Als empresaris que ocupin treballadors de manera irregular, per no haver sol·licitat la seva afiliació o alta a la Seguretat Social, s’atorga un període des del dia 7 de maig fins el 31 de juliol de 2011, per tal que procedeixin a regularitzar la situació d’aquests treballadors. D’aquesta manera, no seran sancionats administrativament per aquestes irregularitats.

Finalitzat aquest període transitori, a partir del dia 1 d’agost de 2011 entraran en vigor les mesures destinades a combatre el treball no declarat, entre les que es modifiquen la Llei d’infraccions i sancions de l’ordre social pel que s’incrementen les sancions aplicables a aquests casos i l’establiment de mecanismes de control en la subcontractació: s’imposa a qui contracti  obres o serveis corresponents a la seva pròpia activitat o que es facin de manera continuada als seus centres de treball, l’obligació de verificar, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada o subcontractada, que els treballadors de la contractista o subcontractista hagin estat donats d’alta a la Seguretat Social.

Aquesta obligació no s’haurà de complir en l’àmbit de la contractació per reparacions o construccions d’habitatges encarregats per una família.

Es prohibirà contractar amb les Administracions Públiques a aquelles empreses que hagin estat sancionades administrativament per tenir treballadors en situació irregular.

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]