El nostre despatx en atenció a una necessitat d’un client ha consultat recentment a la Dirección General de Tributos (organisme dependent del ministeri d’hisenda) en relació a la tributació d’una especialitat mèdica innovadora: l’extracció de sang de cordó umbilical.

La DGT (Dirección General de Tributos) ha publicat una resposta en forma de consulta vinculant, i per tant d’obligat compliment, que estableix que l’activitat professional d’extracció de sang de cordó umbilicat esta subjecte a l’IVA  del 18%.

Fins ara, algunes empreses del sector desconeixien la tributació d’aquesta activitat i creien que al estar íntimament relacionada amb els serveis mèdics estava exempta d’IVA.

A partir de la nostra consulta no hi ha dubte en aquest sentit, aquesta activitat esta plenament subjecte a IVA al tipus general (18%).

Una de les possibles conseqüències d’aquest fet és que ara algunes empreses o professionals que realitzin aquesta activitat podran deduir una part de l’IVA suportat.

Cal però analitzar cada cas per determinar-ne la fiscalitat que li sigui aplicable.

Es transcriu integrament el text de la consulta:

CONSULTA VINCULANT