La llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2013, inclou una sèrie de mesures tributàries en l’àmbit de l’ Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats, Impost sobre el Valor Afegit, Impost sobre Transmissions Patrimonials, així com les relatives a algunes taxes i impostos especials. Analitzem una per una les disposicions tributàries introduïdes per aquesta llei per a l’any 2013.

Descarregui’s en el següent enllaç el resum de les mesures tributàries que conté la llei de pressupostos: LLEI DE PRESSUPOSTOS 2013