A partir del primer de gener de 2011 l’Agència tributària notificarà a les empreses en general, l’obligació de rebre les notificacions i comunicacions obligatòriament de forma electrònica. Per això, l’AEAT notificarà a cada empresa la seva bustia electrònica (DEH) perquè aquesta pugui consultar les possibles notificacions que li enviï l’administració tributària. Les notificacions no s’enviaran a cap adreça electrònica (e-mail) tot i que si que es podrà configurar els sistema per rebre un avís a una adreça electrònica quan la bustia rebi un comunicat.

S’accedirà a la bustia en l’adreça http://notificaciones.060.es i caldrà que el contribuent disposi de signatura electrònica.

Els obligats a rebre comunicacions electròniques de l’AEAT són:

Societats limitades i anònimes, persones jurídiques i sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola, establiments permanents i sucursals d’entitats no residents, unions temporals d’empreses, agrupacions d’interès econòmic, agrupacions d’interès econòmic europeu, fons de pensions, fons de capital risc, fons d’inversió, fons de titulització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecaria, fons de garantia d’inversions, grans empreses, contribuents que tributin pel règim de consolidació fiscal de l’impost de societats, contribuents que tributin pel règim especial del grup d’entitats de l’IVA, contribuents inscrits al REDEME  i contribuents amb autorització per presentar declaracions duaneres mitjançant el sistema EDI)

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]