Descarregui l’informe: INFORME MESURES TRIBUTÀRIES 2013

Modificacions tributàries introduïdes per la llei 16/2012 de 27 de desembre.

La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la que s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i l’ impuls de l’activitat econòmica, introdueix nombroses novetats, les més importants de les quals les detallem a continuació:

Impost sobre la renda de les persones físiques

 • S’elimina la deducció per vivenda habitual
 • S’acaba l’exempció dels premis i loteries de l’article 7.ñ) de la Llei de l’ IRPF i s’estableixen modificacions en les pèrdues pel joc
 • Guanys i pèrdues patrimonials que passen a la base imposable general
 • Modificació de la regla de valoració de la retribució en espècie derivada de la utilització d’habitatge.
 • Pròrroga per al 2013 de la reducció del rendiment net d’activitats econòmiques per creació o manteniment d’ocupació:
 • Despeses en noves tecnologies.
 • Modificació en la imputació temporal de les rendes pendents en cas de canvi de residència.
 • Increment de la tributació de determinades indemnitzacions per extinció de relació laboral.

Impost de societats

 • Limitació a les amortitzacions fiscalment deduïbles per a determinades empreses.

 • Indemnitzacions per extinció de la relació laboral com a despesa no deduïble.
 • Actualització de balanços.

Impost sobre el patrimoni

Es prorroga la vigència de l’ Impost sobre el Patrimoni per al 2013. En aquest sentit es recorda que la Llei 13/2011 el va restablir amb caràcter temporal pels exercicis 2011 i 2012.

Impost sobre la renda de no residents

S’ estableix també el gravamen especial sobre els premis de loteries citat per a l’ Impost sobre la Renda de les Persones Físiques en els mateixos termes, per aquells no residents sense establiment permanent a España.

IVA

Per modificar la base imposable d’una quota d’ IVA que resulta impagada i per tant recuperar l’IVA impagat, cal complir una sèrie de requisits previstos a l’article 80 de la Llei de l’ IVA: Cal que hagi transcorregut un any des de el meritament de l’ IVA; que aquest IVA estigui anotat en el llibre registre de factures emeses; que el destinatari de la operació sigui empresari o professional o que en altre cas que la base imposable de la operació sigui superior a 300 €; i que el creditor hagi instat el cobrament via reclamació judicial o requeriment notarial.

La novetat és que a partir, en les operacions a termini, només caldrà instar el pagament d’una quota, per modificar la base imposable de tot el crèdit incobrat.

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

S’estableix la no subjecció a la modalitat d’Actes Jurídics Documentats, de les anotacions preventives d’embargament ordenades d’ofici per l’Administració Pública competent. Abans només estava no subjecte la ordenada per l’autoritat judicial. La voluntat és evitar tràmits a l’Administració Pública, segons l’exposició de motius de la llei.

Tributs locals

 • Limitació de l’exempció en l’ Impost sobre Béns Immobles dels immobles integrants del Patrimoni Històric.

A partir d’ara, l’exempció no s’aplica a aquest tipus de béns si els mateixos estan afectes a explotacions econòmiques. No obstant això, es deixa la porta oberta per que els Ajuntaments regulin una bonificació sobre aquests béns, de fins el 95% de la quota íntegra.

 • Nova bonificació a l’ Impost sobre Activitats Econòmiques.

S’estableix que l’Ajuntament podrà establir, mitjançant les ordenances fiscals, una bonificació de fins el 95% de la quota, quan es tributi per quota municipal, per desenvolupar activitats econòmiques d’utilitat municipal per estar lligades a circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de la ocupació.

Nou impost sobre dipòsits a les entitats de crèdit.

Altres mesures.

Cal tenir en compte que també s’han produït modificacions a la normativa cadastral, en quan a procediment d’inspecció cadastral i de flexibilitat en quan a actualització de valors com a més importants.

Per altre banda, s’han modificat determinats articles de l’ Impost General Indirecte Canari, per adaptar-lo a l’ IVA i es modifiquen determinats aspectes de la regulació aplicable a les Societats Anònimes Cotitzades de Inversió en el Mercat Immobiliari.