Amb efectes del 01-01-2012, el Règim Especial dels empleats de la Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social.
Les bases de cotització es determinen en funció de la retribució que percebin els empleats de la llar, amb una aplicació progressiva :
1. Per l’any 2012 en funció de la següent escala  :

TramRetribució mensualBase de cotitzacióQuota completa (mensual)Quota reduïda (20%)Quota família nombrosa
1er.Fins a 74,83 €/mes90,20 €/mes20,84€17,53€9,64€
2on.De 74,84 €/mes fins 122,93 €/mes98,89 €/mes22,84€19,22€10,57€
3erDe 122,94 €/mes fins 171,02 €146,98 €/mes33,95€28,57€15,72€
4art.De 171,03 €/mes fins 219,11 €195,07 €/mes45,06€37,92€20,86€
5è.De 219,12 €/mes fins 267,20 €243,16 €/mes56,17€47,27€26,00€
6è.De 267,21 €/mes fins 315,30 €291,26 €/mes67,28€56,62€31,14€
7è.De 315,31 €/mes fins 363,40 €339,36 €/mes78,39€65,97€36,28€
8è.De 363,41 €/mes fins 411,50 €387,46 €/mes89,50€75,32€41,43€
9è.De 411,51 €/mes fins 459,60 €435,56 €/mes100,61€84,67€46,57€
10è.De 459,61 €/mes fins 507,70 €483,66 €/mes111,73€94,02€51,71€
11è.De 507,71 €/mes fins 555,80 €531,76 €/mes122,84€103,37€56,86€
12è.De 555,81 €/mes fins 603,90 €579,86 €/mes133,95€112,72€62,00€
13è.De 603,91 €/mes fins 652,00 €627,96 €/mes145,06€122,08€67,14€
14è.De 652,01 €/mes fins 700,10 €676,06 €/mes156,17€131,43€72,28€
15è.Des de 700,11 €/mes748,20 €/mes172,83€145,45€80,00€

2. Per l’any 2013 , s’establirà un tram 16è a l’escala, per retribucions superiors a la base mínima del Règim General per l’any 2013. La base de cotització serà la corresponent al tram 15è incrementada en un 5%.
3. Des de l’any 2013 al 2018 , les bases de cotització s’ actualitzaran de la mateixa manera segons l’ increment de la base mínima de cotització per cadascun dels anys.
4. A partir de l’any 2019 , les bases de cotització seran les que es determinin sense que puguin ser inferiors a la base mínima.
Els tipus de cotització per contingències comunes es :

  • Per l’any 2012 : el 22% (18,30% a càrrec de l’ ocupador i el 3,70% a càrrec de l’empleat).
  • Des de l’any 2013 al 2018 : s’incrementarà anualment en 0,90%.
  • A partir de l’any 2019 : s’establirà en la Llei de Pressupostos de l’Estat.

Per la cotització per contingències professionals, s’aplica el 1,10% previst en la tarifa de primes, a càrrec íntegre de l’ ocupador.
Durant els exercicis 2012, 2013 i 2014, s’aplicarà una reducció del 20% a les cotitzacions dels empleats de la llar que quedin incorporats en el sistema especial, sempre que l’obligació de cotitzar s’hagi iniciat a partir de la data d’integració del Règim Especial d’empleats de la Llar al Règim General de la Seguretat Social.  Aquesta reducció de quotes s’ampliarà amb una bonificació de fins al 45% per a famílies nombroses.
PRESTACIONS :
Les persones incloses en el sistema especial d’empleats de la llar tenen dret a les prestacions del Règim General de la Seguretat Social amb les següents peculiaritats :

  1. Des de l’any 2012 a 2018 , les hores treballades, a efectes d’acreditar la cotització requerida per les prestacions, es determinarà en funció de les bases de cotització corresponents, dividides per l’ import fixat per la base mínima horària del Règim General.
  2. Amb efectes del 01-01-2012, el subsidi per incapacitat temporal, en cas de malaltia comuna o accident no laboral, s’abonarà a partir del dia 9è. de baixa en el treball, essent a càrrec de l’ocupador l’abonament de la prestació al treballador des dels dies 4art. al 8è. de baixa, ambdós inclosos.

El pagament del subsidi per incapacitat temporal s’ efectuarà directament per l’entitat a la que correspongui la gestió.

  1. Des de l’any 2012 a 2018 , per el càlcul de la base reguladora de les pensions d’incapacitat permanent derivada de contingències comunes i de jubilació, es tindran en compte els períodes realment cotitzats, no aplicant-se l’ integració de llacunes.
  2. No es té dret a la prestació d’atur.

COMUNICACIÓ DE L’ INCLUSIÓ EN EL SISTEMA:
 
En el termini de sis mesos naturals, a comptar des del 01-01-2012 , els ocupadors i les persones empleades procedents del Règim Especial dels Empleats de la Llar, hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social el canvi de Règim , aplicant-se des del primer dia del mes següent a la data de comunicació.
Fins aleshores, es continuarà aplicant el règim corresponent a Empleats de la Llar.
Els efectes en cas de no procedir a la comunicació dins el termini de sis mesos seran :

  • Els empleats de la llar a temps parcial o discontinus a un o més ocupadors : quedaran exclosos del Sistema, amb la corresponent baixa d’ofici amb efectes 01/07/2012.
  • Els empleats de la llar de manera exclusiva i permanent per un únic ocupador : la cotització al Sistema especial passarà automàticament,  des del 01/07/2012, segons la base establerta en el tram superior de l’escala.

SALARI:
 
Els empleats de la llar han de percebre el salari mínim interprofessional (641,40€/mes per quaranta hores de treball setmanals) excepte pacte superior, podent reduir fins a un màxim del 30% d’aquest salari en concepte de les prestacions en espècie a les que tingui dret (manutenció i/o allotjament).
S’ha d’entregar al treballador el corresponent rebut de salaris.
No es practica retenció a compte sobre el salari que percep el treballador de la llar, sempre que  l’ocupador sigui una persona física (per no exercir cap tipus d’activitat econòmica).
Tenen dret a partir del 01-01-2012,  a percebre dues pagues extraordinàries a raó de 30 dies de salari (abans 15 dies de salari).
 
Tenen dret a un període de vacances de trenta dies naturals.
 
 
CONTRACTE:
Qualsevol de les parts pot exigir la formalització del contracte per escrit en el model específic publicat per el Ministeri de Treball a on han de constar les dades obligatòries com la prestació salarial, en espècie, durada i temps de presència pactats, sistema de retribució o compensació dels mateixos, règim de pernoctes al domicili familiar, etc.
Si no hi ha pacte escrit, s’entendrà per temps indefinit i a jornada complerta, sempre que la durada sigui superior a quatres setmanes.
El contracte es podrà realitzar per temps indefinit o durada determinada segons el previst en l’Estatut dels Treballadors, podent concertar un període de prova que en cap cas pot ser superior a dos mesos.
No cal registrar aquests contractes al Servei d’Ocupació, ja que s’entén realitzada la comunicació en el moment que l’ocupador comuniqui l’alta o baixa a la Tresoreria General de la Seguretat Social, qui farà els corresponents tràmits al Servei d’Ocupació.
EXTINCIÓ DEL CONTRACTE:
L’ocupador pot extingir el contracte de treball per desistiment comunicant-ho al treballador per escrit i amb una antelació mínima de vint dies per contractes de durada superior a l’any o set dies per la resta de contractes, posant a la seva disposició en el mateix moment de la comunicació, la indemnització corresponent  a dotze dies de salari per any treballat amb un màxim de sis mensualitats.
En el cas d’ acomiadar a l’empleat de la llar, la indemnització serà de vint dies de salari per any treballat amb un límit de dotze mensualitats.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]