A partir del 5 d’abril i fins el proper 30 de juny de 2017 s’inicia la CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI de l’exercici 2016. Aquesta incorpora importants novetats fruit de la última reforma fiscal de 2015.
 
Aquest any, la principal novetat és la desaparició definitiva del Programa d’Ajuda de Renda (PADRE). Com a conseqüència, queda substituït definitivament per la Renda Web. Fins ara, aquest programa servia d’ajuda a la confecció de la declaració de renda. Ja es va eliminar l’any passat per a la majoria de contribuents. Únicament va quedar relegat als declarants d’activitats econòmiques, és a dir, bàsicament als treballadors autònoms.
 

El sistema Renda Web es generalitza a tots els contribuents, independentment de la naturalesa de les seves rendes

 
Aquest any, per segona campanya de renda, els contribuents tindran al seu abast el sistema Renda Web. A partir d’ara es generalitza a tots els declarants, independentment de la naturalesa de les seves rendes -sigui del treball, capital o activitats econòmiques-. Aquest sistema, com ja hem anunciat, ha vingut a substituir el Programa PADRE i l’esborrany de l’I.R.P.F. Es podria dir que es tracta d’una barreja d’ambdós.
 
Quant al sistema Renda Web, s’accedirà des de la seu electrònica de l’AEAT. A la pràctica suposarà una proposta de declaració més senzilla que l’esborrany i ampliada a tots els contribuents.
 
A continuació t’oferim un resum de les principals novetats a tenir compte per a la presentació de les declaracions de Renda i Patrimoni 2016.
 

Impost sobre la renda de les persones físiques

Amb caràcter general, estan obligats a declarar tots els contribuents persones físiques residents a Espanya que hagin obtingut el 2016 rendes subjectes a l’Impost. No obstant això, no existeix obligació de declarar quan es perceben exclusivament les següents rendes:
 

1. Rendiments del treball

 • Límit de 22.000 € anuals, amb caràcter general.
 • Límit de 12.000 € anuals, en els següents supòsits:  
  • Quan la renda procedeixi de més d’un pagador.

 
No obstant, el límit serà 22.000 € anuals en els següents supòsits:

 • Quan, procedint de més d’un pagador, la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superin en el seu conjunt el 1.500 € anuals.
 • Quan es tracti de pensionistes les rendes dels quals consisteixin en prestacions passives. És a dir, pensions de la Seguretat Social i de classes passives, prestacions de plans de pensions, assegurances col·lectives. Així com mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, plans de previsió assegurats i prestacions d’assegurances de dependència. Quan aquestes procedeixin de dos o més pagadors, sempre que l’import de les retencions practicades per aquests hagi estat determinat per la AEAT, prèvia sol·licitud del contribuent a l’efecte mitjançant la presentació del model 146.
  • Quan el rendiment procedeixi de més d’un pagador i la suma de les rendes obtingudes pel segon i restants pagadors superin els 1.500 €.
  • Quan el rendiment correspongui a pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
  • Quan el pagador dels rendiments del treball no tingui obligació de retenir.
  • Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

 
Important. En cas de tributació conjunta, s’hauran de tenir en compte els mateixos límits quantitatius assenyalats anteriorment. No obstant, a efectes de determinar el nombre de pagadors, s’atendrà a la situació de cada un dels membres de la unitat familiar individualment considerat. Per exemple, una declaració conjunta d’ambdós cònjuges, cadascun dels quals percep les seves retribucions d’un únic pagador. El límit determinant de la obligació de declarar és de 22.000 euros anuals.
 
declaracio-patrimonial-2016

2. Rendiments de capital mobiliari i guanys patrimonials

Rendiments de capital mobiliari i guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte quan les percepcions siguin inferiors a 1.600 € anuals.
 
S’exclou el límit conjunt de 1.600 euros anuals als guanys patrimonials procedents de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva en les quals la base de retenció no procedeixi determinar-la per la quantia a integrar a la base imposable.
 
Important. Quan la base de retenció no s’hagi determinat en funció de la quantia a integrar a la base imposable. El guany patrimonial obtingut procedent de transmissions o reemborsaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva no podrà computar-se com a guany patrimonial sotmès a retenció. Tampoc com ingrés a compte a efectes dels límits excloents de l’obligació de declarar.
 

3. Altres rendiments

Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 € anuals.
 

4. Tampoc existeix l’obligació de declarar:

Quan s’obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques així com guanys patrimonials. Amb el límit conjunt de 1.000 € anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 €, en tributació individual o conjunta.
 
 
Atenció: A l’efecte de la determinació de l’obligació de declarar en els termes anteriorment assenyalats, no es tindran en compte les rendes exemptes d’I.R.P.F. Tampoc les rendes subjectes al Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes.
Cap de les quanties o límits s’incrementarà o ampliarà en cas de tributació conjunta d’unitats familiars.