Derogació de l’acomiadament per acumulació de baixes mèdiques justificades

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar el dia 19/02/2020 la derogació de l’article 52.d de l’Estatut dels Treballadors que regulava l’acomiadament objectiu per acumulació d’absències a la feina justificades, incloses les baixes mèdiques de curta durada. 

Quin era aquest tipus d’acomiadament? 

L’acomiadament per faltes d’assistència a la feina que regula l’article 52 d) de l’Estatut dels Treballadors és un precepte que legitima l’acomiadament objectiu de les persones treballadores que incorren en faltes d’assistència a la feina, tant justificades com injustificades, que superin determinats percentatges. Encara que totes les faltes injustificades poden ser comptabilitzades a l’efecte d’aplicar l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència, les faltes d’assistència justificades que poden ser comptabilitzades són limitades, ja que el mateix article 52 d) de l’Estatut dels Treballadors estableix expressament aquelles que no són admissibles per aplicar aquesta modalitat d’acomiadament. 

Discriminació per discapacitat i gènere

El Ministeri de Treball justifica la derogació d’aquest acomiadament objectiu perquè pot suposar una discriminació per a les persones amb discapacitat, segons una sentència de Tribunal de Justícia de la UE, i també de gènere.

El Ministeri de Treball recorda en el decret-llei que la justícia europea va concloure que l’acomiadament per absentisme podia ser constitutiu de discriminació per raó de discapacitat “a menys que hi hagi vies de control d’adequació (finalitat de combatre l’absentisme) i proporcionalitat (que no vagi més enllà del que és necessari per aconseguir aquesta finalitat) “, cosa que Treball conclou que no existeix.

L’article 52 d) permet l’acomiadament automàtic si es compleix el nombre de faltes establert, el que “no permet el judici d’adequació i proporcionalitat requerit per la jurisprudència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea”, argumenta el Ministeri.

A més, considera que aquesta possibilitat d’acomiadament pot provocar també una discriminació de gènere, atès que és “susceptible d’afectar particularment a les dones, donada la major participació de les dones en les activitats de cura, fonamentalment per les dificultats de conciliació derivades de factors múltiples “

La derogació de l’article contribuirà a promoure la prevenció de riscos, la salut i la seguretat en el treball, objectius pels quals el Ministeri de Treball i Economia Social té l’obligació de vetllar.