Retencions 2015
Tipus de retenció aplicables a partir del 12 de juliol de 2015
L’avançament de la segona part de la reforma fiscal ha modificat novament alguns tipus de retenció.  En la taula següent es detallen els principals tipus  de retenció aplicables a l’exercici 2015 a partir del dia 12 de juliol:

Tipus de rendiment

Del 1 de gener al 11 de juliol de 2015

A partir del 12 de juliol de 2015

Retencions de professionals que en l’exercici anterior hagin obtingut rendiments inferiors als 15.000 € anuals sempre que representin al menys el 75% de la suma dels rendiments del treball i activitats econòmiques d’aquell exercici.

15 %

 

 

15%

 

Retenció de professionals (en general)

19 %

Retencions de professionals que iniciïn la seva activitat, retenció aplicable en l’exercici d’inici i en els dos següents.

9%

7%

 

Retenció dels rendiments del treball obtinguts pel càrrec d’administrador d’entitats amb una xifra de negocis inferior a 100.000 € anuals

20 %

19,5%

Retenció administradors (en general)

37 %

37%

 

Retencions arrendaments d’immobles

20%

19’5%

 

Rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris o similars, o derivats de lelaboració dobres literàries, artístiques o científiques, sempre que es cedeixi el dret a la seva explotació

19%

15%

Rendes de l’estalvi

20%

19,5%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més endavant, us informarem dels canvis que tornaran a patir les retencions a partir del 2016 doncs alguns tipus de retenció tornaran a canviar. Les retencions indicades anteriorment són les que cal aplicar, en cada cas, en el període que va del  dia 12 de juliol al 31 de desembre de 2015.