Cristóbal Montoro, minstre d’hisenda.

El consell de ministres del 13 d’abril va aprovar l’avantprojecte de llei de mesures de prevenció  del  frau que es transcriu en el següent enllaç.  Pla de lluita contra el frau