En l’exercici de qualsevol activitat empresarial diària poden sorgir imprevistos que obliguin a l’empresari a modificar la factura emesa i com a conseqüència, sigui necessari modificar la base imposable i la quota d’IVA repercutida.  
D’acord amb la normativa aplicable, Llei 37/1992 de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) així com el seu reglament de desenvolupament, existeixen diferents supòsits, els quals detallem seguidament, pels quals es pot modificar la base imposable i la quota d’IVA repercutida:

  • En l’import dels envasos i embalatges susceptibles de reutilització que hagin estat objecte de devolució
  • En l’import corresponent als descomptes i bonificacions concedits amb posterioritat al moment en què la operació s’hagi realitzat sempre que estiguin degudament justificats.
  • Quan per resolució ferma, judicial o administrativa o d’acord amb el dret, quedin totalment o parcialment sense efecte les operacions gravades o s’alteri el preu després d’efectuar-se l’operació.
  • Quan el destinatari no hagi fet efectiu el pagament i amb posterioritat sigui declarat en concurs de creditors.
  • Quan els crèdits corresponents a les quotes repercutides per les operacions gravades siguin totalment o parcialment incobrables.  

D’altra banda, en quant a la repercussió regular de la quota d’IVA la llei estableix, a grans trets, que:

  • Els subjectes passius han de repercutir íntegrament l’import de l’impost sobre aquell per a qui es realitzi l’operació gravada.  
  • Mitjançant factura o document substitutiu en les condicions i amb els requisits determinats reglamentàriament.
  • En el termini d’un any des de la data de la meritació.

La rectificació de les quotes repercutides quan es produeixin les causes de la rectificació assenyalades amb anterioritat s’ha d’efectuar quan s’adverteixi la causa, amb el límit de quatre anys des del moment en què es va reportar l’impost o, si escau, des que es van produir les circumstàncies al fet que es refereix la LIVA.
El Tribunal Suprem, en data de 5 de febrer de 2018, ha resolt el litigi suscitat per dues entitats que van signar una venda de parcel·les amb previsió de modificació del preu, a l’alça o a la baixa, en funció del futur dels plans urbanístics que les regien. En produir-se les circumstàncies que motiven una reducció del preu, existien dubtes dels terminis per emetre factura rectificativa.
Amb aquesta resolució judicial l’alt tribunal aclareix la confusió existent en relació als terminis que s’han de tenir en compte per a l’emissió de la factura rectificativa davant les circumstàncies que motiven una reducció de la base imposable i a conseqüència també, de la quota inicialment repercutida.

El termini per rectificar és d’un any o de quatre anys?

El TS, en aquesta sentència, assenyala que la base imposable de l’IVA, sobre la qual s’ha determinat les quotes repercutides, ingressades i deduïdes, pot ser objecte de modificació i la rectificació s’ha de fer en el termini de quatre anys comptats des que es van produir les circumstàncies que porten a la modificació.
Una vegada rectificada la quota, i no abans ni simultàniament, el subjecte passiu ha de regularitzar la seva situació tributària, però en aquest punt es poden donar dues situacions: si la rectificació implica un augment de les quotes inicialment repercutides, i no hi ha hagut requeriment previ, ha de realitzar l’ingrés en la liquidació declaració del període en què s’hagi d’efectuar la rectificació.
En canvi, si es genera la reducció de les quotes, el subjecte passiu pot optar entre sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts o regularitzar la seva situació en el termini d’un any.
Sorgeixen llavors dos terminis successius: el primer, per rectificar les quotes impositives repercutides, de quatre anys, amb independència de si la rectificació és a l’alça o a la baixa, i un segon, perquè el subjecte passiu regularitzi la seva situació tributària, en aquest cas, si la rectificació implica una minoració de les quotes repercutides i opta per dur a terme la regularització mitjançant declaració-liquidació, disposa d’un any per obtenir la devolució de les quotes ingressades a l’excés.
Així doncs, no és correcta la tesi que defensa que als apartats u i cinc de l’article 89 LIVA es regula un mateix termini, el de rectificació de les quotes impositives repercutides, establert amb caràcter general en quatre anys, i un altre termini especial, quan la rectificació és a la baixa, d’un any. Es rebutja per tant el criteri administratiu que reflecteix la consulta de la DGT, de 27 d’abril de 2005 que, d’altra banda, no vincula a aquest Tribunal.
El Suprem resol la qüestió en el sentit d’entendre que la rectificació de les quotes de l’IVA, repercutides com a conseqüència de la modificació de la base imposable, s’ha d’efectuar en el termini de quatre anys i solament una vegada produïda la rectificació, si suposa una modificació de les quotes repercutides a la baixa, sorgeix el termini d’un any per regularitzar la situació tributària, sense perjudici que s’opti per instar un procediment de devolució d’ingressos indeguts.
A Ramió Assessors ens formem i actualitzem constantment per poder-vos assessorar amb rigor i treballar plegats pel millor desenvolupament de la vostra activitat.

Ramió Assessors, gestió comptable i d’empreses. Necessites ajuda? Contacta amb la nostra assessoria a Girona.