foto mónEl proper 31 de març finalitza el termini de presentació de la declaració informativa de béns i drets situats a l’estranger. Hi estan obligades les persones físiques, les persones jurídiques, els establiments permanents i les entitats en règim d’atribució de rendes quan es compleixin les condicions establertes a la llei en relació als béns i drets situats a l’estranger.

La normativa reguladora d’aquesta obligació no només és complexa i ha generat moltes preguntes a l’administració tributària, a més, el seu règim sancionador és molt dur. No declarar pot comportar sancions importants.

CONTINGUT DE LA DECLARACIÓ:

  • Comptes en entitats financeres situades a l’estranger. Tant si el declarant és titular, representant o beneficiari. Inclou comptes corrents, imposicions a termini, comptes de crèdit i qualsevol altra modalitat de dipòsit, fins i tot si no és remunerat.
  • Valors, drets, assegurances i rendes, dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger. Tant  si corresponen per ser-ne titular, com prenedor o beneficiari.
  • Immobles i drets sobre els mateixos situats a l’estranger.
    No esperis l’últim moment, a Ramió Assessors t’hi podem ajudar.