Novetats laborals Reial Decret Llei 28/2018 de 28 de desembre relatives als empleats de la llar

Per al Sistema Especial d’Empleats de la Llar s’estableixen novetats:
• El Salari Mínim Interprofessional (SMI) s’incrementa en un percentatge del 22,3% respecte de les quanties vigents entre el 01-01-2018 i 31-01-2018.
• Un últim tram de cotització perquè la base sigui el salari percebut.
• Es fixen les hores màximes de realització per tram.
• Es manté la reducció del 20% en les cotitzacions.
• Es redueix el període transitori per a l’equiparació completa amb la resta de treballadors del Règim General i cotitzar pel salari real a l’any 2021.
Les quanties per al Salari Mínim Interprofessional per a l’any 2019 són:
• SMI diari: 30,00 €
• SMI hora: 7,04 €
• SMI mensual: 900,00 € (14 pagues)
• SMI anual: 12.600,00 €
• SMI jornada legal en activitat per a treballadors eventuals i temporers: 42,62 €
Bases de cotització per contingències comunes i professionals a partir de l’ 1 de gener de 2019:

A efectes de la determinació de la retribució mensual de l’empleat de llar, l’import percebut mensualment haurà de ser incrementat amb la part proporcional de les pagues extraordinàries.
Durant l’any 2020, les retribucions mensuals i les bases de cotització de l’escala anterior, s’actualitzaran en idèntica proporció a l’increment que experimenti el Salari Mínim Interprofessional.
A partir de l’any 2021, les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran segons el que estableix la Llei General de Seguretat Social, sense que la cotització pugui ser inferior a la base mínima que s’estableixi.
Durant l’exercici 2019 serà aplicable una reducció del 20% en l’aportació empresarial a la cotització per contingències comunes, ampliada amb una bonificació fins al 45% en el cas de famílies nombroses. 
Els beneficis no seran aplicables en els supòsits en què els empleats de la llar prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals.

Si tens dubtes, contacta amb la nostra assessoria a Girona i t’assessorarem.