En moltes ocasions, l’autònom o empresari que inicia la seva activitat ha de començar a acostumar-se a utilitzar paraules i termes comptables i administratius que, en certes ocasions, poden portar a confusions.

Aquesta situació passa quan parlem i tractem els dos conceptes següents:

  • Domicili fiscal.
  • Domicili social.

És el mateix? Hi ha diferències entre els dos?

El domicili fiscal

Si ets autònom o professional, tindràs exclusivament un domicili fiscal (normalment, aquest serà el teu habitatge habitual tot i que també pot ser el local on s’exerceix el negoci).

I, segons l’Agència Tributària, el domicili fiscal és el lloc on rebràs notificacions i mantindràs relacions amb l’administració tributària.

És a dir, si l’Agència Tributària t’emet un requeriment al domicili indicat com a domicili fiscal, encara que no ho recullis, es validarà com a notificat.

A més, el domicili fiscal és el que ha d’aparèixer en les factures que emets i reps al teu negoci.

Ramió Assessors

És per això que és molt important comunicar sempre correctament el domicili fiscal del teu negoci.

Què passa si no tinc el domicili fiscal correcte?

Si t’has canviat de domicili fiscal i no ho has notificat a l’Agència Tributària, pot ser que et vagin emetent notificacions sense que te n’assabentis.

D’altra banda, rebre factures amb el domicili fiscal erroni comportarà que no puguis deduir la despesa.

El domicili fiscal s’ha d’indicar en el moment de realitzar el model 036 o 037. I utilitzant aquests models, també pots modificar-lo.

En cap cas, el domicili fiscal es registra o apareix en l’escriptura de constitució d’una societat.

Així que, qualsevol canvi en l’adreça fiscal del teu negoci, és important i vital que ho notifiquis a l’Agència Tributària.

L’agència tributària pot considerar també com a domicili fiscal de les persones físiques que exerceixen una activitat el lloc on efectivament es porta la gestió administrativa i la direcció de l’activitat.

El domicili social

El domicili social només el tenen les empreses.

En el moment de constituir una empresa, s’ha de fixar un domicili que figurarà en l’escriptura de constitució davant notari.

Un cop l’empresa ha estat registrada en el Registre Mercantil, la seva adreça podrà ser visible i localitzada per qualsevol persona.

Per tant, i si ens cenyim a termes legals, el domicili social és el lloc des d’on s’administra i es gestiona l’empresa.

Ramió Assessors

Hi ha empreses que estableixen el domicili social en el domicili de l’administrador, o bé, altres que ho estableixen al local comercial principal de l’empresa. 

A diferència del domicili fiscal, que pot ser canviat d’una forma àgil i ràpida a través del model 036 o 037, el domicili social ha de ser modificat mitjançant escriptura pública, i per tant, s’ha d’emetre el nou canvi en el Registre Mercantil.

Aquest procés de modificació de domicili social deriva en costos econòmics importants (despeses notarials i taxes de registre mercantil), pel que és interessant i aconsellable decidir un lloc que perdurarà en el temps.

En qualsevol cas, i per una empresa, els domicilis es visualitzaran a la targeta d’identificació fiscal (NIF) de l’empresa, que en la majoria d’ocasions solen coincidir.

CONCLUSIÓ

  1. A qui afecta cada domicili: Fiscal i Social?

Un autònom tan sols disposa de domicili fiscal. En canvi, una societat haurà de decidir pels dos, fiscal i social.

  1. Per què s’utilitza el domicili fiscal i social?

El domicili fiscal s’utilitza per mantenir una relació i rebre notificacions amb l’Agència Tributària (és el que ha d’aparèixer en les teves factures de venda i de despesa). En canvi, el domicili social es fa servir per designar el lloc des d’on gestiona i administra el negoci. 

  1. Com es designa el domicili fiscal i social?

El domicili fiscal es decideix a través de la presentació del model 036 o 037. I el social s’indica en el moment de realitzar l’escriptura de constitució de la societat.

  1. Què indica el domicili fiscal i social?

El domicili fiscal indica la delegació tributària i lloc de localització de l’obligat tributari per l’Agència Tributària. El domicili social, en canvi, t’indica els jutjats competents i delegació tributària que et correspon. Així com la normativa local o autonòmica aplicable.

  1. Com es pot modificar el domicili fiscal i social?

El domicili fiscal es pot ajustar fent servir la presentació del model 036 o 037 davant l’Agència Tributària. El domicili social es pot modificar per acord de la Junta, modificació de l’escriptura de constitució i notificació al Registre Mercantil.

Com veus, encara que puguin semblar conceptes similars, el domicili social i fiscal tenen  les seves diferències. Per això, i segons el tipus de negoci que constitueixis (autònom o empresa), hauràs de seleccionar correctament la localització de cada un dels domicilis.

Ramió Assessors