El sistema de pagaments fraccionats està establert com a forma de periodificació anticipada de l’impost. El seu import s’acumula al de les retencions efectivament suportades i els ingressos a compte per al càlcul de la quota a ingressar o tornar per l’impost.

Els pagaments fraccionats tenen la consideració de deute tributari als efectes de l’aplicació de les disposicions sobre infraccions i sancions i sobre liquidació d’interessos de demora.

Amb caràcter general estan obligades a efectuar el pagament per algun dels procediments establerts a la normativa, i sempre que resulti quantitat a ingressar, les entitats residents a Espanya.

Les societats en període de liquidació estan obligades a efectuar els pagaments a compte, ja que les societats dissoltes conserven la seva personalitat jurídica mentre la liquidació es realitza, per la qual cosa mantenen la condició de contribuent de l’IS i estan subjectes a les seves normes. Igualment és procedent efectuar els corresponents pagaments a compte encara que la societat hagués cessat en l’exercici de la seva activitat, sempre que en l’exercici anterior que serveix de base per determinar el pagament a compte de la societat hagi tingut quota a ingressar aquesta situació no té lloc a quant l’entitat s’aculli a la segona opció per determinar el pagament a compte

Com a excepció, no estan subjectes a aquesta obligació, i tampoc no han de presentar la corresponent declaració:

  • Les entitats que gaudeixin d’exempció total a l’IS
  • Les entitats que tributen als tipus de gravamen de l’1 i el 0% a excepció de les SOCIMI. Aquestes entitats, incloses les SOCIMI i les entitats de capital risc, tampoc no estan obligades a realitzar pagaments fraccionats mínims
  • Les AIE, AEIE i UTE acollides al règim fiscal especial, quan tots els seus socis o membres siguin residents al territori espanyol
  • Les societats limitades nova empresa, quant als pagaments fraccionats a compte de les liquidacions dels dos primers períodes impositius conclosos des de la seva constitució (amb efectes a partir del 19/10/2022, es deroga la regulació relativa a aquestes societats, que passen a regir-se per la de les societats de responsabilitat limitada

A aquest efecte, l’article 40 de la LIS assenyala que s’han de fer tres pagaments fraccionats durant l’any natural en els primers 20 dies naturals dels mesos d’abril, octubre i desembre, i cada un constitueix un pagament a compte de la autoliquidació de l’IS corresponent al període impositiu que estigui en curs el dia 1 de cadascun dels mesos indicats.

S’estableixen dues modalitats per determinar la quantia de cada pagament fraccionat,

  • Primera opció: Amb caràcter general, l’import de cada pagament fraccionat es calcula aplicant el percentatge del 18 % a la quota íntegra del darrer període impositiu amb termini de declaració vençut el dia 1 dels mesos d’abril, octubre i desembre, minorada a les deduccions i bonificacions que siguin aplicables al contribuent, així com de les retencions i els ingressos a compte que li corresponguin (art. 40.2 de la LIS).
  • Segona opció: Amb caràcter opcional i, en tot cas, obligatori per als contribuents l’import net de la xifra de negocis dels quals hagi superat els 6.000.000 d’euros en els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu a què correspongui el pagament fraccionat, el càlcul s’ha de fer aplicant el percentatge resultant de multiplicar 5/7 pel tipus de gravamen aplicable, arrodonit per defecte, a la base imposable acumulada dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural. De la quota resultant es deduiran únicament les bonificacions, les retencions i els ingressos a compte que hagi suportat l’entitat i els pagaments fraccionats del mateix període impositiu (art. 40.3 de la LIS).

Els percentatges assenyalats anteriorment podran modificar-se per les LPGE.

Això no obstant, la disposició addicional catorzena de la LIS estableix una regulació específica per al càlcul dels pagaments fraccionats per la modalitat de l’article 40.3 de la LIS, en funció de l’import net de la xifra de negocis dels 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu.

Aquesta disposició estableix l’obligació de fer un pagament fraccionat mínim quan aquest sigui superior a l’import que resulti d’aplicar els criteris generals per a aquesta segona modalitat. El pagament fraccionat mínim només afecta els contribuents l’import net de la seva xifra de negocis en els dotze mesos anteriors a la data d’inici dels períodes impositius sigui almenys de 10 milions d’euros i assoleix tots els contribuents que compleixin aquesta condició. qualsevol que sigui el seu règim tributari, és a dir, tant si tributen d’acord amb el règim general de l’IS com per algun dels seus règims especials, fins i tot si tributen en el règim de grups fiscals, cas en què el requisit establert per determinar el pagament fraccionat mínim s’ha de referir al grup i no a les entitats que l’integren. Així, l’import dels pagaments fraccionats a realitzar a l’exercici 2022 no pot ser inferior, en cap cas, a l’import que resulti d’aplicar el percentatge del 23% (25% per a contribuents amb tipus de gravamen del 30%) al resultat positiu del compte de pèrdues i guanys de l’exercici dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural (si l’exercici no coincideix amb l’any natural, del resultat positiu des de l’inici de l’exercici fins al dia anterior a l’inici de cada període d’ingrés del pagament fraccionat), determinat d’acord amb el que disposa el Codi de comerç i la resta de normativa comptable de desenvolupament, minorat exclusivament en els pagaments fraccionats realitzats amb anterioritat corresponents al mateix període impositiu. Així, no es tenen en compte les bases imposables negatives pendents de compensar en el moment de calcular l’import mínim del pagament fraccionat, ni les retencions i altres ingressos a compte que l’entitat hagi suportat sobre els ingressos que integren el resultat comptable positiu pres com a base de càlcul del pagament fraccionat mínim.

Síntesi:

Import net del volum de negoci dels 12 mesos anteriors a l’inici del període  impositiu
% Càlcul del pagament fraccionat 
Import net del volum de negoci inferior a 10.000.000,00 d’euros5/7 x Tipus de gravamen per defecte (17% si correspon el tipus del 25%)
Import net del volum de negoci superior o igual a 10.000.000,00 d’euros19/20 x Tipo gravamen per l’excés (24% si correspon el tipus del 25%)
Import mínim: 23% x Resultat positiu del compte de pèrdues i guanys

  Exemple del càlcul dels pagaments fraccionats (2021 vs 2022) és a dir, comparant-lo amb l’aplicació la nova regulació establerta a la disposició addicional catorzena de la LIS

L’import dels pagaments fraccionats a efectuar és:

El mes d’abril de l’any 2021: L’import del pagament fraccionat pel 2021 és de: 55.000,00€ (60.000,00€ de quota -5.000,00 de retenció suportada)

Si ens traslladéssim a l’exercici 2022 i comparéssim el mètode general amb l’import mínim resultaria aplicable el següent:

L’import del pagament fraccionat que resultaria d’aplicar el mètode general (60.000,00 – 5.000,00 = 55.000,00€) seria inferior al que aplicaria l’import mínim (69.000,00€), per la qual cosa es prendria el segon i, per tant, l’import pagat fraccionat d’aquest període seria de 69.000,00€, sense tenir en compte l’import de les retencions.

El mes d’octubre de l’any 2021: L’import del pagament fraccionat per al 2021 és de 98.000,00€ (168.000,00 € de quota -15.000,00 € de retenció suportada -55.000,00 € del primer pagament fraccionat)

Si ens traslladéssim a l’exercici 2022 i comparéssim el mètode general amb l’import mínim resultaria aplicable el següent:

L’import que resultaria d’aplicar el mètode general: 84.000,00€ (168.000,00-15.000,00-69.000) és inferior al que resultaria d’aplicar l’import mínim: 69.000,00€ (138.000,00-69.000,00), per la qual cosa es prendria el segon i, per tant, l’import del pagament fraccionat d’aquest període és de 69.000,00€ una vegada descomptat l’import del primer pagament fraccionat, sense tenir en compte l’import de les retencions.

El mes de desembre de l’any 2021: L’import del pagament fraccionat per al 2021 és de 44.000,00€ (222.000,00 de quota-25.0000 de retenció suportada – 55.000€ del primer pagament fraccionat – 98.000€ del segon pagament fraccionat.

Si ens traslladéssim a l’exercici 2022 i comparéssim el mètode general amb l’import mínim resultaria aplicable el següent:

L’import que resultaria d’aplicar el mètode general: 59.000,00€ (222.000,00-69.000,00-69.000,00-25.000,00) seria superior al que seria aplicable l’import mínim: 46.000,00€ (184.000,00 – 69.000,00-69.000,00) pel que es pren el primer i, per tant, l’import de pagament fraccionat d’aquest període seria de 59.000,00€ una vegada descomptat l’import dels dos primers pagaments fraccionats i les retencions.