NotessLa seguretat social seguint amb el desplegament de l’administració electrònica, incorpora el sistema NOTESS (notificacions telemàtiques de la seguretat social)  en substitució de l’enviament de cartes en paper.

Des de el moment que la seva empresa rebi la notificació de la Seguretat Social que li informa de la inclusió al sistema NOTESS, vostè està obligat a utilitzar-lo.

Això significa que ja no rebrà comunicacions o notificacions de la Seguretat Social per via de correu ordinari.

Inicialment la Seguretat Social posarà a disposició de les empreses en la SEDESS aquelles notificacions derivades de procediments de gestió de recaptació, com reclamacions de deutes, providències de constrenyiment i actes de via executiva, entre altres.

De manera esglaonada s’aniran afegint notificacions per altres tipus de procediments. Consulti en els següent document els detalls de com utilitzar el nou sistema de comunicacions de la Seguretat Social:  NOTESS