Criteri tècnic 101/2019 sobre actuació de la inspecció de treball i seguretat social en materia de registre de jornada

La Inspecció de Treball ha fet públic el Criteri 101/2019 sobre actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de registre de jornada, l’objectiu és fixar els criteris d’actuació dels inspectors de treball respecte al registre de jornada en el que es refereix als contractes a temps complet, sense perjudici del que també pugui afectar els contractes a temps parcial.

Una obligació, no una opció

Tal com estableix l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors (ET), el registre de jornada no és una opció, sinó un deure per a l’empresari, una obligació general d’implantació d’un sistema objectiu, fiable i accessible.
Aquesta obligació també queda confirmada en la STJUE 2019.05.14 (C-55/18), com a garantia dels drets recollits en la Directiva 2003/88 / CE i l’article 31 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea a matèria de seguretat i salut dels treballadors.

Les pauses com temps efectiu de treball

D’acord amb l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors, s’ha de recollir l’inici i finalització de la jornada de treball diària de cadascuna de les persones treballadores, sense exigir, expressament el registre de les pauses o interrupcions que hi hagi durant la mateixa, que no tinguin caràcter de temps de treball efectiu.
La Inspecció aconsella que el registre ofereixi una visió adequada i completa del temps de treball efectiu. En el cas que no fos així, es presumeix que tot el que transcorre entre l’inici i fi de la jornada, és temps efectiu de treball, i serà l’empresari el que hagi d’acreditar el contrari, per tant, si les pauses no es consideren temps de treball, s’aconsella especificar-les.
En tractar-se d’una norma de mínims, es remet a la negociació col·lectiva, acord d’empresa o, si no, a la decisió de l’empresari amb la consulta prèvia amb els representants dels treballadors, la forma de determinar com s’organitzarà i que es recollirà en el registre de la jornada. Ha de ser un instrument idoni per precisar si es consideren temps de treball efectiu o no les possibles pauses o interrupcions que es realitzin i així ajudar a l’actuació inspectora.
També és competència de la Inspecció que el sistema de registre de jornada implementat ha anat precedit d’un procés de negociació o de consulta amb els representants dels treballadors que es podrà verificar, per exemple, a través de les actes de les reunions.
La lectura que faci del mateix la Inspecció de Treball es farà de forma integral, sense perjudici, de la flexibilitat horària que pugui existir, és a dir, considerant totes les possibilitats que permet l’ordenament jurídic en matèria de distribució de temps de treball.
No s’acceptarà l’acreditació del registre de jornada mitjançant la presentació de calendaris laborals o quadrants d’horaris per a determinats períodes, ja que s’han realitzat prèviament sota criteris de previsió però no reflecteixen les hores efectivament realitzades cada dia, que ens indicarà quin entra dins jornada i què excedeix.

Altres registres

El Criteri torna a recordar que l’Estatut dels Treballadors ja recollia el registre d’aquests casos, per a les jornades a temps parcial i per al registre de les hores extraordinàries.

Conservació del registre

Com estableix l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors, els registres s’han de conservar durant quatre anys però no es diu res de la manera, de manera que el Criteri estableix que s’haurà de realitzar en qualsevol mitjà que garanteixi la fiabilitat i veracitat de les dades registrades diàriament i també ha de ser accessible, en un doble sentit:

  • En qualsevol moment quan així sigui requerit pels treballadors, representants o per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
  • De manera immediata, i per a això han d’estar i romandre físicament al centre de treball on es troben les persones treballadores o representants. D’aquesta manera, s’intenta evitar possibles alteracions posteriors.

La Inspecció determina que no és obligació de l’empresari «totalitzar», és a dir, informar d’ofici al treballador (com és el cas dels registres de jornada parcial o hores extraordinàries).
Aquesta obligació de posada a disposició no implica lliurament de còpies als representants dels treballadors, llevat que així ho disposi el conveni col·lectiu o pacte exprés, ni tampoc a cada persona treballadora, independentment que se li pugui facilitar la seva consulta.
És competència de la Inspecció de Treball i Seguretat Social verificar que el sistema d’organització i documentació del registre de jornada ve precedit d’un procediment de negociació o consulta amb els representants dels treballadors per a una possible sanció posterior.

Possible escaneig dels registres en format paper

Es podran escanejar els registres de jornada que es realitzin en format paper per poder-los arxivar en suport informàtic i guardar telemàticament amb totes les garanties requerides, els quals també han d’estar accessibles en qualsevol moment.
En els registres en format paper on es reculli la signatura del treballador, si no hi ha mitjans per a la seva còpia, la Inspecció de Treball podrà prendre notes, fotografies o fins i tot podrà agafar l’original, com a mesura cautelar, si trobés incongruències.

Organització i documentació respectant la normativa sobre protecció de dades

El sistema de registre ha de ser objectiu i fiable, que no impliqui una possible alteració de les dades que es registrin, tracten o emmagatzemen, especialment si es tracten de dades de caràcter personal de les persones treballadores o s’utilitzin dispositius de videovigilància o geolocalització.
El registre ha d’estar documentat, especialment en els casos de registres electrònics o informatius, empremta dactilar o ordinador, de manera que la Inspecció de Treball pot requerir la impressió, descàrrega o subministrament en format informàtic de manera llegible i tractable.

Règim sancionador

L’incompliment de l’obligació del registre de jornada suposa una infracció greu recollida en la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (LISOS).
No obstant això, els inspectors tindran en compte els possibles processos de negociació que s’estiguin duent a terme entre les empreses i els representants dels treballadors, així com la resta de circumstàncies que puguin afectar al cas concret.

El registre no és l’únic mitjà de control de la jornada

El Criteri vol deixar clar que el registre de jornada no és l’únic mitjà possible de control de la mateixa, és un instrument més, de manera que, si no hi ha un sistema de registre implantat, però queda constància que es compleix amb la normativa en matèria de temps de treball o que no es realitzen hores extraordinàries, es podria substituir l’inici d’un procediment sancionador per un requeriment perquè es doni compliment a l’obligació legal de registre.