera campanya de renda en la que s’hauran de declarar els ajuts per la Covid

El mes d’abril s’inicia la campanya de renda i patrimoni de l’exercici 2020. Aquest any serà el primer en que s’hauran de declarar els ajuts rebuts de les diferents administracions.
Segons hisenda, els ajuts rebuts tributaran com a rendiments del treball o com a rendiments de l’activitat, segons els casos. Cal tenir-ho present per evitar un requeriment de l’AEAT que impliqui haver de pagar un suplement en la nostra declaració.

La campanya de renda comença el 7 d’abril i s’allarga fins el 30 de juny (el 25 si es vol domiciliar el pagament).

Dates rellevants en la declaració de renda:

 • 7-04-2021 Inici de la presentació de declaracions de renda 2020
 • 25-06-2021 Data límit de domiciliació bancària de declaracions a ingressar.
 • 30-06-2021 Últim dia per a presentar les declaracions de renda i patrimoni 2020
 • 05-11-2021 Últim dia per a realitzar l’ingrés del segon termini de renda.Dates rellevants en la declaració de patrimoni:
 • 07-04-2021 Inici de la presentació de declaracions de patrimoni 2020
 • 25-06-2021 Data límit de domiciliació bancària de declaracions a ingressar.
 • 30-06-2021 Últim dia per pagar la declaració de patrimoni (no es pot fraccionar).La presentació és obligatòria fer-la per via electrònica.

Principals novetats

 • Els perceptors de l’ingrés mínim vital i els integrants de la unitat de convivència estan obligats a presentar la declaració de l’IRPF.
 • Prestacions derivades d’un ERTO: són rendiments del treball que s’han de declarar. La percepció d’aquests rendiments podria obligar a presentar renda a contribuents que d’altra forma no estaven obligats ja que hauran rebut rendiment de dos pagadors com a mínim. Si s’han rebut cobraments del SEPE per error, no s’han de declarar una vegada declarats invàlids per l’entitat pagadora.
 • Estan exempts de tributació els cobraments de l’ingrés mínim vital des de 1-6-2020 i amb un import màxim anual de 1’5 vegades l’IPREM.
 • Quedem exempts de tributació els premis de determinades loteries i juguesques fins a 40.000€
 • Queden exempts de tributació els vals restaurants o altres entregues a empleats a preus rebaixats en menjadors o economats fins al límit reglamentari. L’exempció s’aplica des de 1- 1-2020 i opera sigui quin sigui el lloc on es rep el servei.
 • Percepcions de la seguretat social per cessament de l’activitat dels autònoms: es considera renda del treball. Si l’autònom ha deixat de pagar quotes a la seguretat social no es considera rendiment, tampoc despesa deduïble.
 • Les subvencions que han rebut els autònoms de la Generalitat, per la pèrdua d’ingressos, es consideren rendiments de l’activitat.
 • Es redueix el termini per que els deutes dels arrendataris siguin deduïbles com a saldos de dubtós cobrament a tres mesos pels anys 2021 i 2021.
 • En casos de reducció de renda per arrendaments, es declararà la nova renda pactada.
 • En casos de diferiment de rendes per arrendament, aquests es declararan quan siguinexigibles, és a dir, en el nou venciment.
 • Des de l’1 de gener de 2020 els ajuts públics per a la primera instal·lació de joves agricultorsprevistos al Marc Nacional de Desenvolupament Rural d’Espanya podran imputar-se perquartes parts, en el període impositiu en què s’obtinguin i en els tres següents.
 • De conformitat amb l’article 14 del Reial Decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària, els contribuents del IRPF que tinguin la consideració d’empresa de reduïda dimensió per complir les condicions de l’article 101 del LIS, podran deduir, als exercicis 2020 i 2021, les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l’impost el termini que hagi transcorregut des del venciment de l’obligació a què es refereix l’article 13.1.a) de la ICEX (Espanya Exportació i Inversions) LIS (Lleide l’Impost sobre Societats) sigui de tres mesos.

Activitats econòmiques en estimació objectiva

Com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel Covid-19 i amb la finalitat que la quantia del rendiment net determinat d’acord amb el mètode d’estimació objectiva s’ajusti a la realitat de l’activitat econòmica provocada per aquesta situació, s’han adoptat per a aquest exercici 2020 les següents mesures:

1. Renúncia i conseqüències de la renúncia

Després de la declaració de l’estat d’alarma pel Covid-19, l’article 10 del Reial Decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació (BOE (Butlletí Oficial de l’Estat) del 22), va eliminar la vinculació obligatòria que durant tres anys s’estableix legalment per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva del IRPF. En concret, la renúncia a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a l’exercici 2020, no impedeix de tornar a determinar d’acord amb l’esmentat mètode el rendiment de l’activitat econòmica el 2021, sempre que compleixin els requisits per a la seva aplicació, quan el contribuent revoqui la renúncia anterior.

Per a això, es va donar la possibilitat als contribuents de renunciar a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a l’exercici 2020 presentant el pagament fraccionat conforme al mètode d’estimació directa (presentant, per tant, el model 130 en lloc del 131). En aquest cas tributen el 2020 en el mètode d’estimació directa.

Per a l’any 2021, la revocació de forma excepcional de la renúncia per tornar a tributar en el règim d’estimació objectiva podrà realitzar-se durant el mes de desembre de 2020 o mitjançant la presentació en termini de la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre de l’exercici 2021 en la forma disposada per al mètode d’estimació objectiva.

També es preveu per l’article 10.1 del Reial Decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació (BOE del 22), la renúncia l’aplicació del mètode d’estimació objectiva per a l’exercici el 2021 que tampoc no vincula per a 2022.

2. Límits excloents:

El Reial Decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel que s’adopten determinades mesurades en matèria tributària, cadastral i de seguretat social (BOE del 29), va modificar la disposició transitòria trenta-dosena de la Llei del IRPF prorrogant per al període impositiu 2020 l’aplicació dels mateixos límits quantitatius excloents del mètode d’estimació objectiva fixats per als exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019:tant els relatius al volum de rendiments íntegres l’any immediat anterior derivat de l’exercici d’activitats econòmiques (250.000 euros per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals i 125.000 euros per a les operacions en les quals hi hagi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui empresari) com al volum de compres en béns i serveis (250.000 euros, excloses les adquisicions d’immobilitzat)

Per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals s’aplica el límit excloent previst a l’article 31 de la Llei del IRPF per al volum de rendiments íntegres l’any immediat anterior (250.000 euros anuals, per al conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes i forestals desenvolupades pel contribuent) i, per al volum de compres en béns i serveis, la quantitat de 250.000 euros, excloses les adquisicions d’immobilitzat, prevista en la disposició transitòria trenta-dosena en la Llei del IRPF i l’aplicació del qual s’amplia a l’exercici 2020.

3. Determinació del rendiment net previ:

L’Ordre HAC (Ministerio de Economía y Hacienda)/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30), manté per a l’exercici 2020 la quantia dels signes, índexs o mòduls de l’exercici anterior.

Ara bé, per a l’aplicació dels signes, índexs o mòduls del mètode d’estimació objectiva del IRPF, als efectes del càlcul del rendiment anual, l’article 11 del Reial Decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària, ha tingut en compte la incidència dels estats d’alarma decretats el 2020, establint que no es computaran com a període en què s’hagués exercit l’activitat, tant els dies en què va estar declarat l’estat d’alarma en el primer semestre de 2020, com els dies del segon semestre de 2020 en els quals, estant declarat o no l’estat d’alarma, l’exercici efectiu de l’activitat econòmica s’hauria vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent per corregir l’evolució de la situació epidemiològica derivada del Covid-19 (també denominat SARS-CoV-2).

En particular, per a la quantificació dels mòduls “personal assalariat” i “personal no assalariat no es computaran com hores treballades les corresponents als dies als quals es refereix el paràgraf anterior i per a la quantificació dels mòduls «distància recorreguda» i «consum d’energia elèctrica» no es

computaran els quilòmetres recorreguts ni els quilowatts/hora que proporcionalment corresponguin als dies a què es refereix el primer paràgraf.

4. Determinació del rendiment net de l’activitat: reduccions aplicables

Reduccions generals: l’article 10 del Reial Decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària, eleva el percentatge de reducció a aplicar, amb caràcter general, al rendiment net de mòduls en la declaració del IRPF corresponent a l’exercici 2020, del 5 per 100 al 20 per 100. Percentatge que s’incrementa fins al 35 per 100 per a les activitats vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç.

Base liquidable

Reduccions de la base imposable general.

Disponibilitat dels plans de pensions en cas d’atur o cessament d’activitat derivats de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

Des del 14 de maig al 14 de novembre de 2020 amb caràcter excepcional es podran fer efectius els drets consolidats en els plans de pensions en la situació d’atur que sigui conseqüència de:

 • Un expedient de regulació temporal d’ocupació
 • El cessament d’activitat o
 • De la reducció en un 75 per 100 o més de la facturació de treballadors per compte propi quees produeixin com a conseqüència del Covid-19.

Les quantitats percebudes que superin l’import de les aportacions realitzades, incloent, en el seu cas, les contribucions imputades pel promotor, tributaran com a rendiment de treball en el període impositiu en què es percebin.

Mínim personal i familiar

Mínim del contribuent

La Comunitat Autònoma de Catalunya a l’exercici de les seves competències normatives, i amb efectes des de l’1 de gener de 2020, estableix per als contribuents residents al seu territori la suma de les bases liquidables general i de l’estalvi del qual sigui igual o inferior a 12.450 euros, un mínim del contribuent de 6.105 euros anuals.

Deduccions de la quota integra

A. Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial en activitats econòmiques en estimació directa

1. Règim general i règims especials de deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial de la Llei de l’Impost sobre Societats

S’inclouen noves deduccions en l’àmbit empresarial vinculades a determinats esdeveniments d’excepcional interès públic aprovades en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 que han iniciat la seva vigència durant exercici 2020.

Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial de la Llei de l’Impost sobre Societats

Es modifica les deduccions de l’article 36 del LIS per incloure les següents novetats:

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques espanyoles (art. 36.1 LIS): S’incrementen els incentius fiscals relacionats amb la producció cinematogràfica elevant els percentatges de deducció i l’import màxim de la deducció. A més, s’amplien els supòsits en què es fixen limitis superiors al 50 per 100 del cost de producció.

Deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals (article 36.2 LIS): S’eleven també els percentatges de deducció i l’import màxim de la deducció, com a mesura que afavoreix la competitivitat més gran del sector cinematogràfic i audiovisual espanyol en l’entorn nacional i internacional

A més, s’integren les mesures de la Comunicació de la Comissió Europea sobre ajuda estatal a les obres cinematogràfiques i altres produccions del sector audiovisual. En aquest sentit, s’incorpora la fase de producció per a l’aplicació de l’incentiu a les produccions d’animació i es manté l’aplicació de l’esmentat incentiu a l’execució a Espanya de la part de les produccions internacionals relacionada amb els efectes visuals, sempre que l’import de l’esmentada deducció no superi la quantia establerta al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.

2. Reserva per a inversions en les Canàries

Es modifica la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, per ampliar en un any els terminis per efectuar la materialització de la reserva per a inversions en les Canàries dotada amb beneficis obtinguts en períodes impositius iniciats l’any 2016 i la dotació a l’esmentada reserva relativa a les inversions anticipades realitzades el 2017 i considerades com a materialització de la mateixa, pels greus efectes que la pandèmia ha produït en la realització de les inversions i els resultats econòmics l’any 2020.

B. Deduccions per donatius i altres aportacions

 •  La disposició final segona del Reial Decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-2019 (BOE del 6), ha modificat, amb efectes d’1 de gener de 2020, l’article 19.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, per elevar en 5 punts percentuals els percentatges de deducció previstos a l’esmentat article per a les donacions. Per tant, l’escala aplicable durant el període impositiu 2020 és la següent:
Base de la deducció, import fins aPercentatge de deducció
150 euros80 %
Resta base de deducció35 %
Tipus incrementat per reiteració de donacions a una mateixa entitat40%

Qui té obligació de declarar per IRPF?

Estan obligats a declarar els contribuents per aquest impost que obtinguin rendes mundials superiors als límits indicats per cada classe de renda:

 • Rendiments del treball: qui obtingui rendes superiors als 22.000€. 14.000€ si s’han rebut rendiments de més d’un pagador.
 • Rendiments del capital mobiliari: qui obtingui aquesta mena de rendiments per un import superior a 1.600€
 • Imputació de rendes immobiliàries: quan la imputació superi els 1.000€

Impost sobre el patrimoni

De cara a aquest exercici 2020, hem de tenir present les següents qüestions:

 • Estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària dels quals, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, no es doni aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000 €. Les persones mortes l’any 2020 abans del 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest impost.
 • Es manté el límit de l’exempció de l’habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 €. Convé recordar que aquest import és per a cada contribuent, per la qual cosa un matrimoni que posseeixi un habitatge adquirit en règim de guanys no tributarà per l’habitatge si el seu valor no supera els 600.000 €.
 • La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la comunitat autònoma i, en el cas que aquesta no hagués aprovat el mínim exempt, la base imposable es reduirà en 700.000 €. Catalunya ha aprovat com a quantia del mínim exempt 500.000 €.
 • Tarifes: en general s’aplica l’estatal, amb 8 trams i tipus des del 0,2 al 2,5%, excepte en les següents comunitats: Andalusia, Astúries, Illes Balears, Cantàbria, Catalunya, Extremadura, Galícia, Múrcia i Comunitat Valenciana, que tenen la seva pròpia tarifa.
 • A Catalunya la tarifa aplicable per l’exercici 2020 va del 0,21% al 2,75%

Necessites ajuda amb la declaració de la renda o patrimoni de 2020? Contacta amb Ramió Assessors i t’assessorarem.

Ramió Assessors