News Societats 2015

La nova Llei 27/2014 de l’impost sobre societats substitueix íntegrament l’anterior normativa d’aquest impost.

La nova LIS ha entrat en vigor l’u de gener de 2015 i serà aplicable per als exercicis iniciats a partir d’aquesta data. No obstant això, algunes de les seves disposicions produeixen efectes en un altre exercici diferent.

Hi ha novetats en el els aspectes següents:

Arrendament d’immobles com  activitat econòmica.

Les societats civils hauran de tributar per l’impost de societats.

Amortitzacions.

Pèrdua per deteriorament del valor dels elements patrimonials.

Coeficients de correcció monetària.

Despeses no deduïbles.

Limitació deducció despeses financeres.

Operacions vinculades.

Exempció per evitar la doble imposició.

Reserva de capitalització.

Compensació de bases imposables negatives (BIN).

Tipus de gravamen.

Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats.

Descarrega el nostre informe per saber-ne més: CLICA AQUI