Mesures per paliar els efectes econòmics del COVID-19 a les empreses i autònoms

Ara més que mai estem amb tu i amb la teva empresa.

Seguim treballant confinats als nostres domicilis, permanentment connectats als nostres servidors cloud que des de 2014 funcionen vint-i-quatre hores al dia, ara també.

Estem fent un seguiment diari de les novetats que t’afecten a tu i a la teva empresa. Com persones sabem el que hem de fer, seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries evitant el contacte amb altres persones, sobretot en entorns amb molta  gent  i seguir les normes d’higiene que evitin el contagi. La millor formula és el confinament evitant tots els desplaçaments.

Com empresaris i autònoms hem de prendre decisions ràpidament per no perjudicar l’estabilitat de les empreses, ens hi va molt.

Per això recollim en  aquest informe les mesures publicades avui mateix al BOE com a conseqüència de les decisions preses ahir en el consejo de ministros a més de les mesures aprovades pel govern de la Generalitat de Catalunya.

Joan Ramió Vila

Ajuts de la generalitat de catalunya pels autònoms:

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha pres aquesta decisió com a resposta urgent a les persones que configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d’aquesta situació excepcional, que ha obligat a diferents autoritats governatives a actuar en el confinament i aïllament de persones i activitats. Aquest fet impacta directament, amb previsibles pèrdues econòmiques, en la prestació del servei de les persones treballadores autònomes, ja sigui per manca de possibilitat de la prestació professional personalment o pel tancament de l’espai on es duu a terme l’activitat professional.

L’ajut es podrà demanar a partir del dia ú d’abril.

Mesures que entren en vigor avui mateix, derivades del consell de ministres d’ahir dimarts.

Avui, dimecres divuit de març, s’han publicat al BOE noves mesures en diversos àmbits que de forma resumida et detallem en aquest informe.

 • Ajut a les persones. Es concedeix un suplement de crèdit al ministeri de drets socials de 300 milions d’euros  que les CCAA podran utilitzar per:
  • Reforçar serveis de proximitat de caràcter domiciliari (persones  grans, amb discapacitat, dependència…).
  • Teleassistència.
  • Serveis de rehabilitació, teràpia ocupacional, etc.
  • Atenció als sense llar.
  • Reforçar plantilles de centres de serveis socials i residencials.
  • Adquisició de medis de prevenció.
  • Garantir els ingressos suficients a les famílies per assegurar les seves necessitats bàsiques, urgents o d’inserció. 
  • Ajuts a persones cuidadores i mesures de conciliació per famílies , especialment monoparentals amb baixos ingressos,  que hagin de sortir a treballar.
  • Altres serveis a criteri de les CCAA.
 • Ajut a les persones. Destí del superàvit de 2019 de les corporacions locals:
  • Es podrà destinar a serveis socials.
 • Ajut a les persones. Garantia del subministrament d’aigua i energia a consumidors vulnerables.
  • Durant un mes els subministradors d’aigua i energia no podran tallar el subministrament als consumidors vulnerables.
  • Es prorroga fins el 15 de setembre de 2020 la vigència del bo social pels beneficiaris als que els caducava.
  • Durant sis mesos es suspèn el sistema d’actualització de preus del gas liquat mantenint-se els preus del 14 de gener de 2020.
 • Ajut a les persones. Es prioritzarà el teletreball.
  • Es donarà prioritat al teletreball abans que als acomiadaments o la reducció de l’activitat. Les empreses hauran de fer el que sigui possible i raonable per facilitar el treball a distància. En casos de teletreball es considerarà complerta l’obligació de prevenció de riscos mitjançant una autoavaluació feta pel propi treballador.
 • Ajut a les persones, afecta a les empreses. Dret d’adaptació de l’horari i reducció de la jornada. 
  • Les persones treballadores per compte aliena que acreditin deures de cura respecte el cònjuge o parella de fet o amb familiars per consanguinitat fins el segon grau (pares, avis, fills, nets, germans), podran adaptar la seva jornada o reduir-la per les circumstàncies excepcionals del Covid-19 i segons les condicions del decret. En aquests casos, empresa i treballador hauran de fer el possible per arribar a un acord.
  • El treballador podrà sol·licitar la reducció de la jornada de fins el 100% del total, amb la corresponent reducció del salari, de fins el 100%. En qualsevol cas cal que el deure de cura del treballador derivi de les circumstàncies excepcionals del Covid-19.
 • Ajut a les persones. Moratòria del deute hipotecari per adquisició de l’habitatge habitual.
  • Les persones en situació de vulnerabilitat econòmica, conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel  COVID-19,  podran demanar la moratòria del deute que tinguin del préstec amb garantia hipotecària per l’adquisició del seu habitatge habitual. Per això, caldrà complir amb els requisits establerts al real decret i que defineix la vulnerabilitat econòmica a qui es troba en alguna de les situacions següents:
   • Atur (empleats) o pèrdua d’ingressos o caiguda significativa de les vendes.
   • Que el conjunt dels ingressos de la unitat familiar en el mes anterior a la sol·licitud de moratòria no superi el triple del IPREM mensual (1.613,52€).
   • Que la quota hipotecària més les despeses i subministraments bàsics superin el 35% dels ingressos nets de tota la família. (nota al peu)
   • Que com a conseqüència de l’emergència sanitària la família hagi patit una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques  en termes d’esforç pel pagament de l’hipoteca , això és quan l’esforç que representi la càrrega hipotecària sobra la renda familiar s’hagi multiplicat per 1’3 com a mínim.
  • S’incrementa el límit del triple de l’IPREM en determinats  imports en funció dels fills, majors de 65 anys, membres de la família amb discapacitat, etc. Als efectes dels límits per aplicar aquesta mesura.

Les circumstàncies de vulnerabilitat del deutor s’hauran d’acreditar a l’entitat creditora aportant els següents documents:

 • En cas d’atur: certificat del SOC en el que hi consti l’import de la prestació.
 • En cas de cessament de l’activitat com autònom mitjançant certificat de la AEAT.
 • A més:
  • Llibre de família o document que acrediti la condició de parella de fet. 
  • Certificat d’empadronament de totes les persones empadronades a l’habitatge en el moment de presentar la sol·licitud i els sis mesos anteriors.
  • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per fer una activitat laboral.
 • Nota simple del registre de la propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 • Escriptures de compra de l’habitatge i de la concessió del préstec amb garantia hipotecaria.
 • Declaració responsable del deutor relativa al compliment dels requisits exigits per aquesta llei per considerar-se sense recursos econòmics suficients.

La petició de la moratòria  es presentarà a l’entitat creditora que haurà de procedir a implementar-la en 15 dies com a màxim. Durant la moratòria no es pagarà ni amortització ni interessos. No s’aplicaran interessos de demora.

Si el deutor obté aquests beneficis de forma indeguda serà responsable dels danys i perjudicis ocasionats.

 • Ajut a les persones. Fiadors, avaladors i hipotecants no deutors:
  • Els avaladors o els hipotecants no  deutors en situació e vulnerabilitat econòmica podran exigir que s’esgoti el patrimoni del deutor principal abans que reclamar-los el deute garantit.
 • Ajut als autònoms. Prestació per cessament de l’activitat:
  • Fins el 14 d’abril o el darrer dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma si aquest es prorroga, els autònoms als que s’ha suspès l’activitat o aquells als que el nivell d’ingressos s’hagi reduït un 75% comparat amb la mitja del semestre anterior tindran dret a la prestació extraordinària establerta en aquest decret sempre que compleixin els requisits següents:
   • Estar en situació d’alta el dia 15 de març de 2020.
   • Si l’activitat no és a la llista de les activitats suspeses pel decret de declaració de l’estat d’alarma, cal acreditar la disminució dels ingressos.
   • Estar al corrent de pagament amb la seguretat social.
  • La prestació serà del 70% de la base reguladora i serà d’un mes o més si s’allarga el període el període d’estat d’alarma. La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció de qualsevol altra prestació de la seguretat social.
  • La prestació també s’aplicarà als socis autònoms de les cooperatives de treball associat, autònoms societaris, administradors autònoms, autònoms col·laboradors, socis d’una comunitat de béns que siguin autònoms, socis d’una societat mercantil que siguin autònoms.
 • Ajut a les persones. Garantia de manteniment dels serveis de comunicacions electròniques:
  • No es pot suspendre el servei d’internet durant el període en que duri l’estat d’alarma als clients de les operadores.
 • Ajut a les empreses i als treballadors. Flexibilització dels mecanismes per ajustament temporal de l’activitat per evitar acomiadaments.
  • Es consideraran causes de força major les derivades de la crisi provocada pel virus i per la declaració d’estat d’alarma.
  • El procediment de suspensió de contractes o de reducció de jornada derivat de les circumstàncies excepcionals actuals s’aplicarà el procediment següent:
   • L’empresa iniciarà el procediment adjuntant un informe que vinculi la pèrdua d’activitat com a conseqüència del Covid-19 adjuntant la documentació que ho acrediti. L’empresa comunicarà la sol·licitud als treballadors i els seus representants si n’hi hagués.
   • L’autoritat laboral haurà de constatar l’existència de la causa de força major amb independència del nombre de treballadors afectats.
   • L’autoritat laboral haurà de resoldre en el termini de set dies previ informe de la inspecció de treball. Correspon a l’empresa decidir si opta per suspensió de contractes o reducció de jornada.
   • L’informe de la inspecció de treball no tardarà més de cinc dies.
  • Als socis treballadors de les societats cooperatives o societats laborals inclosos al règim general se’ls aplicarà la normativa del RD 42/1996.
 • Ajut a les empreses i als treballadors. Mesures excepcionals en casos de suspensió o reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció:
  • Si no hi ha representació legal dels treballadors la comissió que representi als treballadors en el període de consultes la formaran membres dels sindicats més representatius del sector al que pertany l’empresa. Si no fos possible la comissió la formaran tres empleats escollits segons el que disposa l’article 41.4 de l’estatut dels treballadors. La comissió s’haurà de constituir en un màxim de cinc dies.
  • El període de consultes durarà com a màxim set dies.
  • L’informe de la inspecció de treball es farà en un màxim de set dies.
 • Ajut a les empreses i als treballadors. Mesures excepcionals en matèria de cotització en els procediments per suspensió de contractes i reducció de jornada derivats del Covid-19:
  • Les empreses no hauran de pagar l’aportació empresarial establerta a l’article 273.2 de la llei general de la seguretat social sense que això afecti a la persona treballadora. 
  • L’empresa haurà de demanar l’exoneració del pagament d eles quotes indicant els treballadors afectats.
 • Ajut a les persones. Mesures excepcionals en matèria d’atur:
  • Els treballadors que accedeixin a la prestació d’atur derivat dels motius expressats en aquest decret podran cobrar la prestació fins i tot si no arribessin al període mínim de cotització per tenir-hi dret.
  • El període d’atur derivat d’aquests circumstàncies excepcionals no computarà als efectes del període màxim durant el qual es pot cobrar la prestació.
  • També s’hi podran acollir els socis treballadors de societats laborals o cooperatives si cotitzen per la prestació d’atur.
  • S’allarga el període durant el qual, els treballadors fixos-discontinus o fixos i periòdics als que s’hagi suspès el contracte per causa del Covid-19, podran cobrar la prestació. 
  • Es poden presentar les sol·licituds de prestació per atur fora de termini sense problema.
  • Altres mesures.
 • Ajut a les empreses. Garantia de liquiditat pel sosteniment de l’activitat econòmica.
  • Es podran concedir avals per un import màxim de 100.000 milions d’euros pels crèdits que les entitats financeres atorguin a les empreses i autònoms. Pel finançament entre altres de: gestió de factures, necessitats del circulant, venciments d’obligacions financeres o tributàries i altres.
  • S’establiran les condicions en un proper consell de ministres per accedir als avals.
  • S’incrementa el límit d’endeutament de l’ICO en 10.000 milions d’euros per atorgar, mitjançant les entitats financeres, crèdits a les empreses i autònoms.
 • Ajut a les empreses. Línia extraordinària de cobertura asseguradora.
  • Es crea una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d’euros per cobertura de riscos de les empreses exportadores i que tinguin problema es de liquiditat derivats del Covid-19.
 • Ajut a les empreses i contribuents. Ampliació els terminis en l’àmbit tributari.
  • Els terminis de pagament de deutes tributaris (per liquidacions practicades per l’administració) , venciments de terminis d’ajornament i fraccionament concedits, terminis per atendre requeriments i altres procediments tributaris s’amplien fins el 30 d’abril si no han conclòs, els comunicats a partir d’avui s’allarguen fins el 20 de maig.
 • Ajut a les empreses. Mesures en matèria de contractació pública.
  • Els contactes públics amb empreses, dels que no sigui possible la seva execució per causa del Covid-19 quedaran suspesos. L’adjudicadora es farà càrrec de despeses de personal de l’adjudicatària a més de les despeses de manteniment de la garantia, de lloguers, manteniments etc.
 • Ajut a les empreses agràries. Mesures financeres dirigides als titulars d’explotacions agràries:
  • Es facilitarà un any de carència en els préstecs atorgats per pal·liar els efectes de la sequera de l’any 2017.
 • Ajut a les empreses. Mesures de recolzament a la investigació:
  • Els investigadors podran fer jornades laborals extraordinàries.
  • Es constitueix un crèdit extraordinari de 25.200.000 euros a l’institut de salut Carlos III per investigació.
  • Es constitueix un crèdit extraordinari de 4.450.000 euros al CSIC  
 • Ajut a les empreses. Prorroga de terminis:
  • El termini de tres mesos que tenen les societats per formular els comptes anuals (normalment fins el 31 de març) s’allarga tres mesos a comptar des del moment en que finalitzi l’estat d’alarma.
  • El termini per fer l’auditoria de comptes de la societat que hi estigui obligada s’allarga fins passats dos mesos des de que finalitzi l’estat d’alarma.
  • El termini per la celebració de la junta general ordinària s’allarga fins els tres mesos següents  al de la formulació dels comptes anuals.
  • Si la junta general estigués convocada abans de la declaració de l’estat d’alarma però encara no s’hagués celebrat, es podrà posposar.
  • Els socis no podrà exercitar el dret de separació fins  que finalitzi l’estat d’alarma.
  • Es suspèn el termini de caducitat dels assentaments de presentació d’anotacions preventives i altres anotacions.
  • Durant el període d’estat d’alarma es suspèn l’obligació de deutor de presentar la sol·licitud de concurs de creditors.
 • Ajut a les persones. Caducitat del dni:
  • A partir de la declaració de l’estat d’alarma es prorroga vins el 13 de març de 2021 la data de caducitat del dni dels que caduquin a partir d’aquesta data
 • Obligació de les empreses. Salvaguarda dels llocs de treball:
  • Les mesures extraordinàries en matèria de treball previstes en aquest decret queden subjectes al compromís de l’empresa de mantenir els llocs de treball durant sis mesos a comptar a partir de que torni a l’activitat.
 • Ajut a les empreses. Plan acelera:
  • S’establiran mesures de recolzament a les pimes per facilitar el seu procés de digitalització tan d’informació com de finançament.

Altres mesures que pot aplicar un empresa o autònom

Les mesures publicades poden ser d’aplicació o no a la teva empresa i és per això que hem preparat un recull de recursos que la teva empresa pot aplicar per disminuir l’efecte  d’aquesta situació transitòria.

Pensem en les empreses que reben subministraments de la Xina, que porten setmanes amb incerteses o simplement no poden fer comandes. Les empreses del sector d’hostaleria que no reben clients. Les empreses de serveis que reben anul·lacions de comandes. Les empreses de distribució d’aliments que durant els primers dies de la crisi han incrementat les seves vendes i que molt probablement les disminuiran en els propers dies. Les empreses dels sectors industrials que es veuen afectades per a manca de subministraments. El sector de l’oci que veu com baixen les seves vendes. En definitiva cada sector i cada empresa es pot veure afectat de forma diferent.

Malgrat aquests problemes, que s’han manifestat de forma sobtada i generalitzada, no s’espera que aquesta crisi sigui de llarga durada. Amb tota probabilitat i com a conseqüència de les mesures que s’estan prenent, disminuirà el nombre d’infeccions i l’economia tornarà a la situació anterior a l’arribada del SARS-CoV-2.

Com que no sabem exactament el temps que durarà aquesta situació et donem una sèrie de recomanacions i recursos que puntualment cada empresa podrà utilitzar segons les seves circumstàncies i necessitats.

En aquests moments, com sempre,  estem amb tu i la teva empresa. Tots nosaltres estem a la teva disposició per ajudar-te en l’aplicació de qualsevol de les mesures .

Accions que poden prendre les empreses  segons la seva situació

En l’ambit laboral

Mesures que permetin seguir treballant disminuint els riscos:

 • Teletreball.
 • Treball per torns per reduir el nombre d’empleats que treballin simultàniament.
 • Disposar els llocs de treball en llocs separats.
 • En el comerç, industria, etc. reforçar les mesures de separació de persones i implementar estrictes mesures d’higiene.

Mesures que permetin una reducció de costos:

 • Cancel·lació dels contractes fixes discontinus. L’empresa podria no cridar als treballadors que properament s’hagin d’incorporar per inici de temporada.
 • Reducció de la jornada laboral mitjançant la figura de la modificació substancial de les circumstàncies del treball.
 • Pacte de dies de vacances.
 • Expedients de regulació d’ocupació temporal.
 • Eliminació de les hores extres.
 • Pacte de bossa d’hores per les hores deixades de treballar.
 • Acomiadament per causes objectives productives , econòmiques o organitzatives.

En l’àmbit financer:

Mesures que permetin incrementar els ingressos:

 • Oferir serveis telemàticament.
 • Oferir serveis a domicili, per exemple en hostaleria.
 • Implementar el comerç electrònic.
 • Liquidar estocs.

Mesures que permetin ajornar pagaments: o disposar de més tresoreria:

 • Sol·licitar l’ajornament d’impostos.
 • Sol·licitar o ampliar una pòlissa de crèdit.
 • Sol·licitar un crèdit.
 • Davant una inversió, disminuir el pagament mitjançant recursos propis i incrementar l’endeutament bancari.
 • Donar preferència al renting o lísing abans que el pagament amb recursos propis.  
 • Les aportacions de socis mitjançant préstecs temporals.
 • L’ampliació del capital social.
 • Pactar un ajornament de pagament amb proveïdors.
 • El descobert bancari.
 • Dissenyar un pla de tresoreria planificant-lo sota diversos escenaris de durada de les circumstàncies actuals.
 • Disminució d’existències per convertir-les en tresoreria.
 • Disminuir les compres si no són necessàries a curt termini.

En l’ambit del marquèting:

 • Assumir com a pròpies les mesures de responsabilitat social molt valorades en aquests moments.
 • Aprofitar aquests dies per posar en marxa mesures per destacar-se de la competència.
 • Cobrir noves necessitats dels consumidors com serveis a domicili o serveis telemàtics.
 • Destacar a la política de comunicació de l’empresa aspectes organitzatius, de valors, etc. que normalment no es mostren amb la finalitat de reforçar la marca i el seu posicionament estratègic.

A RAMIÓ ASSESSORS estem per ajudar-te a tu i a la teva empresa, contacta amb nosaltres per trobar solucions al teu cas.

Ramió Assessors

FORMULARI DE CONTACTE

Si ho prefereixes et trucarem nosaltres.
  [contact-form-7 404 "No s'ha trobat"]