Societat civilLes societats civils, entitats sense personalitat jurídica que en l’àmbit fiscal es caracteritzen per l’aplicació del règim d’atribució de rendes, tenen els dies comptats. A partir del u de gener de 2016, aquelles que tinguin caràcter mercantil, és a dir, les que realitzen una activitat econòmica: comerç, fabricació, construcció, instal·lació, serveis, etc. Deixaran d’aplicar el règim d’atribució de rendes (pel qual qui tributa pels rendiments no és la societat sinó els seus socis) i hauran de fer-ho per l’impost de societats.

Considerant que aquest canvi tant important obligarà a les societats civils a les mateixes obligacions que una societat limitada però amb una responsabilitat il·limitada dels seus socis, deixa de tenir cap atractiu. La forma jurídica de societat limitada sembla, ara per ara, la millor sortida a les actuals societats civils.   

La nova llei de l’IRPF estableix un procediment especial per la dissolució de les societats civils que hauran de culminar aquest procés, el de dissolució,  abans de juny de 2016. Així mateix, la llei de l’Impost de Societats defineix el règim transitori per les rendes procedents de les societats civils i que en el moment de convertir-se en subjectes passius de l’impost de societats encara no hagin estat integrades encara  en la base imposable dels socis.  

És important que durant aquest exercici 2015 es realitzi una correcta planificació del procediment a seguir en cada cas amb la finalitat de donar continuïtat als negocis que exerceixin les societats civils i a l’hora assolir la màxima eficiència d’aquest procés en l’àmbit tributari.