Inscripció prèvia als ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront de la COVID-19

Obert el termini d’inscripció al registre d’accés als ajuts extraordinaris per a treballadores i treballadors autònoms. Aquesta inscripció es realitza per ajudar al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront de la COVID-19. Consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 €.

La inscripció prèvia és un tràmit obligatori per poder optar a futures convocatòries d’ajuts extraordinaris per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores que formin part d’una microempresa. Les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiaris si compleixen els requisits que s’estableixin a les convocatòries. 

Un cop es publiqui la nova convocatòria, la inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i no serà necessari dur a terme cap altre tràmit. L’ordre d’inscripció al registre no es tindrà en compte a l’hora d’atorgar els ajuts.

El 30 de novembre de 2020 a les 9:00h del matí es va obrir el termini per a dur a terme les inscripcions dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront de la COVID-19.

La presentació de sol·licituds finalitza el termini el dia 7 de desembre de 2020 a les 15:00h de la tarda.

Destinataris dels ajuts

  1. Els treballadors autònoms donats d’alta en el règim especial de treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb treballadors a càrrec seu. El sumatori dels treballadors autònoms i dels treballadors contractats per compte d’altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.
  2. Els treballadors autònoms donats d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb treballadors a càrrec seu. El sumatori dels treballadors autònoms i dels treballadors contractats per compte d’altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.
  3. Els treballadors autònoms donats d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, sigui unipersonal o amb altres socis. El nombre de socis no pot ser superior a tres, prenent com a referència la mitjana de socis de l’any anterior de la convocatòria. El sumatori de socis i treballadors per compte d’altri no pot ser superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria. 
  4. Els socis de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d’acord amb la mitjana de socis de l’any anterior de la convocatòria. El sumatori de socis i treballadors no socis no pot ser superior a 6, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.  

No es poden inscriure els treballadors autònoms col·laboradors. 

Els requisits per accedir a l’ajut són els següents:

  • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 
  • Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l’1 d’octubre de 2020.
  • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  • El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros. 
  • Complir els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
  • No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, ni amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital. Així mateix, per omplir el formulari és recomanable utilitzar qualsevol navegador excepte l’Internet Explorer.