Al maig arranca oficialment el període de declaració de la renda de 2011 i cal que vostè, persona física, tingui en compte certa informació a l’hora de complir correctament amb la obligació de declarar i liquidar l’ Impost.

Cal indicar que la informació que conté aquest article prescindeix dels detalls tècnics establerts a la llei, qüestió per la qual és recomanable que consulti amb el seu assessor qualsevol dubte que tingui amb la seva declaració.

OBLIGATS A PRESENTAR LA DECLARACIÓ.

Són contribuents de l’ Impost, les persones físiques que tinguin residència habitual a España, però no tots estan obligats a presentar la declaració.

1) Límits en rendiments del treball:

1er.- Estan obligats a declarar aquells que obtinguin més de 22.000 € bruts anuals quan procedeixin d’un sol pagador. El límit també s’aplica si s’han percebut de diversos pagadors, sempre i quan:

–       La suma de les quanties percebudes del segon i següents pagadors, per ordre de quantia, no superin en conjunt els 1.500 € bruts anuals.

–       Quan els únics rendiments del treball consisteixin en pensions de la Seguretat Social i altres prestacions passives, i la determinació del tipus de retenció aplicable s’hagi realitzat segons el procediment establert reglamentàriament, procediment que es sol·licita pel contribuent a través del model 146 en els mesos de gener i febrer.

2on.- El límit s’estableix en 11.200 € bruts anuals quan:

–       Procedeixin de més d’un pagador i no es compleixi el requisit de l’apartat anterior.

–       S’hagin percebut pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments, excepte quan aquestes darreres s’hagin percebut per decisió judicial.

–       El pagador dels rendiments no estigui obligat a retenir.

–       Quan es rebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

2) Límits en rendiments del capital mobiliari i guanys patrimonials amb retenció:

S’està obligat a declarar si conjuntament superen els 1.600 € bruts anuals

3) Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del tresor i subvencions per a adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat: .

Si superen els 1.000 € bruts anuals en el conjunt dels tres conceptes, s’ha de declarar.

4) De forma general cal indicar:

–       Que no s’està obligat a declarar si s’ha obtingut exclusivament rendiments del treball, del capital mobiliari o immobiliari, d’activitats econòmiques i guanys patrimonials, quan la suma de tots ells no superi els 1.000 € bruts anuals.

–       Que s’està obligat a declarar en tot cas, si s’ha obtingut una pèrdua patrimonial superior a 500 €.

–       Que s’està obligat a declarar en tot cas, si s’ha obtingut un guany per la transmissió de l’habitatge habitual, s’ha declarat exempt, i la reinversió no s’ha realitzat el mateix any de la venda.

ATENCIÓ A L’ESBORRANY QUE FACILITA HISENDA.

Cal indicar dues coses molt important en quan a l’esborrany que facilita Hisenda als contribuents que el demanen.

1)    Que no tots els contribuents el poden obtenir: només es té dret si s’obtenen determinats rendiments especificats a la llei.

2)    Que la confirmació d’un esborrany incorrecte facilitat per Hisenda, es converteix en una declaració que no eximeix de responsabilitat al contribuent. D’aquí la importància de verificar tot, contrastant les dades amb documentació, i de estar ben assessorat.

COM ES CONFIGURA LA RENDA I QUINS DOCUMENTS NECESSITA PER DECLARAR?

1) Els rendiments del treball:

Són rendiments del treball els sous i salaris, la prestació d’atur, les despeses de representació, les dietes i despeses de viatge, les contribucions a plans de pensions pagades pels empresaris als empleats, les prestacions de seguretat social, les percepcions per fer cursos, conferències etc, les retribucions dels administradors, les beques no exemptes, les pensions compensatòries rebudes del cònjuge, entre altres.

La característica principal és que provenen del treball per compte aliena, principalment.

Per declarar aquests rendiments necessitarà:

–       El certificat de retencions que li fa l’empresa on ha treballat al 2011.

–       Si ha cobrat l’atur al 2011, cal disposar d’un certificat que li fan a les pròpies oficines de l’atur.

–       Per qualsevol prestació que s’hagi cobrat al 2011, referent a jubilació, incapacitat, deducció per maternitat, invalidesa etc, li faran un certificat a la Seguretat social, Hisenda o mútua, depenent del cas.

–       Si ha rebut alguna pensió compensatòria.

–       En definitiva, qualsevol certificat que acrediti haver rebut rendiments del treball o referent a retencions.

2) Els rendiments del capital i imputacions:

Aquí, cal diferenciar entre rendiments del capital mobiliari (interessos, dividends, operacions amb actius financers, prestacions d’assegurances, arrendaments de negocis, sotsarrendaments…) dels rendiments del capital immobiliari (arrendaments d’immobles). També cal considerar les imputacions de renda immobiliàries (que es produeixen quan vostè té el seu immoble buit).

Per declarar aquests rendiments necessitarà:

–       Tots els certificats del banc en forma “d’informació fiscal” sobre comptes corrents i d’estalvi, inversió en borsa, préstecs, hipoteques…)

–       Si ha deixat diners a empreses o persones i ha cobrat interessos interesos o beneficis: imports, certificats, mode 123, 193, etc.

–       Si ha llogat un negoci, necessitarà els imports dels ingressos, despeses, i certificats de retencions. El mateix en el cas que hagi llogat un local (que en aquest cas seria rendiment del capital immobiliari).

–       Si té demanat algun préstec per comprar els immobles que té llogats: certificats bancaris del préstec, i justificants de totes les despeses (assegurances, manteniments, reparacions, etc).

–       Rebuts de contribució urbana (IBI) o rústica, locals, terrenys, aparcaments, etc.

3) Rendiments d’activitats econòmiques:

S’obtenen quan vostè desenvolupa una activitat empresarial o professional, i per compte pròpia.

Per declarar aquests rendiments vostè necessitarà:

–       Relació d’ingressos i despeses (comptabilitat), que normalment, nosaltres ja tindrem al nostre despatx.

–       Els pagaments a compte (models 130 o 131) de tots els trimestres de 2011.

–       Si desenvolupa activitat professional, els certificats de retencions que li han fet les diverses entitats, empreses o mútues amb les que ha treballat.

–       Certificat (o rebuts) de les primes pagades per assegurances de malaltia (malaltia i assistència sanitària) del contribuent, cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb el contribuent.

4) Altres rendiments:

Els guanys o pèrdues patrimonials, que es posen de manifest, generalment, amb la compravenda de béns mobles i immobles, tals com maquinària, traspassos, locals o accions per exemple. En el cas de compravenda d’accions o participacions en fons d’inversió, ens cal conèixer la data i import exacte de quan es va comprar.

TINGUI EN COMPTE LES DEDUCCIONS QUE ES POT APLICAR I ELS JUSTIFICANTS QUE LI CALEN.

Així, per exemple, si viu en un habitatge de lloguer, necessitarà tots els rebuts de l’any 2011, i si viu en un de la seva propietat que encara està pagant, els justificants del préstec o d’altres despeses (notari, registre…) que hagin sigut pagades al 2011. En cas de préstec, ens cal la data en que es va demanar.

Si està pagant pensió compensatòria o anualitats per aliments per decisió judicial, cal saber l’ import pagat al 2011 i el nom i NIF dels perceptors.

Si ha fet donacions a alguna entitat, els justificants de la donació, que li farà l’entitat, amb indicació del compliment dels requisits legals per ser deduïble.

Si té un pla de pensions, certificat d’allò que s’ha aportat al 2011, expedit per la pròpia entitat on s’ha dipositat.

Obres realitzades a la vivenda
Els contribuents la base imposable dels quals sigui inferior a 71.007,20 € anuals, podran deduir-se el 20% de les quanties satisfetes des de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 5/2011 (7 de maig de 2011) per les obres realitzades a qualsevol vivenda de la seva propietat, sempre que tingui per objecte la millora de l’eficàcia energètica, o higiene, salut, seguretat, o substitució d’instal·lacions d’aigua, electricitat, gas, etc.

Aquests són alguns exemples de les moltes deduccions que hi ha i que pot aprofitar. Tingui en compte que a Catalunya s’apliquen deduccions legislades pel propi Parlament.

TERMINI PER PRESENTAR LA DECLARACIÓ.

La campanya finalitza el dia 02 de juliol de 2012, tot i que si el pagament es fa per domiciliació, el termini s’acaba el dia 27 de juny d’aquest any.

EL RESULTAT DE LA DECLARACIÓ I L’AJORNAMENT DEL DEUTE.

El resultat de la declaració pot ser a retornar (en aquest cas, Hisenda disposa d’un termini de 6 mesos per retornat), o a ingressar. En aquest últim cas, pot pagar en el moment de presentar la declaració. Però tingui en compte que també pot:

–       Pagar el 60% el 30 de juny de 2011 i ajornar el 40% restant fins el 5 de novembre, o

–       Demanar l’ajornament del 100% en un termini que vostè proposi i sota les condicions estipulades a la Llei General Tributària.

CONSELLS A TENIR EN COMPTE AL DECLARAR I ERRORS COMUNS QUE CAL EVITAR.

1)    Tingui en compte els següents consells:

–       Tingui en compte tots els beneficis fiscals establerts a la llei.

–       Verifiqui si els seus fills han treballat, què han cobrat, i quina edat tenen per veure si pot aplicar la deducció per fills.

–       Verifiqui quin tipus de declaració li surt més rentable a la unitat familiar: si dos declaracions individuals o una conjunta en cas de matrimoni.

–       Comprovi si al 2011, la composició familiar ha variat.

–       Tingui en compte que amb una prèvia planificació fiscal, pot estalviar diners.

2)    Eviti els errors més comuns:

–       No declarar tots els rendiments de comptes bancaris.

–       No declarar les prestacions rebudes de Seguretat Social o mútua, en períodes de baixa.

–       Practicar deducció per fills quan aquests ja tenen obligació de declarar.

–       Practicar deducció per habitatge habitual havent desgravat un anterior.

–       Errors per manca de planificació fiscal en quan a aplicació de diverses deduccions o exempcions.

3)    Eviti comprovacions:

–       Recopili i verifiqui tota la documentació de forma escrupolosa per la declaració.

–       Sigui conscient de quins rendiments componen la renda i què s’ha de declarar.

–       Consulti a l’assessor qualsevol dubte.

LA PLANIFICACIÓ DE LA SEVA RENDA LI POT ESTALVIAR DINERS.

L’ Impost sobre la renda és liquida per anys vençuts. És per això, que quan arriba el període de liquidació (maig/juny), ja no s’és a temps per planificar els resultats.

És durant l’any anterior al que es declara, que cal prendre les decisions encertades des de el punt de vista fiscal, per poder gaudir d’una declaració rentable.

En qualsevol moment pot trucar al nostre despatx i demanar hora per planificar la seva declaració de 2012.

CAMPANYA DE PATRIMONI 2011
 
L’ Impost sobre el patrimoni grava el patrimoni que té una persones física a 31 de desembre de cada any. És un impost que ha patit en els últims anys substancials variacions.
OBLIGATS A PRESSENTAR LA DECLARACIÓ.
 
Estan obligats a presentar la declaració totes aquelles persones físiques a les que la quota, una vegada practicades totes les deduccions i bonificacions (entre elles la de 700.000 € d’exempció), resulti a ingressar, i totes aquelles que tot i que no li surti a ingressar, el valor dels seus béns i drets a 31 de desembre de 2011 resulti ser superior a 2.000.000 d’euros.
EXEMPCIONS.
 
Hi ha un mínim exempt a l’ Impost per aquesta campanya, que es fixa en 700.000 €. Per tant, aquests no es graven ni als residents ni als no residents que tributen per aquest impost. En aquest sentit, la base imposable es redueix en 700.000 €.
També cal dir que estan exempts:
–       La vivenda habitual del declarant fins a 300.000 €
–       Els béns integrants del patrimoni històric espanyol i de les Comunitats Autònomes.
–       Determinats objectes d’art i antiguitats.
–       L’aixovar domèstic (utensilis domèstics, i efectes personals).
–       Els drets consolidats dels partíceps i beneficiaris de plans de pensions.
–       Determinats drets econòmics relacionats amb plans de previsió assegurats i plans de previsió social empresarial, així com els relacionats amb assegurances col·lectives i assegurances que cobreixin el risc de dependència.
–       Dret derivats de propietat industrial i intel·lectual.
–       Els béns i drets afectes a l’activitat econòmica del declarant, sempre que aquesta es consideri la seva principal font econòmica.
–       Les accions i participacions en el capital social o en fons propis d’entitats jurídiques no negociades en mercats organitzats, sempre que:
1. L’entitat no tingui com a activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari.
2. No es tracti d’una societat sotmesa al règim de transparència fiscal. 3. La participació del declarant en el capital de l’entitat sigui, com a mínim, del 15%, computada individualment o 20%, conjuntament amb el cònjuge, ascendents, descendents o col·laterals de segon grau.
4. El declarant exerceixi funcions de direcció en el si de l’entitat i que per aquestes funcions de direcció percebi una remuneració que representi més del 50% de tots els seus rendiments nets de treball i d’activitats econòmiques.
COM ES VALOREN ELS BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA A EFECTES D’AQUEST IMPOST?
 
Es valoren pel valor més gran dels tres següents:
–       El valor cadastral consignat al rebut de contribució (IBI) de 2011.
–       El valor comprovat per l’Administració a efectes d’un altre Impost.
–       El preu per el qual es va adquirir l’immoble.
ALTRES DADES D’INTERÉS.
 
Vostè ha de saber que els tipus de gravamen a l’ Impost sobre el patrimoni van des de el 0.2% fins el 2.5% (aquest últim tipus s’aplica a patrimonis superiors a 10.695.997 €).
A Catalunya hi ha una bonificació del 99% per a patrimonis protegits de discapacitats.

Llistat de comprovació IRPF PATRIMONI 2011