REDUEIXI  LA CÀRREGA FISCAL DE L’IRPF ABANS DE FINAL D’ANY

La pròpia llei de l’Impost Sobre la Renda de les Persones Físiques, ens indica que estem front un impost periòdic, el qual es merita el 31 de desembre de cada any. Tot i que estem finalitzant l’any 2011, encara tenim temps de prendre decisions, de les quals segurament ens enrecordarem quan al juny del 2012 presentem la declaració que correspon a aquest exercici, per l’estalvi fiscal que poden suposar aquestes.

A Ramió Assessors SL volem informar d’algunes d’aquestes mesures, decisions o operacions, que es poden realitzar en seu d’aquest impost.

Rendes en espècie

En el cas que vostè treballi per compte aliena, és important saber, que si està en disposició de poder pactar amb la seva empresa una retribució variable a final d’any, pensi en optar per una de les retribucions en espècie que segons la llei i el Reglament de l’IRPF estan exemptes.

Tingui present per exemple, que el reglament de l’IRPF declara exemptes les despeses de transport, en la mesura que aquestes es puguin justificar amb tiquet en cas de transport públic, o en la quantia que resulti de multiplicar per 0.19 € cada kilòmetre recorregut en cas de transport privat.

Ha de saber, que en principi les rendes en espècie es valoren pel seu valor normal de mercat. Si bé això és així, el reglament exclou d’aquestes rendes en espècie (i per tant no tributen) l’entrega a treballadors de participacions de la pròpia empresa amb certs requisits, així com també les despeses de capacitació i reciclatge del personal de la pròpia empresa, els coneguts tiquets restaurant fins a un límit de 9 €/diaris, o les despeses de servei de guarderia (evidentment, sempre que es compleixin certs requisits). El transport públic dels treballadors de l’empresa, s’exceptua de gravamen fins al límit de 1.500 € anuals per treballador.

Pensi en pactar amb la seva empresa aquest tipus de retribucions, favorables des de el punt de vista fiscal.

Acreditació de determinades circumstàncies personals

Analitzi la seva situació familiar i obtingui a temps, en el seu cas, els certificats que acreditin aquesta situació, expedits per l’autoritat corresponent. A tall d’exemple, i en relació amb el que s’acaba de comentar, li fem saber que:

– Les discapacitats en un grau igual o superior al 33%, comporten avantatges fiscals.

– Si per exemple està divorciat, les anualitat per aliments i les pensions compensatòries satisfetes per decisió judicial, redueixen la base imposable.

– Les ajudes que vostè rebi d’ens públics vinculades al naixement, adopció, acolliment o cura de fills menors estan exemptes i per tant, no tributen.

– Si vostè té a càrrec seu fills menors de 25 anys que volen emancipar-se, pensi que si conviuen amb vostè fins el 31 de desembre de 2011, amb certs requisits, vostè podrà beneficiar-se del mínim per descendents (quantia no gravada per l’impost).

Una bona oportunitat pel dividend

Sàpiga també, que si en un període relativament curt de temps no pensa reinvertir les reserves de la societat (beneficis d’altres exercicis no distribuïts), ara és un bon moment per repartir els resultats d’exercicis anteriors entre els socis, tenint en compte que de moment, es conserva a la llei de l’IRPF l’exempció per als primers 1.500 € en concepte de dividends.

Control de la base liquidable de l’estalvi

Si bé és una bona oportunitat pel dividend, també ha de saber que la base liquidable de l’estalvi es grava al tipus del 19% per als primers 6.000 €, i al 21% per a la quantia que resti de base. Si realitza habitualment operacions que generen rendiment que va a parar a la base liquidable de l’estalvi (guanys per vendes, interessos, dividends…), i està ratllant el límit dels 6.000 € mencionat, intenti posposar aquestes operacions per a anys vinents (evitarà incrementar el tipus al 21%).

Aportacions a plans de pensions i sistemes de previsió social

Recordi que les aportacions a plans de pensions, mutualitats de previsió social, i demés instruments de previsió social previstos a la llei, redueixen la base imposable general de l’IRPF. En aquest sentit, pot fer aportacions fiscalment deduïbles fins a final d’any, amb un límit que es determina per aplicació de la quantia que resulti ser menor de les dos següents:

a) El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici. Aquest percentatge és del 50% per a contribuents de més de 50 anys.

b) 10.000 € anuals o 12.500 € en el cas de contribuents de més de 50 anys.

La llei també preveu una reducció adicional per aportacions realitzades a favor del cònjuge i una altre per a per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social a favor de persones amb discapacitat, ambdues, amb certs requisits especificats a la normativa.

Beneficis fiscals relacionats amb la compravenda de vivenda habitual

Si ha venut la seva vivenda habitual amb la intenció de comprar una altre, pensi que si ho fa abans dels dos anys següents, i reinverteix el guany obtingut a la venda de la seva vivenda anterior, aquell guany quedarà exempt. Si només reinverteix una part d’aquell guany, l’exempció s’aplicarà de forma proporcional.

A més cal remarcar, que si està pròxim a l’edat dels 65 anys, des de el punt de vista fiscal és recomanable que esperi a vendre l’habitatge. D’aquest forma, el guany patrimonial resultarà exempt també.

Obres realitzades a la vivenda

Els contribuents la base imposable dels quals sigui inferior a 71.007,20 € anuals, podran deduir-se el 20% de les quanties satisfetes des de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 5/2011 (7 de maig de 2011) per les obres realitzades a qualsevol vivenda de la seva propietat, sempre que tingui per objecte la millora de l’eficàcia energètica, o higiene, salut, seguretat, o substitució d’instal·lacions d’aigua, electricitat, gas, etc.

Beneficis fiscals en el marc de l’arrendament d’immobles

És imprescindible que conegui alguns beneficis fiscals en torn al lloguer d’immobles (rendiment del capital immobiliari):

Tingui en  compte que la llei ens indica que el rendiment del capital immobiliari a efectes impositius, s’extreu dels ingressos menys certes despeses (que estan taxades). Si vostè té un immoble llogat com a arrendador, i pensa tenir despeses de reparació o conservació al 2012, avanci-les al 2011, per reduir l’impost.

Ha de saber també, que si l’ immoble que vostè lloga es destina a vivenda, podrà reduir el rendiment net en un 60%. A més, a partir de l’1 de gener de 2011, si el lloga com a vivenda a una persona amb una edat compresa entre 18 i 30 anys, amb rendiments del treball o d’activitats econòmiques superiors a l’IPREM, podrà reduir el 100%.

Sempre recordi, que si vostè lloga immobles i gestiona l’activitat en un local, amb una persona contractada a temps complert, vostè no obté rendiments del capital immobiliari, sinó rendiments d’activitats econòmiques. En aquest cas, els beneficis comentats varien substancialment.

Benefici per generació de treball

En els exercicis 2009, 2010 i 2011, els contribuents que exerceixin activitats econòmiques, i que tinguin una xifra de negocis inferior a 5 milions d’euros, podran reduir en un 20% el rendiment d’activitats econòmiques, sempre i quan generin treball.

Si vostè està pensant en contractar a una persona, i en els dos últims anys no ha acomiadat a treballadors, pensi en fer-ho abans de l’1 de gener de 2012, sempre amb un previ examen en profunditat de la normativa fiscal.

Deduccions de l’ Impost sobre Societats aplicables als empresaris que tributen a l’IRPF.

Cal saber que tots el incentius per a la realització de determinades activitats previstos a la llei de l’ Impost sobre Societats (excepte el de reinversió de beneficis extraordinaris) són aplicables a les persones físiques que realitzen activitats econòmiques. A tall d’exemple, la deducció per realització d’activitats d’investigació i desenvolupament o per la realització d’activitats d’innovació tecnològica o per foment de tecnologies de la informació i comunicació, per destacar les més importants.