Novetats principals de la declaració de l’IRPF 2016. 1ª part

Respecte a les novetats a la declaració de l’IRPF podem destacar les següents. La majoria d’elles són fruit de la última reforma fiscal de 2015. A continuació, et presentem les principals novetats per a la declaració de renda 2016:
 

Determinació de les quotes íntegres (càlcul de l’Impost)

  • Gravamen de les bases liquidables

Escales i tipus de gravamen. Al 2016 són aplicables noves escales per a la determinació de la quota íntegra estatal. És la de la base liquidable general i la de la base liquidable de l’estalvi. Així com els tipus de gravamen de l’estalvi autonòmic.
Totes les Comunitats Autonòmiques tenen aprovades les seves corresponents escales aplicables a la base liquidable general.
 

S’inclouen noves deduccions en l’àmbit empresarial vinculades a determinats esdeveniments d’excepcional interès públic

 

Deduccions en la quota íntegra

com-fer-declaracio-de-la-renda

  • Deduccions per inversió empresarial

Es manté la possibilitat d’aplicar al 2016 la deducció per inversions de l’antic article 37 del T.R.L.I.S. Seran als contribuents que inverteixin en aquest exercici els rendiments nets d’activitats econòmiques del període impositiu 2014. En elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries. Hauran de complir els requisits previstos en el citat article, d’acord amb el que disposa la Disposició Transitòria 24a de la L.I.S.
Contribuents de l’I.R.P.F., socis de societats civils a les que hagués resultat d’aplicació el règim d’atribució de rendes i adquireixin la condició de contribuents de l’Impost de Societats. Podran seguir aplicant a la seva quota íntegra les deduccions per inversió en activitats econòmiques de la Llei de l’I.R.P.F. que estiguessin pendents d’aplicació a 1 de gener de 2016. Sempre que es compleixin les condicions i requisits establerts en la Llei de l’Impost sobre Societats.
S’inclouen noves deduccions en l’àmbit empresarial vinculades a determinats esdeveniments d’excepcional interès públic.
 

  • Deduccions per donatius i altres aportacions

S’eleven els percentatges aplicables durant el període impositiu 2016 a la base del conjunt dels donatius i donacions. Aquestes han de ser a Entitats beneficiàries del mecenatge (que no pot superar el 10% de la base liquidable de l’exercici). I amb un tipus incrementat per reiteració de les donacions a una mateixa entitat.
Els percentatges d’escala i el tipus incrementat s’eleven 5 punts percentuals. Ho fan en el cas de donatius, donacions i aportacions a les activitats prioritàries de mecenatge.
 

  • Deduccions per obres de millora en l’habitatge

Aquesta deducció únicament resulta aplicable a la declaració de l’I.R.P.F. de 2016 a les quantitats satisfetes el 2012. Aquestes han de ser per obres realitzades entre el 7 de maig de 2011 i el 31 de desembre de 2012. I en qualsevol habitatge propietat del contribuent (excepte que es tracti d’habitatges afectes a activitats econòmiques). O a l’edifici en la que aquesta es trobi, que no van poder ser deduïdes en les declaracions dels exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015 per excedir de la base màxima anual de deducció.
 
 

Regularització de situacions tributàries

  • Increment de les quotes líquides, estatal i autonòmica, per pèrdua del dret a deduccions d’exercicis anteriors

Les quantitats prèviament satisfetes pel contribuent en aplicació de les clàusules sòl objecte de la devolució. S’hauran de regularitzar incrementant les quotes líquides estatal i autonòmica en els termes de l’article 59 del Reglament de l’I.R.P.F. Però sense incloure interessos de demora. I quan aquestes quantitats haguessin format part, en exercicis anteriors, de la base de deducció per inversió en habitatge habitual. O de deduccions establertes per la Comunitat Autònoma i la devolució de les mateixes es realitzi en efectiu. Aquesta regularització afectarà exclusivament a les quantitats indegudament deduïdes en els exercicis respecte dels que no hagués prescrit el dret de l’Administració per determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació.
 

En el model d’autoliquidació de 2016 s’ha incorporat un apartat específic per sol·licitar la rectificació de l’autoliquidació

 
Declaracions complementàries. Les quantitats prèviament satisfetes pel contribuent en aplicació de les clàusules sòl objecte de la devolució que van tenir la consideració de despesa deduïble en exercicis anteriors. S’hauran de regularitzar respecte els exercicis pels quals no hagués prescrit el dret de l’Administració per determinar el deute tributari mitjançant l’oportuna liquidació a través de la presentació d’autoliquidació complementària sense sanció, ni interessos de demora, ni cap mena de recàrrec per la presentació de les mateixes.
Rectificació d’autoliquidacions de l’I.R.P.F. En el model d’autoliquidació de 2016 s’ha incorporat un apartat específic per sol·licitar la rectificació de l’autoliquidació. S’ha fet de forma que si el contribuent marca la casella 127 de sol·licitud de rectificació, la presentació d’autoliquidació fa les funcions d’escrit d’aquesta sol·licitud. D’acord amb el que disposa l’article 126 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs. Tot això aprovat mitjançant Real Decret 1065/2007, de 27 de juliol.
 
 

Autoliquidació de l’impost

terminis-presentació-declaracio-de-la-renda
 
El termini de presentació de la declaració de la renda de l’exercici 2016, sigui quin sigui el seu resultat, serà el següent:
Si la declaració es presenta per via telemàtica, des del dia 5 d’abril al dia 30 de juny. No obstant això, si es domicilia el pagament, només es podrà presentar fins el dia 26 de juny de 2017.
S’ha de tenir especial compte amb el fet que, si es confecciona i es presenta la declaració de la renda a partir del dia 26 de juny, per a poder fer el pagament mitjançant el banc, serà necessari obtenir un codi NRC de l’entitat bancària.
 

Possibilitats de pagament de l’import de la declaració

  • Si es paga tot l’import a un venciment la data de cobrament serà el dia 30/06/2017.
  • Si es paga l’import en dos terminis, el primer cobrament serà del 60% el dia 30/06/2017 i el 40% restant el dia 6/11/2016.
  • Si es vol sol·licitar l’ajornament de tot l’import s’ha de sol·licitar abans del dia 30/06/2017.

 
El cobrament de la devolució l’ha de fer Hisenda abans del dia 31 de desembre de 2017. Sempre i quan la quantia sigui a retornar.
 
 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Estaran obligats a presentar declaració per aquest Impost els subjectes passius la quota tributària.  Estiguin per obligació personal o per obligació real. I dels quals, determinada d’acord amb les normes reguladores de l’Impost i una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedissin, resulti a ingressar. O quan el valor dels seus béns o drets, determinat d’acord amb les normes reguladores de l’impost, resulti superior a 2.000.000 d’euros. Sempre i quan no es doni la circumstància anteriorment esmentada.
 

La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la Comunitat Autònoma

 

Declaració de l’Impost sobre el Patrimoni 2016

Pel que fa a la declaració de l’Impost sobre el Patrimoni per aquest exercici 2016, hem de tenir present les següents qüestions:
Estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària dels quals, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar. O quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000€.
La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la Comunitat Autònoma. En el cas de Catalunya està fixat en 500.000 euros.
 

Autoliquidació de l’impost

La presentació, i en el seu cas, ingrés de l’impost sobre el patrimoni s’haurà de realitzar a partir del dia 5 d’abril fins el dia 30 de juny d’enguany. Ara bé, si es domicilia el pagament, es podrà presentar des del 6 d’abril  fins el dia 26 de juny de 2017.
La presentació d’aquest impost només es podrà fer per via electrònica.
 
 

Tens dubtes sobre els documents que has de presentar a l’hora de fer la declaració de la renda? Te’ls expliquem en el següent article.