L’onze de febrer de 2012 es va publicar al Butlletí Oficial de l’ Estat  la nova reforma laboral, que incorpora algunes modificacions importants de les que detallem les més destacades.

OCUPACIÓ
S’autoritza a les empreses de treball temporal per actuar com agències privades de col•locació amb l’objectiu de contribuir a reduir la durada mitja de l’atur, així com a millorar la qualitat dels treballadors per tal que tinguin accés a llocs de treball més adequats a les seves característiques, al mateix temps que les empreses poden trobar als treballadors més preparats per els llocs necessitats.
S’introdueix el dret a la formació dels treballadors per tal de millorar la ocupació dels mateixos, i es crea inclús un compte de formació, associat al núm. d’afiliació a la Seguretat Social del treballador. El dret a la formació s’introdueix amb els següents objectius :

 • Evitar que qualsevol canvi tecnològic o d’altra mena pugui suposar l’acomiadament dels treballadors
 • Millorar la preparació professional dels treballadors

S’introdueix el dret dels treballadors amb més d’un any d’antiguitat a un permís retribuït de vint hores anuals de formació (la formació ha d’estar vinculada al lloc de treball).
El contracte per la formació i l’aprenentatge es regirà per les següents normes :

 • Es podrà realitzar a treballadors majors de 16 anys i menors de 25 anys sempre que no tinguin qualificació professional (no hi haurà límit d’edat si el treballador és disminuït).
 • La durada mínima serà d’un any i màxima de tres anys (abans dos anys)
 • Per tal de millorar la ocupació, una vegada esgotat el període de formació en l’activitat, el treballador podrà utilitzar aquesta modalitat contractual en altres sectors (abans no).
 • Bonificació per contractació en formació de treballadors aturats inscrits abans del 01/01/2012, del 100% de la quota empresarial durant tota la vigència del contracte per empreses amb plantilla inferior a 250 empleats.
 • Bonificació per la conversió a indefinit de contractes en formació, qualsevol que sigui la data de celebració, de 1.500€/any durant tres anys (1.800€ any en cas de dones).

OCUPACIÓ ESTABLE
Amb l’objectiu de promoure la contractació indefinida especialment a favor dels joves, es crea un nou contracte indefinit per Pimes i autònoms (empreses de fins a 50 treballadors). Les principals característiques d’aquest contracte :

 • Ha de ser a temps complert i s’ha de formalitzar en un model estàndard.
 • Es permet un període de prova d’un any.
 • L’empresa tindrà dret a una deducció fiscal de 3.000€ quan contracti al seu primer empleat, sempre que sigui menor de 30 anys.
 • Els emprenedors que contractin a un treballador aturat es podran deduir fiscalment el 50% de la prestació d’atur que percebi l’empleat durant un any, al mateix temps que el treballador podrà voluntàriament percebre (a part del sou) el 25% de la prestació d’atur durant el mateix període d’un any.

Bonificacions a la contractació indefinida de joves aturats inscrits a l’oficina d’ocupació entre 16 i 30 anys :

 • 83,33€/mes  (1.000€/any) durant el primer any.
 • 91,67€/mes  (1.100€/any) durant el segon any.
 • 100,00€/mes  (1.200€/any) durant el tercer any.
 • (si es contracten dones en sectors menys representats, els imports s’incrementen en 8,33€/mes (100€/any).

Bonificacions a la contractació indefinida d’ aturats de llarga durada majors de 45 anys inscrits a l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos dins els últims 18 anteriors :

 • 108,33€/mes (1.300€/any) durant tres anys.

(si es contracten dones en sectors menys representats, els imports s’incrementen fins 125,00€/mes (1.500€/any).
Bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social per la conversió a indefinits de contractes en pràctiques, de relleu i de substitució per jubilació anticipada (només per empreses amb plantilla inferior a 50 empleats) :

 • 41,67€/mes (500€/any) durant tres anys.

(en el cas de dones, la bonificació és de 58,33€/mes (700€/any)
Per a l’aplicació d’aquests incentius, l’empresari haurà de mantenir al treballador al menys 3 anys. En altre cas, s’hauran de regularitzar les bonificacions o incentius aplicats (s’exclou el cas d’acomiadament disciplinari).
Es modifica el contracte a temps parcial permetent realitzar hores extraordinàries, a fi de poder compatibilitzar el treball amb els estudis i la vida familiar i personal.
FACILITAT PER MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL

 • Es facilita que l’empresari pugui modificar la jornada de treball, l’horari i sistema de rendiment, per causes econòmiques, organitzatives o de producció (s’entenen causes econòmiques quan existeixen pèrdues o disminució del nivell d’ingressos persistent durant dos trimestres consecutius). Per altre banda, en aquest cas el treballador pot optar per rescindir el contracte percebent una indemnització de 20 dies per any treballat.
 • Es simplifiquen els tràmits per reduir la jornada de treball o suspendre el contracte, eliminant l’autorització administrativa necessària anteriorment.
 • S’estableix una bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social dels treballadors afectats per una suspensió o reducció de jornada, amb una durada màxima de 240 dies (condicionada a mantenir l’ocupació al menys un any).
 • Si l’empresa finalment extingeix els contractes, els treballadors tindran dret a la prestació d’atur des de la data d’inici de la reducció de jornada o suspensió temporal del contracte.

MODERNITZACIÓ DE LA NEGOCIACIÓ COL•LECTIVA
S’introdueix la prioritat dels convenis d’empresa, de manera que, independentment del que es pacti a nivell superior, els representants dels treballadors i empresari podran pactar un conveni d’empresa que s’adapti a les seves necessitats, i aquest conveni tindrà prioritat sobre qualsevol altre.
INDEMNITZACIO PER ACOMIADAMENT

 • Es generalitza la indemnització per acomiadament improcedent a 33 dies de salari per any treballat amb un màxim de 24 mensualitats (només per nous contractes).
 • Per contractes antics, la nova indemnització només s’aplicarà per el període treballat a partir de l’aprovació de la nova reforma, mantenint el dret al màxim de 42 mensualitats.
 • La indemnització per acomiadament objectiu procedent és de 20 dies de salari per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats.
 • Es preveu una nova causa d’acomiadament objectiu: Així, el contracte podrà extingir-se per faltes d’assistència a la feina, encara que siguin justificades, i que suposin el 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius o el 25% en quatre mesos discontinus dintre d’un període de 12 mesos (excepte en casos molt concrets delimitats pel Reial Decret-llei).

EL FONS DE GARANTIA SALARIAL ÚNICAMENT COBRIRÀ L’EXTINCIÓ DELS CONTRACTES PER ACOMIADAMENTS PROCEDENTS EN PIMES.
VII .     CAPITALITZACIÓ PRESTACIÓ ATUR
Poden capitalitzar el 100% (abans 80%) de la prestació d’atur els joves fins a 30 anys i dones fins a 35 anys que realitzin una activitat com a treballadors autònoms.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]