Dissolució i liquidació de societats deutores de la Hisenda Pública

Per | febrer 27th, 2018|Fiscal|

Què passa quan una empresa té deutes amb la Hisenda Pública i decideix dissoldre i liquidar la societat? Hi haurà qui assumirà el pagament del deute o es declararan els crèdits com incobrables? La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT) i els seus reglaments de desenvolupament estableixen diferents supòsits i procediments