Mitjançant el Reial Decret-Llei 30/2020, del 29 de setembre, de mesures socials en defensa del treball, es prorroga l’aplicació de mesures excepcionals per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19 que, inicialment, caducava el 30 de setembre del 2020.

Així doncs, el dia 30 de setembre va entrar en vigor la normativa que regula les noves mesures d’ERTO per impediment i ERTO per limitacions. També inclou mesures de protecció per desocupació que seran aplicables fins a aquesta data encara que el treballador no tingui el període de cotització mínima exigida, i fins al 31 de desembre per a treballadors fixos discontinus.

Així doncs, a continuació, resumim els aclariments i disposicions més rellevants en l’àmbit laboral del Real Decret-Llei 30/2020.

NOVETATS EN MATÈRIA D’ERTO

1. Pròrroga dels ERTO de força major vigents.

S’estableix la pròrroga automàtica fins al 31 de gener de 2021 de tots els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació basats en l’article 22 del Real Decret-Llei 8/2020 del 17 de març.

2. ERTOs per impediment o per limitació d’activitat (ERTOs per rebrot)

 • ERTOs per impediment d’activitat: s’estableix que les empreses i entitats que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat causada per noves mesures de restricció o contenció sanitària a partir de l’1 d’octubre de 2020 per autoritats espanyoles o estrangeres, podran beneficiar-se, en els centres afectats prèvia autorització, d’un nou ERTO durant el període d’impediment i fins al 31 de gener de 2021 en els següents percentatges d’exoneració:
Exoneració
Empreses de menys de 50 persones treballadores100%
Empreses de 50 o més persones treballadores90%
 • ERTOs per limitació d’activitat: s’estableix que les empreses i entitats que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat causada per noves mesures de restricció o contenció sanitària a partir de l’1 de setembre de 2020 per autoritats espanyoles podran beneficiar-se, en els centres afectats prèvia autorització d’un nou ERTO en els següents percentatges d’exoneració:
ExoneracióOctubreNovembreDesembreGener
Empreses de menys de 50 persones treballadores100%90%85%80%
Empreses de 50 o més persones treballadores90%80%75%70%

3. ERTOs per causes ETOP (econòmiques, tècniques, organitzatives i/o de producció) vinculades amb la Covid-19

Es mantenen les condicions d’ERTO per causes ETOP vigents i s’estableixen especialitats als que han començat el 30 de setembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021.

Són dues les situacions contemplades:

 • Per als que ja eren vigents el 30 de setembre de 2020, es mantenen els termes previstos en la comunicació final de l’empresa a l’autoritat laboral i fins a la data de finalització que s’hi refereix.
 • Per als que han iniciat entre el 30 de setembre i el 31 de gener de 2021, s’aplicarà la possibilitat que s’iniciïn amb un ERTO per força major vigent i retrotreure els efectes a la data en la qual finalitza l’ERTO per causa de força major quan les causes de l’ETOP s’iniciïn després que aquell hagi finalitzat.Finalment, cal tenir present que només es beneficiaran d’exoneració en la cotització des de l’1 d’octubre de 2020 a 31 de gener de 2021, els ERTO per causes ETOP vinculats als CNAE i empreses contemplats en el RDL 30/2020, i que veurem més endavant.

4. ERTOs d’empreses vinculades a sectors amb més d’un 15% de cobertura de treballadors en ERTO i menys d’un 65% de taxa de recuperació.

Quedaran exonerades entre l’1 d’octubre de 2020 i l’1 de gener de 2021, de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social.

 1. Empreses a les quals es prorroguin automàticament d’ERTO per força major i estiguin incloses en els CNAES de l’Annex o integrants de la cadena de valor o dependents indirectament d’aquelles incloses en aquest mateix canal.
 2. Empreses que transiten d’un ERTE per força major a un ERTE ETOP, i estiguin incloses en els CNAES seleccionats o integrants de la cadena de valor o dependents indirectament d’aquelles incloses en els CNAES.
 3. Empreses titulars d’un ERTO ETOP en el que s’haguessin exonerat conforme al II ASDE i que la seva activitat es classifiqui en algun dels CNAES de l’Annex.

Aquestes empreses quedaran exonerades en els següents percentatges:

Exoneració
Empreses de menys de 50 persones treballadores 85%
Empreses de 50 o més persones treballadores75%

Classificació dels codis de la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE- 09) recollits en l’Annex del RDL 30/2020 des del 30 de setembre de 2020:

ID CNAE – 09 4 DÍGITS
0710Extracció de minerals de ferro.
2051Fabricació d’explosius.
5813Edició de periòdics.
2441Producció de metalls preciosos.
7912Activitats dels operadors turístics.
7911Activitats de les agències de viatges.
5110Transport aeri de passatgers.
1820Reproducció de suports gravats.
5122Transport espacial.
4624Comerç a l’engròs de cuirs i pells.
7735Lloguer de mitjans de transport aeri.
7990Altres serveis de reserves i activitats que s’hi relacionen.
9004Gestió de sales d’espectacles.
7729 Lloguer d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic.
9002Activitats auxiliars a les arts escèniques.
4741Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.
3220Fabricació d’instruments musicals.
3213Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars.
8230Organització de convencions i fires de mostres.
7722Lloguer de cintes de vídeo i discos.
5510Hotels i allotjaments similars.
3316Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.
1811Arts gràfiques i serveis que s’hi relacionen.
5520Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
4939Altres tipus de transport terrestre de passatgers ncaa.
5030Transport de passatgers per vies navegables interiors.
1812Altres activitats d’impressió i arts gràfiques.
9001Arts escèniques.
5914Activitats d’exhibició cinematogràfica.
1393Fabricació de catifes i moquetes.
8219Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina.
9321Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics.
2431Estirat en fred.
5223Activitats annexes al transport aeri.
3212Fabricació d’articles de joieria i articles similars.
5590Altres allotjaments.
5010Transport marítim de passatgers.
7711 Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.
4932Transport per taxi.
2670Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic.
9601Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell.
9329Altres activitats recreatives i d’entreteniment.

5. Prohibicions i limitacions

 1. S’estableix la prohibició a empreses amb domicili fiscal en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals, a acollir-se als ERTOs de força major prorrogats o nous per impediment o limitació en el desenvolupament de la seva activitat i ETOP.
 2. També s’inclou la prohibició a societats mercantils beneficiàries per ERTOs de força major prorrogats, a repartir dividends corresponents a l’exercici fiscal 2020, tret que renunciïn a elles i reintegrin l’exonerat, sigui per rebrot o per impediment o limitació en el desenvolupament de la seva activitat i ETOP.

A més, s’estableix un nou període de 6 mesos de salvaguarda de l’ocupació per a les empreses que s’acullin a un nou ERTO exonerat.

En cas que existís un compromís de manteniment d’ocupació anterior vigent, l’inici del nou període de salvaguarda començarà quan hagi conclòs el de l’ERTO anterior

Com en l’acord anterior, en les empreses acollides a ERTO no es podran realitzar hores extraordinàries, establir noves externalitzacions de l’activitat, ni concertar noves contractacions, directes o indirectes excepte per raons de formació o altres raons objectives i justificades.

6. Mesures extraordinàries de protecció dels treballadors

 1. Protecció per desocupació:
  • Es prorroguen, per als treballadors afectats per ERTO FM, ERTO ETOP, ERTO per impediment i ERTO per limitacions, i fins al 31 de gener de 2020:
  • La no exigència del període d’ocupació cotitzada mínima (període de carència) per accedir a la prestació.
  • La quantia de la prestació es determinarà aplicant, a la base reguladora, el percentatge del 70% (i no del 50% que procediria després de 6 mesos cobrant-lo).
  • La no reposició de prestacions (comptador a zero) es manté fins al 30 de setembre de 2020, encara que no computaran les prestacions consumides des d’aquesta data per als qui, abans de l’1 de gener de 2022, accedeixin a la prestació per desocupació per finalització d’un contracte de durada determinada per un acomiadament, individual o col·lectiu, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o per un acomiadament per qualsevol causa declarada improcedent.
 2. Protecció per a treballadors amb contracte fix discontinu o que facin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes.
  • Que hagin estat afectats, durant tot o part de l’últim període teòric d’activitat per un ERTO FM o ETOP i deixin d’estar afectats per arribar a la data que hagués finalitzat el període d’activitat, així com aquells que, per haver-se trobat en algun dels supòsits de l’article 25.6 b) a d) del RDL 8/2020 i sempre que, una vegada esgotades, continuïn desocupats i sense dret a percebre prestacions per desocupació ni contributiva ni assistencial, o les esgotin abans del dia 31 de gener de 2021.
  • La durada d’aquesta prestació extraordinària s’estendrà fins al 31 de gener de 2021. No obstant això, aquesta prestació es podrà interrompre per la reincorporació temporal del treballador a la seva activitat i, en tots els casos, aquesta prestació extraordinària es podrà reprendre prèvia sol·licitud del treballador que acrediti el cessament involuntari o trobar-se en situació legal de desocupació, sempre que es presenti abans del dia 31 de gener de 2021.
 3. Treballadors inclosos en expedients de regulació temporal d’ocupació que no siguin beneficiaris de prestacions de desocupació, d’aquells treballadors inclosos en ERTO per impediment, per limitacions o de la llista.
  • Es consideraran igualment en situació assimilada a l’alta durant aquests períodes de suspensió o reducció, a l’efecte de considerar-los com efectivament cotitzats. Per a això, la base de cotització a tenir en compte serà la mitjana de les bases de cotització dels sis mesos immediatament anteriors a l’inici d’aquestes situacions.
 4. Quan les prestacions per desocupació reconegudes en els ERTO FM, ERTO per impediment, ERTO per limitacions i aquells de la llista CNAE que es compatibilitzin amb la realització d’una feina a temps parcial.
  • No afectat per mesures de suspensió, no es deduirà de la quantia de la prestació la part proporcional al temps treballat.
  • Si per l’anterior, la quantia de la prestació per desocupació s’hagués vist reduïda en proporció per mantenir, en el moment del reconeixement inicial una o diverses relacions laborals a temps parcial no afectades per procediments de regulació temporal d’ocupació, aquests treballadors tindran dret a percebre una compensació econòmica per l’import equivalent al temps treballat. S’abonarà en un sol pagament i prèvia sol·licitud de l’interessat -via seu electrònica del SEPE- formalitzada en el model establert a aquest efecte, i com a màxim, fins al dia 30 de juny de 2021.