Plans de xoc contra la contractació fraudulenta i contra l’ús irregular de la contractació a temps parcial

El 27 de juliol de 2018, el Consell de Ministres va aprovar el Pla Director per un Treball Digne per el període 2018-2019-2020, amb l’objectiu de recuperar drets laborals i millorar la qualitat de la ocupació i de les condicions de treball.
Aquests plans de xoc, varen tenir uns resultats molt positius, que es varen traduir en 61.445 conversions de contractes temporals a indefinits i en un increment de la jornada en 8.824 contractes a temps parcial.

OBJECTIU

L’objectiu d’ambdós plans de xoc era doble:

 1. Afrontar i regularitzar el frau detectat en les matèries indicades.
 2. Generar un efecte dissuasiu en aquells que promoguin aquests tipus de frau que produeixen precarietat laboral.

NOUS PLANS DE XOC 2019 (Instrucció nº 4/2019 de 7 d’agost de 2019)

L’Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social disposa de dades mitjançant la seva eina de lluita contra el frau, que indiquen que tot i l’impacte positiu dels plans de xoc de 2018, la contractació temporal fraudulenta i l’ús irregular dels contractes a temps parcial segueixen essent dos dels principals problemes en el nostre mercat de treball.
Per altra banda, en el segon trimestre de 2019 i segons les dades de la EPA (Enquesta de Població Activa), la taxa de temporalitat es situa en el 26,36%, essent el percentatge d’ocupats que tenen jornada a temps parcial del 14,9%.

INSTRUCCIONS

 • PRIMER.

  S’acorda aprovar l’execució de dos nous plans de xoc per l’actuació inspectora contra el frau tant en la contractació temporal com en els contractes a temps parcial.
  Aquesta execució es realitzarà per la Inspecció de Treball i Seguretat Social que, continua centrant la seva actuació en corregir les irregularitats del mercat de treball.

 • SEGON. Objectius

  Partint d’un objectiu en comú, que es procurar un efecte dissuasiu sobre els empresaris dirigit a prevenir pràctiques abusives i fraudulentes, cadascun d’ells té un objecte específic:

  • Pla de xoc contra el frau en la contractació temporal
   L’objectiu és analitzar les dades disponibles sobre contractes temporals que s’hagin realitzat de manera fraudulenta o amb superació dels límits temporals de durada, i procedir a regularitzar els mateixos, adoptant les mesures que resultin adients.
  • Pla de xoc contra la utilització irregular de la contractació a temps parcial
   L’objectiu és analitzar les dades disponibles dels contractes a temps parcial en els que la jornada declarada en el contracte no es correspon amb la realment realitzada, procedint en el seu cas a la regularització tant de la jornada com de la situació de seguretat social dels treballadors afectats.
 • TERCER. Metodologia

  Es planifiquen actuacions, en el marc dels esmentats plans, que es realitzaran en dues fases:

  • Una primera fase de detecció de possibles situacions de frau mitjançant l’ eina de lluita contra el frau, tant en matèria de contractació temporal com de treball a temps parcial.
   Les empreses amb possibles situacions de frau seran objecte d’una comunicació per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, informant-los de les dades obtingudes, instant-los a revisar la seva situació, i advertint-los de la realització d’actuacions inspectores de comprovació en cas de no regularització. Es donarà un termini d’un mes per portar a terme aquesta revisió i regularització.
  • Una segona fase de comprovació mitjançant l’eina de lluita contra el frau, de les modificacions que hagin estat realitzades respecte de la situació dels seus treballadors, per les empreses que hagin rebut aquestes comunicacions.
   Aquelles empreses que continuïn amb la situació inicial, o que només les hagin modificat parcialment, seran objecte d’una actuació per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per la comprovació de tals extrems, adoptant les mesures pertinents.
 • QUART. Avaluació

  La primera fase dels plans de xoc 2019 serà objecte de seguiment i avaluació durant el mes de gener de 2020.