Les cases de l'OnyarFins a 31 de desembre de 2014 l’article 27 de la Llei de l’IRPF, estableix que s’entendrà per rendiment íntegre percebut com a conseqüència del desenvolupament d’una activitat econòmica aquell rendiment que procedeix del treball personal i del capital, o d’algun d’aquests dos factors, amb la finalitat última de produir o formar part de la distribució d’un bé o servei a través de l’ordenació per compte del propi contribuent de mitjans de producció i/o de recursos humans.

A partir de l’u de gener de 2015, coincidint en la seva generalitat amb l’entrada en vigor de la Llei 26/2014, de 27 de novembre, la Llei estableix que en aquells supòsits en què el contribuent percebi rendiments obtinguts d’entitats en el capital de les quals participi, (és a dir, que percebi rendiments d’una societat de la qual en sigui soci), sempre i quan aquests rendiments derivin d’activitats professionals (advocats, procuradors, notaris, economistes, arquitectes, enginyers,  metges, agents i corredors d’assegurances, entre d’altres) tindran la consideració d’activitats econòmiques amb el requisit sine qua non de què el contribuent estigui inclòs:

  • En el règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms o,
  • En una mutualitat de previsió social que actuï com a règim alternatiu al règim especial de treballadors autònoms.

És evident que l’esmentada modificació és d’una rellevància absoluta ja que la seva aplicació comporta que tots els professionals que presten serveis a la seva societat i que cotitzen en el règim especial de treballadors autònoms o bé en una mutualitat de previsió social deixin de tributar sota el concepte de rendiment del treball i tributin per rendiment d’activitats econòmiques.

Quins efectes té aquest canvi?

Fins a l’entrada en vigor de la modificació a la qual estem fent referència, és habitual que els socis retribueixin els seus serveis a través de nòmines (rendiments del treball); no obstant això, a partir de l’aplicació de la nova normativa fiscal els socis-professionals hauran d’emetre les corresponents factures a la societat en virtut dels serveis prestats.

Tanmateix, per a poder emetre aquestes factures serà necessari que el soci-professional es doni d’alta al cens d’empresaris ja que d’altra manera no tindria sentit que emetés les factures a les quals hem fet referència.

Per tant, hauran de facturar, dur a terme els llibres registres obligatoris i a presentar les autoliquidacions trimestrals i anuals pertinents en cada cas, també d’IVA si és d’aplicació. Òbviament, podran deduir les despeses necessàries.