Ordre HAC/773/2019, de 28 de juny, per la que es regula en contingut dels llibres registres en l’impost sobre la renda de les persones físiques

El passat 17 de juliol es va publicar al BOE l’Ordre HAC/773/2019, de 28 de juny, per la qual es regula la gestió dels llibres registres en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
Aquest ordre, que va entrar en vigor el dia següent de la seva publicació, s’aplica a les anotacions registrals corresponents a l’exercici 2020 i següents. A través d’aquesta, es desenvolupa l’obligació de portar llibres registres per part d’empresaris i professionals contribuents de l’IRPF que no tinguin obligació de portar comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de Comerç.
Fins ara, l’Ordre de 4 de maig de 1993, modificada per l’Ordre 4 de maig de 1995 i l’Ordre 31 d’Octubre de 1996 i ara per la d’Ordre HAC/773/2019 de 28 de juny regulava la gestió dels esmentats llibres.
Els llibres registres obligatoris pels diferents contribuents són les següents:

LLIBRES REGISTRES/COMPTABLES OBLIGATORIS
(Abans i després de l’ordre HAC/773/2019 de 28 de juny)
Estimació Directa
Normal
Estimació Directa
Simplificada
Estimació Directa
(Normal i Simplificada)
Estimació
Objectiva
Activitats Empresarials (sense caràcter mercantil)Activitats EmpresarialsActivitats ProfessionalsActivitats Empresarials
Llibre Registre de Vendes y Ingressos.Llibre Registre de Vendes y Ingressos.Llibre Registre de Vendes i Ingressos.Llibre Registre de Vendes i ingressos(*)
Llibre Registre de Compres i Despeses.Llibre Registre de Compres i DespesesLlibre Registre de Compres i Despeses.Llibre Registre de Béns d’Inversió. (**)
Llibre Registre de Béns d’InversióLlibre Registre de Béns d’InversióLlibre Registre de Béns d’Inversió
Llibre Registre de Provisions de Fons i suplerts

(*) Per aquelles activitats on el rendiment net es determina tenint en compte el volum d’operacions.
(**) En el cas de que es dedueixin les amortitzacions.

La principal novetat que s’introdueix en aquest ordre és la necessitat de que, en les anotacions en els llibres registres de vendes i ingressos i de compres i despeses hi consti el número d’identificació fiscal (NIF) del creditor/proveïdor o deutor/client en cada cas, tot i que la gran majoria de contribuents ja ho fa constar en els seus llibres, ara es regula i es fa obligatori.
En aquesta actualització de la normativa reguladora del contingut dels llibres registres, aconsegueix una homogeneïtat; els llibres registre de l’IRPF podran ser compatibles amb els requerits en l’Impost sobre el valor afegit, en els termes previstos en l’article 62.3 del Reglament de l’IVA.
A continuació comparem el contingut obligatori del llibres a 1996 i a partir de 2020:

Contingut dels llibres: 1996

Llibre registre de vendes i ingressos

 • El número d’anotació
 • La data
 • El número de factura o document equivalent
 • El concepte pel qual es produeix
 • L’import de l’operació, amb separació de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Llibre registre de compres i despeses

 • El número d’anotació
 • La data
 • Nom i cognoms o raó social
 • El concepte pel qual es produeix
 • L’import de l’operació, amb separació de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Llibre registre de béns d’inversió

 • Immobilitzat material:
  • El número d’anotació
  • La descripció del bé, amb indicació de totes aquelles dades que permetin una perfecta identificació
  • El valor d’adquisició
  • La data d’inici d’utilització
  • La quota d’amortització corresponent i, en el seu cas, la dotació
 • Immobilitzat immaterial:
  • El número d’anotació
  • La descripció de l’element, amb indicació de totes aquelles dades que permetin una perfecta identificació
  • El valor d’adquisició
  • La data d’adquisició
  • La quota d’amortització

Tant en l’immobilitzat material com immaterial es farà constar també la baixa del bé o dret, amb la data i el motiu.

Llibre registre de provisions de fons i suplerts

 • El número de l’anotació
 • La naturalesa del moviment: provisió de fons o suplert
 • Les dates en les que les provisions o suplerts s’haguessin produït o pagat
 • L’import
 • El nom i cognoms, raó social o denominació complerta del pagador de la provisió o perceptor del suplert
 • El número de factura en el que es reflecteix l’operació. Quan no existeixi la obligació d’emetre factura, les provisions de fons i suplerts es numeraran correlativament en aquest llibre registre amb el número que correspongui en cada cas.

Quan no existeixi la obligació d’emetre factura es podrà realitzar un assentament resum diari que reculli totes les operacions, en l’esmentat assentament com a mínim hi ha de figurar:

 • Número d’anotació
 • La data
 • Referència de que es tracta d’un assentament resum d’operacions per les que no s’ha expedit factura
 • L’import , amb separació de l’IVA

Contingut dels llibres a partir de 2020

Llibre registre de vendes i ingressos

 • El número de factura emesa i la sèrie
 • La data d’expedició i la data de realització de les operacions si es diferent a l’anterior
 • El nom i cognoms, raó social o denominació complerta i NIF
 • El concepte
 • L’import de l’operació, amb separació de l’Impost sobre el Valor afegit( tipus impositiu i quota tributària)
 • Si l’operació està subjecte a retenció o ingrés a compte de IRPF, es consignarà separadament el tipus de retenció aplicat en l’operació i l’import retingut.
 • Caldrà anotar per separat les factures rectificatives
 • Es podrà comptabilitzar un assentament resum global diari de les factures emeses en una mateixa data, quan es tracti de factures emeses en las que no sigui preceptiva la identificació del destinatari(d’acord amb l’article 7.1 del reglament de facturació),sempre que hi constin els números inicial i final de les factures, la data d’expedició, la referència de que es tracta d’un assentament resum, si l’operació està subjecte a IVA, la base imposable global corresponent a cada tipus impositiu, els tipus impositius, la quota global de les factures numerades correlativament i emeses a la mateixa data.

Llibre registre de compres i despeses

 • El número de factura rebuda i la sèrie
 • La data d’expedició i la data de realització de les operacions si es diferent a l’anterior
 • El nom i cognoms, raó social o denominació complerta i NIF
 • El concepte.
 • L’import de l’operació, amb separació de l’Impost sobre el Valor afegit( tipus impositiu i quota tributària)
 • Si l’operació està subjecte a retenció o ingrés a compte de IRPF, es consignarà separadament el tipus de retenció aplicat en l’operació i l’import retingut.
 • Caldrà anotar per separat les factures rectificatives
 • Es podrà comptabilitzar un assentament resum global de les factures rebudes en una mateixa data, en el que es faran constar els números inicials i final de les factures rebudes assignades per el destinatari, sempre que procedeixin d’un mateix proveïdor, la suma global de la base imposable corresponent a cada tipus impositiu, la quota impositiva global, sempre que en l’import total conjunt de les operacions, IVA no inclòs, no excedeixi de 6.000 euros, i que en l’import de les operacions documentades en cada una d’elles no superi 500 euros, IVA no inclòs.

Llibre registre de béns d’inversió

 • Es registraran individualment, els elements patrimonials afectes a una activitat empresarial o professional
  Els contribuents hauran de reflectir en aquest llibre registre les dades suficients per identificar de forma precisa les factures i documents de duanes corresponents a cadascun dels béns afectes.
 • S’anotarà per cada bé:
  • El número de factura
  • La data
  • La descripció del bé
  • El nom i cognoms, raó social o denominació complerta i número de NIF del proveïdor
  • El valor d’adquisició
  • Valor amortitzable
  • El mètode d’amortització aplicable
  • El percentatge d’amortització aplicat per cada període impositiu, així com la quota d’amortització resultant
  • L’amortització acumulada

També es farà constar la baixa del bé o dret amb expressió de la seva data i/o el motiu. En el supòsit de transmissió del bé, hauran de fer-se constar les dades necessàries per la identificació de l’operació.

Llibre registre de provisions de fons i suplerts

 • El número de l’anotació
 • La naturalesa del moviment: provisió de fons o suplert
 • Les dates en les que les provisions o suplerts s’haguessin produït o pagat
 • L’import
 • El nom i cognoms, raó social o denominació complerta i número de NIF del pagador de la provisió o perceptor del suplert
 • El número de factura en el que es reflecteix l’operació. Quan no existeixi la obligació d’emetre factura, les provisions de fons i suplerts es numeraran correlativament en aquest llibre registre el número que correspongui en cada cas.

A efectes dels compliment dels llibres registres, l’Agència Estatal d’Administració Tributària publicarà en la seva pàgina web un format tipus de llibres registres. La disposició d’aquest format de llibres tracta d’assistir en el compliment de les obligacions tributàries formals registrals i pretén oferir seguretat jurídica i certesa en el contingut mínim exigible.

Contacta amb l’equip de Ramió Assessors per un assessorament més extens i personalitzat.