S’aprova el decret d’inspecció tècnica obligatòria pels edificis de més de 45 anys d’antiguitat

El 23 de novembre de 2010 la Generalitat aprovà el Decret de les Inspeccions Tècniques dels Edificis, una revisió obligatòria que hauran de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars que tinguin més de 45 anys, i els que vagin assolint aquesta antiguitat. L’objectiu d’aquest decret és establir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, realitzant una verificació del deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. Serà un tècnic competent el qui haurà d’inspeccionar l’estat dels immobles, tant els elements constructius que conformen l’edifici com les instal·lacions, a fi que les comunitats puguin establir un projecte de reparacions i, si cal, assolir les condicions d’aptitud necessàries. Tenint en compte que tals inspeccions poden derivar en l’obligació d’haver de realitzar determinades obres, es preveu que es puguin sol·licitar determinats ajuts a les  convocatòries de rehabilitació que anualment convoca el Departament de Medi Ambient i Habitatge. Seran els propietaris dels edificis els qui estaran obligats a sotmetre’l a la inspecció tècnica, i a l’informe que s’emeti per aquesta hi haurà de constar:

–  Una descripció i fotografies de l’estat actual de les façanes, mitgeres, patis i cobertes.

– Una descripció de l’estructura vertical i horitzontal.

– Una descripció de les instal·lacions comunitàries (sanejament, aigua, gas i electricitat).

– Les condicions d’accessibilitat de l’edifici.

– Les deficiències detectades, la seva qualificació (greus o lleus) i el termini per esmenar-les.

– La qualificació de l’estat general de l’edifici (molt greu, amb deficiències greus, amb deficiències lleus i sense deficiències).

El Govern pretén establir convenis amb els col·legis professionals per tal que els costos de les inspeccions siguin acotats en funció de la mida de l’edifici, el nombre d’habitatges, l’antiguitat, entre d’altres.

Un cop fet l’Informe tècnic, l’administració emetrà el certificat d’aptitud, qualificant l’edifici d’apte o no apte; tenint tal certificat una vigència de 10 anys transcorreguts els quals caldrà renovar-lo seguint el mateix procediment i dins de l’any següent al de la seva caducitat.

Per últim, precisar que el termini màxim per a passar les inspeccions tècniques s’estableix atenent a l’antiguitat de l’edifici:

ANTIGUITAT DE L’EDIFICITERMINI MÀXIM PER PASSAR LA INSPECCIÓ
Anteriors a 1930Fins al 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950Fins al 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960Fins al 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970Fins al 31 de desembre de 2015
A partir de 1971Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat