Quatre ministres van presentar divendres passat les primeres mesures econòmiques que hauran de corregir el dèficit públic i per combatre les atroces xifres d’atur que en aquests moments té Espanya. El dia 31 de desembre es va publicar la normativa referent a les primeres mesures que ha adoptat el Govern del Sr. Rajoy i segons fons del Govern, properament es duran a terme més ajustaments.

Amb el present document, pretenem informar de forma esquemàtica i entenedora, de les principals novetats legislatives introduïdes pel Govern del Partit Popular amb el Reial Decret- Llei 20/2011, de 30 de desembre de 2011, publicat el 31 al Bolletí Oficial de l’Estat i vigent des de el dia 1 de gener de 2012.

Despesa de personal i pensions publiques.

–          El Reial Decret- Llei congela les retribucions per al 2012 del personal i alts càrrecs de l’Estat i no es podran fer aportacions a plans de pensions en el sector públic.

–          També congela les oposicions per al 2012 en tot el sector públic estatal així com la contractació temporal i de personal interí.

–          Augmenta la jornada de treball per als funcionaris (no podrà ser inferior a 37.5 h setmanals).

–          S’ incrementa l’1% les pensions contributives respecte el 2011 així com el límit de percepció d’aquestes pensions. En el mateix percentatge augmenten les pensions no contributives i les prestacions per fills amb minusvalia a càrrec.

Normes tributàries.

–          En la segona modalitat de pagament fraccionat de l’ IS, s’aplicarà a la base el percentatge que resulti de multiplicar per 5/7 el tipus de gravamen. La primera modalitat prevista a la llei continua amb el 18%.

–          Per al 2012 i 2013 es puja el tipus de gravamen de l’ Impost Sobre Béns Immobles entre un 4 i un 10% per als immobles urbans que hagin sigut objecte d’un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, depenent de l’any en el qual es produeix el procediment de valoració.

–          Es modifica la taxa de reserva de domini públic radioelèctric.

–          Es prenen altres mesures que s’expliquen a continuació (les més importants).

Cotitzacions socials.

–          Per al 2012, les bases màximes de cotització a la Seguretat Social es pugen un 1%.

–          Es modifiquen els tipus i aportacions que fa l’Estat al règim de funcionaris gestionat per la Mutua MUFACE. Es minoren. També respecte ISFAS (per a les forces Armades) i respecte a la Mutua dels funcionaris de l’Administració de Justícia.

A les disposicions finals están les modificacions més significatives i importants:

La Llei General tributària té modificacions respecte el següent:

–          Ara es poden imposar obligacions als subjectes passius en base a l’anomenada assistència mútua entre Estats de la UE, que és competència exclusiva de l’Estat. Per incompliment es podran imposar sancions. Es legisla el termini de pagament de deutes d’altres Estats en període voluntari, en el marc d’aquesta assistència. No hi haurà recàrrec del període executiu en cas de deutes titularitat d’altres Estats en el marc de l’assistència mútua.

–          S’afegeix un apartat a l’article sobre ajornaments i fraccionaments en el qual s’indica que els deutes titularitat d’altres Estats es podran fraccionar i ajornar.

–          El mateix cal dir sobre la prescripció. S’adapta també al sistema d’assistència.

–          Els crèdits d’altres Estats no tenen prelació quan concorrin amb deutes públics interns.

–          En definitiva, la Llei General Tributària s’ha modificat per incloure el tema de l’assistència mútua entre Estats en matèria tributària. Es modifiquen les normes assenyalades i s’introdueix un nou Capítol al Títol III de la llei “assistència mútua”, que recull normes sobre intercanvi d’informació tributària entre els Estats, assistència en la notificació de deutes tributaris, i assistència en el procediment de recaptació (diligències de constrenyiment, en definitiva l’execució…).

La Llei de l’IRPF té les següents modificacions:

–          Es regula el que s’anomena el gravamen complementari a la quota íntegra estatal per a la reducció del dèficit públic per els exercicis 2012 i 2013, que consisteix en incrementar la quota íntegra en dos imports: un que resulta d’aplicar una escala a la base liquidable general i l’altre que resulta d’aplicar a la base liquidable de l’estalvi una altre escala. Les escales son les següents (en cursiva la llei) :

En los períodos impositivos 2012 y 2013, la cuota íntegra estatal a que se refiere el artículo 62 de esta Ley se incrementará en los siguientes importes:

a. El resultante de aplicar a la base liquidable general los tipos de la siguiente escala:

Base liquidable general – Hasta euros Incremento en cuota íntegra estatal – Euros Resto base liquidable general – Hasta euros Tipo aplicable – Porcentaje
0 0 17.707,20 0,75
17.707,20 132,80 15.300,00 2
33.007,20 438,80 20.400,00 3
53.407,20 1.050,80 66.593,00 4
120.000,20 3.714,52 55.000,00 5
175.000,20 6.464,52 125.000,00 6
300.000,20 13.964,52 En adelante 7

b. La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley, la escala prevista en esta letra a).

c. Cuando el contribuyente satisfaga anualidades por alimentos a sus hijos por decisión judicial y el importe de aquéllas sea inferior a la base liquidable general, aplicará la escala prevista en esta letra a) separadamente al importe de las anualidades por alimentos y al resto de la base liquidable general. La cuantía total resultante se minorará en el importe derivado de aplicar la escala prevista en esta letra a) a la parte de la base liquidable general correspondiente al mínimo personal y familiar incrementado en 1.600 euros anuales, sin que el resultado de esta minoración pueda resultar negativo.

d. El resultante de aplicar a la base liquidable del ahorro, en la parte que no corresponda, en su caso, con el mínimo personal y familiar a que se refiere el artículo 56 de esta Ley, los tipos de la siguiente escala:

Base liquidable del ahorro – Hasta euros Incremento en cuota íntegra estatal – Euros Resto base liquidable del ahorro – Hasta euros Tipo aplicable – Porcentaje
0 0 6.000 2
6.000,00 120 18.000 4
24.000,00 840 En adelante 6

–          El mateix succeeix amb les retencions (s’incrementen). La base per calcular el tipus de retenció augmenta en l’ import consistent en aplicar a la mateixa una escala, prevista a la mateixa disposició adicional. En quan a rendiments del treball, la norma comentada sobre retencions és aplicable per als salaris satisfets a partir de l’1 de febrer de 2012. Per als satisfets fins l’1 de gener de 2012 no és aplicable. (ens referim a rendiments del treball).

–          El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre rendiments del capital mobiliari i immobiliari passa del 19% al 21%.

–          El percentatge de retenció i ingrés a compte dels rendiments del treball que es percebin en condició d’administrador passen del 35 al 42% (modificació art. 101.2 LIRPF).

–          A la deducció per vivenda habitual es treuen els límits que va fixar el PSOE en quan a salari. Ara hi ha deducció del 7.5% de les quanties satisfetes, per tothom. El que continua igual és la base màxima de deducció (9.040 € anuals). Comptes estalvi vivenda, el mateix (es prorroga la vigència).

–          En quan a les despeses d’utilització de les noves tecnologies de la comunicació i informació cal indicar que:

Los gastos e inversiones efectuados durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, cuando su utilización sólo pueda realizarse fuera del lugar y horario de trabajo, tendrá el siguiente tratamiento fiscal:

a. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: dichos gastos e inversiones tendrán la consideración de gastos de formación en los términos previstos en el artículo 42.2.b de esta Ley.

b. Impuesto sobre Sociedades: dichos gastos e inversiones darán derecho a la aplicación de la deducción prevista en el artículo 40 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004.

–          La reducció del rendiment net d’activitats econòmiques per manteniment o creació de treball s’allarga per al 2012.

La Llei de L’impost sobre Societats té les següents modificacions:

–          Retencions de lloguer a l’ IS passa del 19 al 21%.

–          El tipus reduït per manteniment o creació de treball es manté per al 2012 i 2013.

La llei de l’IVA té les següents modificacions:

–          Fins al 31 de desembre de 2012 s’allarga el tipus superreduit del 4% per a les entregues de vivendes.

Mesures diverses:

–          El permís de paternitat que s’havia allargat a un mes, es posposa vigència fins a l’1 de gener de 2013.

–          Modificació d’algunes normes d’impostos especials.

–          Modificació d’algunes normes de la llei del sol.

–           Modificació d’algunes normes de la llei del joc.

–          Modificació d’altres lleis de forma molt puntual: llei de dependència, llei d’ òrgans de govern de les entitats financeres.

–          Etc.

QUADRE RESUM DE LES VARIACIONS EN ELS TIPUS DE RETENCIÓ:

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]