FOGASA

Tenen dret a percebre les prestacions de FOGASA tots els treballadors per compte aliè, inclosos també els treballadors amb relació laboral especial (artistes, esportistes, etc.) quan així ho disposin les normes reguladores.
Per tal de poder accedir a aquestes prestacions han de concórrer una sèrie de condicions:
-Tenir pendent de cobrament, per part de l’empresari, salaris i/o indemnitzacions.
-Que l’empresari hagi estat declarat en situació de concurs de creditors o insolvència.
En vols saber més?. descarrega l’informe que hem preparat: Prestacions FOGASA