DEDUCCIÓ PER OBRES DE MILLORA EN QUALSEVOL HABITATGE

Des del passat 14 d’abril de 2010 es podia aplicar una deducció en la renda per les obres de millora fetes en l’habitatge habitual amb el límit del 10% dels imports invertits.

A partir d’ara i per les obres de millora fetes en qualsevol habitatge (no afectat a una activitat empresarial) propietat del contribuent, entre el 7 de maig de 2011 i el 31 de desembre de 2012 es pot practicar una deducció del 20% amb els límits següents:

Base imposable anual del contribuent Base màxima de deducció anual
Igual o inferior a 53.007,20€ 6.750€ anuals
Entre 53.007,20€ i 71.007,20€ 6.750€ – 0,375*(Base imposable -53.007,20€)
Superior a 71.007,20€ No tenen dret a la deducció

La base total acumulada per habitatge durant el període en que s’aplica la deducció (fins el 31/12/2012)  no podrà excedir de 20.000€ per habitatge.

Si en un exercici s’inverteix més del que es pot deduir per excedir dels imports indicats en la taula anterior, les deduccions pendents es podran aplicar en els quatre exercicis següents i no són compatibles amb la deducció per adquisició de l’habitatge habitual.

El percentatge que es pot deduir en la declaració de renda sobre l’import de les obres efectuades és el 20%.

Obres de millora a les que resulta aplicable la deducció:

Les obres que tinguin per objecte l’eficiència energètica, l’higiene,  la salut i protecció del medi ambient, l’ús d’energies renovables, la seguretat, l’estanquitat, la substitució de les instal·lacions d’electricitat, aigua, gas i altres subministraments o que afavoreixin l’accés al edifici o als habitatges, les obres d’instal·lació d’infraestructures de telecomunicació que permetin l’accés a  Internet i a serveis de televisió digital.

Condicions del pagament:

Només es podran deduir les obres que es paguin amb targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes d’entitats de crèdit de qui faci les obres.

No es permet la deducció si s’ha pagat en efectiu.

Efecte de la deducció en la renda d’un contribuent :

Contribuent amb una base imposable de 35.460€ anuals.

Inversió efectuada al 20 de maig de 2011: 8.000€ (Iva inclòs)

Deducció que s’aplicarà a la seva declaració de renda: 20% sobre 6.750€ (el màxim): 1.350€

Per tant el cost real de l’obra de millora considerant l’efecte  fiscal haurà estat de: 6.650€ representant en aquest cas un estalvi del 16’88%