News IVA 2015L’eix principal de la reforma fiscal, publicada el 28 de novembre passat es basa en  les lleis 26/2014, 27/2014 i 28/2014, d’aplicació general a partir del u de gener de 2015.

Sense entrar a analitzar amb profunditat i donant una pinzellada general a les modificacions d’aquesta reforma fiscal, ens centrarem amb els tres impostos de major rellevància en quant a la seva capacitat recaptatòria: IRPF, IS i IVA.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT:

Les modificacions de la Llei de l’IVA, entren en vigor amb caràcter general l’1 de gener de 2015.

Han hagut gran varietat de modificacions en l’àmbit de l’impost indirecte d’entre les quals destaquem:

  • Canvis en la tributació d’unitats de negoci.
  • Canvis en les exempcions immobiliàries i la seva renuncia.
  • Canvis en les regles de localització
  • Nous supòsits d’inversió del subjecte passiu.
  • Canvis en els tipus impositius.

Descarrega el nostre informe per saber-ne més, CLICA AQUÍ