Prestació per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

Concepte

El cessament d’activitat és com l’Administració denomina al que es coneix com “l’atur dels autònoms”, volent equiparar el treball autònom a la feina per compte d’altri mitjançant una prestació social.
Amb aquesta prestació es busca protegir els autònoms que per causes involuntàries han de finalitzar la seva activitat. Però per poder arribar a percebre aquesta prestació s’ha de justificar degudament aquest cessament complint uns determinats requisits, que no en totes les ocasions, són reconeguts per la mateixa Administració.

Beneficiaris

 • Treballadors compresos en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.
 • Treballadors inclosos en el Sistema Especial de Treballadors per Compte Propi Agraris.
 • Treballadors inclosos en el Règim Especial de Treballadors de la Mar.

Requisits

 • Estar donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Haver cotitzat per cessament d’activitat durant un període mínim de 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la cessació.
 • Subscriure el compromís d’activitat i acreditar activa disponibilitat per a la reincorporació al mercat de treball mitjançant l’assistència a activitats formatives, d’orientació professional i de promoció que convoqui el Servei d’Ocupació de la comunitat autònoma corresponent.
 • No ser major de 65 anys, a excepció de que no s’hagi arribat al màxim temps de cotització.
 • Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. En cas contrari, l’Administració convidarà a el treballador al fet que, en el termini improrrogable de 30 dies naturals, ingressi les quotes degudes.
 • Presentar la sol·licitud en termini.
 • Demostrar que l’activitat ha finalitzat per alguna de les causes establertes.

Causes

 1. Cessament per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius que determinin la inviabilitat de continuar l’activitat econòmica o professional, exigint durant la percepció de la prestació el tancament de l’establiment obert a el públic o bé la seva transmissió a tercers. Aquesta situació s’acredita mitjançant una declaració jurada de la persona sol·licitant, a la qual han d’acompanyar, segons els casos, els documents de caràcter comptable, professional, fiscal, administratiu o judicial que justifiquin la falta de viabilitat de l’activitat.S’entén que existeixen aquests motius si es dóna alguna d’aquestes situacions:
  • Pèrdues derivades de l’exercici de l’activitat en un any complet, superiors al 10% dels ingressos obtinguts en el mateix període, exclòs el primer any d’inici de l’activitat.
  • Execucions judicials o administratives tendents al cobrament dels deutes reconeguts pels òrgans executius, que comportin a l’almenys el 30% dels ingressos de l’exercici econòmic immediatament anterior.
  • Declaració judicial de concurs que impedeixi continuar amb l’activitat.
 2. Força major determinant de la cessació, que s’ha d’acreditar mitjançant una declaració de l’òrgan gestor i, a més, una declaració jurada de beneficiari. S’entén per força major, una força superior a tot control i previsió, aliena al treballador autònom o empresari i que quedi fora de la seva esfera de control, deguda a esdeveniments de caràcter extraordinari que no s’hagin pogut preveure o que, previstos, no s’haguessin pogut evitar.
 3. Pèrdua de la llicència administrativa sempre que aquesta constitueixi un requisit per a l’exercici de l’activitat econòmica o professional i no vingui motivada per la comissió d’infraccions penals, que s’acredita amb la resolució corresponent.
 4. Cessament causat per violència de gènere, que s’acredita per la declaració de la sol·licitant d’haver cessat o interromput la seva activitat a la qual s’uneix l’ordre de protecció o, si no, el corresponent informe del Ministeri Fiscal. Si es tracta d’un TRADE la seva declaració pot ser substituïda per la comunicació escrita de client.
 5. Divorci o separació matrimonial, mitjançant resolució judicial, en els supòsits en què l’autònom exercís funcions d’ajuda familiar en el negoci del seu ex cònjuge o de la persona de la qual s’ha separat, en funció de les quals estava inclòs en el corresponent règim de la Seguretat Social. El cessament s’ha de produir dins dels 6 mesos immediatament següents a la resolució judicial o acord que estableixi aquesta separació o divorci.

La situació legal de cessament de l’activitat respecte dels socis de societats de capital, inclosos en el RETA, es produeix quan cessin involuntàriament en el càrrec de conseller o administrador de la societat o en la prestació de serveis a la mateixa i la societat hagi incorregut en pèrdues en els termes abans assenyalats o bé hagi disminuït el seu patrimoni net per sota de les dues terceres parts de la xifra de capital social. S’acredita aquesta situació mitjançant el corresponent acord adoptat en junta més el certificat emès pel Registre Mercantil que acrediti la inscripció de l’acord.

Exclusions

La Llei no considera situació legal de cessament d’activitat:

 • Quan s’interrompi o cessi l’activitat voluntàriament (excepte en el cas que sigui com a conseqüència d’incompliment greu i acreditat de client).
 • Els treballadors econòmicament dependents (TRADE) que després d’acabar la seva relació amb el client i percebre la prestació, tornin a contractar amb el mateix client en un termini d’un any des que es va extingir la prestació. En aquest cas el TRADE haurà de reintegrar la prestació.

Sol·licitud

El procediment s’iniciarà mitjançant sol·licitud de la persona interessada, abans que es compleixi un mes natural del cessament de l’activitat.
Caldrà sol·licitar-la a la Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social amb la qual es tingui coberta la contingència de cessament d’activitat.

Durada

La durada està en funció dels períodes de cotització efectuats dins dels 48 mesos anteriors a la situació legal de cessament d’activitat, dels qual
s, a l’almenys, 12 han de ser continuats i immediatament anteriors a aquesta situació de cessament d’acord amb la següent escala:

Període de cotització en mesos Període de protecció en mesos
De 12 a 17 4
De 18 a 23 6
De 24 a 29 8
De 30 a 35 10
De 36 a 42 12
De 43 a 47 16
De 48 en adelante 24
Des del 1-1-2019, es suprimeix l’escala prevista específicament per treballadors autònoms entre els 60 anys i l’edat en que es pugui causar dret a la pensió de jubilació.

Pagament – Quantia

La quantia es determina aplicant a la base reguladora el 70%.

La base reguladora és la mitjana de les bases de cotització durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament d’activitat.
S’estableixen una quantia màxima i mínima de la prestació:

 • Màxima: 175% de l’IPREM (7.529,76 € anuals), excepte quan el treballador autònom tingui 1 o més fills a càrrec, en aquest cas és de l’200% o 225% respectivament.
 • Mínima: 107% o 80% de l’IPREM, segons el treballador autònom tingui fills al seu càrrec o no.

La prestació es percebrà a partir del primer dia del mes següent a què es va produir el cessament de l’activitat, si es presenta la sol·licitud en termini.
Les persones beneficiàries d’aquesta prestació que pretenguin incorporar-se com a socis treballadors en cooperatives o societats laborals o mercantils, o bé constituir-les, o aquelles que vulguin desenvolupar una nova activitat com a persona treballadora autònoma, poden sol·licitar el pagament únic de la prestació.

Suspensió del dret

La suspensió, que implica la interrupció de l’abonament de la prestació i de la cotització, sense perjudici de el dret a la represa de la prestació quan finalitzi la seva causa, s’acorda per l’òrgan gestor per alguna de les següents causes:

 1. Imposició de sanció per infracció lleu o greu.
 2. Compliment de condemna privativa de llibertat.
 3. Realització d’un treball per compte propi o per compte d’altri, inferior a 12 mesos.
 4. Trasllat de residència a l’estranger en què el beneficiari declari que és per a la recerca o realització de treball, o perfeccionament professional, o cooperació internacional, per un període continuat inferior a 12 mesos, sense perjudici de l’aplicació del que preveu sobre la exportació de les prestacions en les normes de la Unió Europea.
 5. Sortida ocasional a l’estranger per temps no superior a 30 dies naturals per una sola vegada cada any, sempre que aquesta sortida estigui prèviament comunicada i autoritzada per l’òrgan gestor.

Extinció del dret

El dret a la protecció per cessament de l’activitat s’extingeix per alguna de les següents causes:

 • a) Esgotament del termini de la seva durada.
 • b) Sanció.
 • c) Realització d’un treball per compte propi o per compte d’altri igual o superior a 12 mesos. En el cas que el treball igual o superior a 12 mesos sigui per compte propi, l’extinció es produeix sempre que es generi dret a la protecció per cessament d’activitat de treball autònom; en un altre cas, s’està davant d’un supòsit de suspensió.
 • d) Compliment de l’edat de jubilació ordinària o, en el cas de treballadors de la mar per compte propi, edat de jubilació teòrica.
 • e) Reconeixement de pensió de jubilació o d’incapacitat permanent.
 • f) Trasllat de residència a l’estranger.
 • g) Renúncia voluntària a el dret.
 • h) Mort del treballador autònom.

Incompatibilitats

La percepció de la prestació és incompatible:

 • Amb el treball per compte propi, encara que la seva realització no impliqui la inclusió obligatòria en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar (RETM), així com amb el treball per compte d’altri, llevat dels treballs agraris per compte propi sense finalitat comercial.
 • Amb l’obtenció de pensions o prestacions de caràcter econòmic de sistema de la Seguretat Social així com amb les mesures de foment de cessament d’activitat (per exemple, ajudes per paralització de la flota).