Amb l’objectiu de combatre la crisis financera que pateix l’Estat espanyol i reduir al màxim el dèficit públic, el Govern del Partit Popular s’ha proposat aconseguir una recaptació extra augmentant els ingressos tributaris. En aquest context, l’Executiu ha obert un procediment legal de blanqueig de diners no declarats.
S’ha aprovat ja l’Ordre HAP/1182/2012, que crea un model (el 750) per regularitzar els diners i els béns i drets adquirits amb càrrec a rendes no declarades. La presentació d’aquest model permet, en definitiva, declarar allò que no va ser declarat en el moment que pertocava conforme a la llei.
A quines rendes afecta?
IRPF: Impost de la renda de les persones físiques.
IS: Impost sobre societats.
IRNR: Impost de la renda dels no residents.
Per tant queden excloses les regularitzacions dels següents impostos:
IPPF: Impost sobre el patrimoni de les persones físiques.
IVA: Impost sobre el valor afegit.
ITP: Impost sobre transmissions patrimonials.
AJD: Actes jurídics documentats.
ISD: Impost de successions i donacions.

Qui pot presentar aquesta declaració tributària especial?
La poden presentar tant persones físiques contribuents de l’ Impost sobre la Renda, com les persones jurídiques, contribuents per l’ Impost sobre Societats. També la poden presentar els contribuents de l ‘Impost sobre la Renda dels no Residents.
Condicions i terminis per poder presentar la declaració
–       És absolutament indispensable que qui presenta la declaració sigui el titular dels diners, béns o drets no declarats.
–       S’ha de tractar de béns o drets la titularitat dels quals s’hagi adquirit abans del 31 de desembre de 2010 i que no s’hagin transmès abans de la data citada.
–       El termini de presentació de la declaració especial i d’ingrés de les quanties que en resultin, així com de les complementàries que es poguessin efectuar, finalitza el 30 de novembre de 2012.
–       En cap cas es podrà presentar aquesta declaració per regularitzar una renda que estigui comprovant l’Administració Tributària. És a dir, si vostè ja ha rebut un requeriment d’informació o una liquidació provisional sobre una determinada renda, aquesta ja no la podrà declarar mitjançant aquest procediment.
Quantia a ingressar per a la regularització (10%)
Per quin valor es declaren els béns o drets?
Els béns i drets es valoraran a la declaració pel seu valor d’adquisició. En cas que només una part del bé hagi sigut adquirit amb càrrec a rendes no declarades, es valorarà pel valor de les rendes no declarades.
Les rendes que consisteixin en diners dipositats en entitats de crèdit, es declararan per l’import total del saldo a 31 de desembre de 2010.
L’efectiu es declara per l’import prèviament ingressat en un compte bancari.
A aquests valors se’ls aplicarà el percentatge del 10% i d’aquí en resultarà la quantia a ingressar. En cap cas es podran exigir recàrrecs, interessos o sancions ni responsabilitats penals.